Exemple de treball d’una jornada ampliada

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,39 KB

 


Pàgina 32

40. Analitza si és legal que una empresa decideixi no contractar persones que estiguin casades

No és legal, ja que el treballador té dret a no ser discriminat directament o indirectament, osigui a de tenir un tracte igual i no discriminatori.

41. Ha de complir el treballador qualsevol ordre que li doni l’empresari? Raona la teva resposta

Si, sempre que estiguin dintre de la legalitat. Han de ser legals i no comportar-me cap risc.

42. Descriu en què consisteix actuar de bona fe i actuar amb diligència

Actua de bona fe, consisteix en no divulgar els secrets relatius a l’empresa, desenvolupar la feina amb honestedat i fidelitat. I actuar amb diligència consisteix en dur a terme a feina amb la cura i la rapidesa suficient per obtenir el rendiment adequat.

43. Analitza si el treballador està obligat a utilitzar els mitjans de protecció i observar les mesures de seguretat.

Si que esta obligat, es un dels seus deures./ Si l’empresari li exigeix, sí.

44. Podria una empresa sancionar un treballador amb una reducció de sou? Raona la teva resposta

No ho podria fer, el què pot fer es suspendre-li el sou i la feina.

45. Explica en què consisteix el poder de direcció ordinari i el ius variandi

El poder de direcció correspon a l’empresari hi ha de decidir sobre l’organització de l’empresa, dictar les ordres i les institucions sobre com quan i on s’han de desenvolupar les tasques.

Manifestació del poder de direcció que dona la possibilitat que l’empresari variï les característiques de la presentació.

2 dies de descans interromput, no poden fer ni extres ni treballs nocturns.

Pàgina 46

4. Descriu la diferència existent entre jornada partida i jornada continuada

En la jornada partida és fan les hores per separat, exemple, mati i tarda i a jornada continuada es fan les 8 hores seguides, exemple, de 12:00-20:00

La partida es divideix en dos fraccions i la continuada no existeix interrupció de la jornada.

5. Analitza, si és possible, que una persona tingui una jornada de 42 hores setmanals

La durada màxima de la jornada és de 40 hores setmanals de treball efectiu de mitjana del còmput anual. Si que pot però sa de respectar la jornada màxima anual establerta en el conveni col·lectiu.

6. Identifica els límits de distribució de la jornada quan existeix una distribució regular

-Límit de treball diari. No es poden fer més de 9 hores ordinàries de treball efectiu.

-Descans entre jornades. Ha de ser un mínim de 12 hores entre jornada i jornada.

-descans mínim setmanal. Ha de ser de dia i mig ininterromput.

8. Analitza si ha de ser considerat treball efectiu el descans de 15 minuts per a l’entrepà efectuat en una empresa que té jornada continuada.

El descans de 15 minuts es considerarà de treball efectiu si així ho estableix el conveni col·lectiu o el contracte de treball. Els menors de 18 anys tenen dret a un descans de 30 minuts si la jornada continuada excedeix les 4 hores i mitja.

10. Indica les característiques dels treballs per torns

-En les empreses el procés productiu de les quals dura les 24 hores del dia, cap treballador no estarà en el torn de nit més de 2 setmanes consecutives, tret d’adscripció voluntària.

- El treballador sotmès a torns tindrà una retribució específica (plus de torn).

11. Analitza les diferències que hi ha entre les hores extraordinàries voluntàries i les obligatòries

VOLUNTARIES: No es pot obligar el treballador al seu compliment. En els convenis se sol distingir entre hores habituals, que es tendeixen a suprimir, i hores estructurals, que s’han de mantenir.

OBLIGATÒRIES: Les pactades en el conveni col·lectiu o en el conveni de treball.

Les de força major, és a dir, les utilitzades per a la reparació o la prevenció de sinistres i altres danys extraordinaris o urgents, tret que en el conveni s’estipuli la seva voluntarietat.

12.Analitza si és possible que un treballador nocturn faci hores extraordinàries. I un menor de 18 anys?

Aquests treballadors no poden fer hores extraordinàries i la seva jornada no pot excedir de 8 hores diàries de mitjana en un període de 15 dies.

Els menors de 18 anys no poden dur a terme treballs nocturns.

13. Analitza si seria considerat treballador nocturn aquell l’horari de treball del qual fos de es 17.00 a les 1.00 hores.

El treball nocturn s’efectua entre les 10 de la nit i les 6 de la matinada, per tant no es considera treball nocturn.

14. És possible que un treballador faci més de 80 hores extraordinàries voluntàries? Raona la teva resposta

El nombre màxim d’hores extraordinàries a l’any és de 80, o si bé no computen les que han estat compensades mitjançant descans dins del termini dels  4 mesos següents a la seva realització.

15. Podria una determinada localitat canviar el dia festiu d’Any Nou pel d’una altra data que correspongui a una tradició que li sigui pròpia?
No, ja que les festes nacionals no es poden canviar.

A Catalunya tenim unes festes nacionals que no podem treure ni canviar: Nadal, Any nou, 1 de Maig (festa del treball) 12 d’Octubre (Festa Nacional d’Espanya).

16. Analitza si té dret a permís retribuït i, si és així, a quants dies, un treballador que té la seva sogra hospitalitzada, en una localitat diferent de la residència d’aquest treballador.

Té dret a quatre dies perquè la sogra perquè no viu al mateix lloc, perquè sinó serien dos. Han de ser parents fins a segon grau de parentiu.

17. Un treballador al qual li han comunicat que la setmana que ve ha de gaudir del permís de vacances no està d’acord amb el període de gaudi, ja que no és el que li correspon segons el conveni  i l’haurien d’haver avisat amb, com a mínim dos mesos d’antelació. -On ha de recórrer perquè li fixin el període de gaudi d’acord amb el dret?

En cas de desacord sobre la data de gaudi, un cop feta la demanda, el Jutjat Social en determinarà la data, sense que pugui ser recorreguda la seva decisió.

Entradas relacionadas: