Textos

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,3 KB

Un text litarari o retoric es un text que persegueix una finalitat estetica.De tots el tipus de text aquet és el que presenta unes característiques més diferenciades de la resta. L'emissor: expressa la seva personalitat com a autor. El receptor: complementàriament, el public lector d'obres literàries. El missatge: el text literari es fuit d'una elaboració estètica que posa en relació constant el fons del missatge amb forma en què s'expressa. El codi: ek text literati utilitza tots els recursos que lo ofereix la llengua, fonètic, sintàctics, lèxis o semàntics. El context: a banda del context històric en què s'insereix, l'obra literària crea un context que li és propi. El canal: en la literatura culta hi predomina el canals escrit, mentre que en la popular ho fan escrit.

La novel·a és un gènere narratiu extes i complex, consistent en el relat d'uns fets de ficció, encara que de vegades puguin estar basats en fets més o menys reals o histèrics. Cal destinguir entre la historia, que es el conjunt e fets que explica la novel·la, i el relat, es a dir, l'ordenaciño de la historia en un ordre narratiu. Els protagonistes son els essers que deuen a terme les accions de la hitèria.Poden ser protagonista(personatege central) i secundaris ( aliats o adversaris del protagonista). destinguim entre personatges plans(no evolucionen) i rodons(si ho fan). L'espai i el temps son les coordenades en què se situa l'acció. El punt de vista narrati es l'estrategia de narració que té a verue amb l¡optica des de la qual es relaten els fets. L'episodi es una unitat narrativa que inclou acció, espai, temps i personatges. El discurs es la representació de les paraules o el pensament d'un o de diversos personatges.

El conte es un genere narratiu breu, creat per ser escoltat o llegit d'una tirada, i basat en una historia esquematica protagonitzada per un nombre relativament reduit de personatges, que no son objecte d'un gran aprofundiment psicologic. L intencio del conte es didactic o noral, o provocar una reflexió al lector. L'estructura del conte consta de: plantejament, desenvolupament i desenllaç. hi ha diversos tiups de contes: el conte popular o rondalla, es un egenre popular de transmissió oral, el destinatari del qual es el public infantil. La faula, es un genere popupar o culte que es diferencia de la rondalla pel fet que el personatges son animals. La llegenda, es un genere popular o culte que es diferencia del conte per l'ntent de donar raó de realitats del món natural. El conte literari culte es el genere culte que aprofita l'estructura del conte popular.A mig camí del conte i la novel·la hi ha la narració, que se situa entre ambdos generes pel que fa a l'extensió i la profunditat.

tan i tant( los traduces al caste) quant(cantidad) i quan(temps) què( solo llev acento cuando ekivale a: alguna cosa oo cuando ay una prep+què x ejemplo: a què no vens?) i el que( n lleva acento cuando ekivale a :el kuual)

Entradas relacionadas: