Tema 5 i 6

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,01 KB

Criteris d divisió teritorial:*criteris històrics(x exmple l'existncia d'antics límits feudals)*culturals(com l llngua o l religió)*economic(com l tipus d producció)*demogràf ics(equilibri entre l població)*extenció territorial(l territori es divideix en àrees equivalents en superfície)Minorització: és kuan en l divisió teritorial d'1 stat s'intenta diluir 1 nació o ètnia.Indicacors socioeconòmics:conjunt de dades de ls quals podm tenir 1 visió ràpida de quina és l situació social d habitants.*validesa(un indicacor vàlid es l que reflecteix allò que vol reflectir)*fiabilitat(ls indicadors són fiables si mesuren un mateix concepte sempre d l mteixa mnera)*disponibilitat(els indicadors an d'investigar ddes fàcilment accessibles*plausibilitat(ls indic. utilitzats han d tenir sntit) Indicadors d grau d bnestar: *Index de Desenvolupament Humà(indicador compost, s'han d tnir n cmopt 3 fctors, nivell salut, n.cultura, n.renda) *PIB per partits d poder adquisitiu(sempre valora ls preus dl mateix producte i permet 1 cmparació mlt ms rigorosa*taxa de mrtalitat dls menors de 5añs(representa d'1manera força fidel l nivell d benestr d l infancia.Ajut Oficial al Desenvolupament conjunt d recursos que ls països desnvolupts donen als països meñs dsnvolupts.*Acords bilaterals(donen diners x asegurarse kuots d mrkt*ajuts multiltarerals(procednts de banc d dsnvolupamnt)*ajuts prodecents d ONG(millora ls cndicins d vida d l poblció)
Grans unitats d relleu a Catalunya:cataluña te2 sistems muntañosos:*Pirineus:format per pirineus axials cnsituit x rocs antigues i pr prepirineus d mnor altitud. ls pirineus axials formen paisatges alpins. *Sistema mediterrani(sesten dsd el cap d creus fins l dlta de l'ebre. a l'interior l Serralada Prelitoral,mntseñ, mnegre.ms a prop d la costa Serralada Litoral formada pr srres i masisos. entre ls dos alineaciosn i a *Depressio prelitoral a tingut importancia hstorica cm a corredor.entre la serralada litoral i a l mar i a la Plana Litoral s'eixampla garacies al tordera besos, llobregat Depressio central territori nfonsat entre ls pirineus i l sistema mediterrani.Serralada transversal connecta els pirineus amb el sistema mediterrani, formada per serres.xarxa hidrofica catalana: *rius d xarxa pirinenca els mes llarks i d major cabal. cmnsa als pirineus i dsnvoca al segre. regim nivopluvial condicionat pr l'acumulació de neu.*rius xarxa pirinenca-mediterrania:neix als pirineus, dsnvoca l mar. regim pluvial condiciont per aportacio d'aigua per ls pluges.*rius xarxa mediterrania:neixen a la serralada prelitoral o litoral, sn molt curts i d pok cabal.regim torrencial, crean inundacions.L'ebre:situat a la serralada cantabrika, desnvoca al mediterrani i frma un delta. 3 dominis d vegetació:*boskos boreoalpins:explotats per obtenir fusta. actualmnt aksts bosks son sekundaris(k sa desenvolupat dspres k el bosk original desaparegués)*boscs eurosiberians extensio reduida pr l'xplotació forestal.*domini mediterrani:s localiza a ls planes i mntañes baixes. l'alzinar es el bosc d'akt domini, integrada pr species esclerofiles(carcterizades per tenir fulles ptites i dures)xarxa urbana d cat. diferents model de poblamnt: p.rural(zona pirinenca) p.rural(zones girones i valles)nuclis grns d poblacio cncentrada a cat. nova. nuclis urbans molt vinkult a la industrializació. tipus xarxa*regió metropolitana d bcn:funcio centralitat administrastiva, economica i d serveis. -area metropolitana(ciutat d bcn i municipis propoers)-corona metropolitana(capitals comarcals)*ciutats d'influencia supracomarcal:aki, pdm situar zones urbanes lleida, girona, vic,*cntres comarcals:influeixen sobr el territori d la seva comarca.*centres subcomarcals:es poden distingir poblacions que, tot i no ser cntres comarcalsex erceixen un rol d certa centralitat.divisió comarcal:al 1931, cat va gaudir dautonomia, la generalitat va constituir una Ponencia d'Estat de la Divisió Territorial de Catalunya. L'actual divisió territorial en comarques de catalunya es basa en la Llei de la divisió i l'organització de cat, aprovada pl prlamnt de cat. una novetat important va ser el reconeixemnt de la personalitat propia de la Vall d'Aran amb la cració d Conselh Generau d'Aran.irredentisme:delimitacio de ls fronteres pt originar cnflictes obrts entre estats limitrofs. tmb es conisdera * l'aspiració d'una minoria nacional k viu fora d ls fronteres dl seu país d'origen a unir-se a akt país.

Entradas relacionadas: