Tecnologia tema 4

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Tecnología Industrial

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,09 KB

què és el plastic? son materials formats per polimers constituits per cadenes llargues d'àtoms que contene carboni.TIPUS DE PLASTICS:- NATURALS: s'obtenen de matèries primeres vegetals o animals.-ARTIFICIALS:s'elaboren de compostos derivats del petroli,el gas natural o el carbó.La trnsformació industrial d'aquestes matèries primeres i d'aquets comostos en plàstics es denomina polimerització.·····La fabricació dels plastics s'hi afigen carregues, que potencien algunes propietats de la matèria primera o compost inicials.-additius:substàncies químiques.PROPIETATS:depen de la naturalesa i la composició d'aquests:-FÍSIQUES:duresa,elasticitat,rigidesa,tenacitat,flexibilitat son propietats específiques d'uns plàstics determinants i varien dels uns als altres.-ECOLOGIQUES:són no biodegradables,se n'opta per la incineració.També plastics bieodegradables es decomponen de manera natural.PROCÉS DE RECICLATJE:-Reciclatge quimic:recuperar els constituents originals i obtenir materials bons.-Reciclatge mecànic:es trituren els materials fins que se n'obtenen grànuls, fabricar un plàstic nou o per a produir un material compost per diversos tipus de plàstics.PLASTICS TERMOPLASTICS:compostos derivats del petroli,constituis per cadenes unides entre di dèbilment.s'ablaneis cuan es calfen i es poden modelar.PVC:clorur de polivinil:ampli rang de duresa,impermeable.PE:poliestilé alta densitat y baixa.PLASTICS TERMOESTABLES:Derivats del petroli,cadenes enllaçades fortament en diferents direccions, a la calor es tornen rígids, una superfiscies dura i extremadament resistent , mes fragils que els termoplas.:-POLIURETÀ(PUR) esponjós ,flexible,bla,massis,elastic,adherent.-RESINES FONOLÒGIQUES(PH):BAQUELITES,-MELAMINA.ELASTÒMERS:s'obté x vulcanització,inventat pel Charles Goodyear.mesclar sofre i cautxú a 160ºC, format x cadenes unides lateralment i plegades sobre si mateixes:-CAUTXÚ NATIRAL, SINTÈTIC I NEOPRÉ.TÈCNIQUES DE CONFORMACIÓ:-EXTRUSIÓ:tubo.-CALANDRATGE:dalt del moble de la cuina.-CONFORMACIÓ AL BUIT:ous.-EMMOTLAMENT:-PER BUFATGE:botella-PER INJECCIÓ:plat.PER COMPRESSIÓ:carcasses de màquines.DE DARRERE!!!:FORMIGÓ:es una mescla de grava,arena,aigua i ciment,que s'adorm i s'endureix,és molt resistent a la compressió,la densitat és variable i s'hadereix a l'acer,que s'obté el formigó armat.Empra l'acer que resisteix els esforços de tracció,resisteix bé a la compressió, però no a la tracció.

TÈCNIQUES DE MANIPULACIÓ:són les que duen a terme amb ferramentes i màquines a partir de materials prefabricats.TALL:-cúter,tisores,punta d'acer,serra de marqueteria,serra de vogir, prems o encuny,fil matàlic calent.-PERFORACIÓ:trepant.DESBAST O AFINAMENT:llima i raspa.UNIONS: una vegada manipulats , el materials plastics es poden ajuntar mitjançat desmuntables o fixes-DESMUNTABLES:unir i separar les peces mitjançant elements roscats:caragol amb femella,d'unió, enroscat.FIXES:quan no es preveu la separació o el desmuntatge de les peces que s'uneixen, no es poden separa sense que es deterioren o es produisca la roptura de l'element d'unío.-ADHESIUS:-resines de dos components,ciment acrílic,adhesius de contacte.-SOLDADURA:mordases calentes.MATERIALS TEXTILS:S'utilitza en forma de fils per a elaborar teixits.Segons la procedència de les fibre que els constitueixen, poden ser naturals o sintètics.FIBRES NATURALS:de materies primeres vegetals,animals o minerals, les fibres es netegen,es desenboliquen,s'estiren,es tinyen i es trenen x a formar fils de diferent longitud.-FIBRES NATURALS D'ORIGEN VEGETAL:cotó,lli,espart.-FIBRES NATURALS D'ORIGEN ANIMAL:llana,seda.-FIBRES NATURALS D'ORIGEN MINERAL:amiant, metalls.FIBRES SINTÈTIQUES:el niló,el polièster,el raió i la licra, son materials plastics, caracteritzats per la durada, la reistència i la impermeabilitat,s'empra una mescla de fibres naturals i sinètiques.MATERIALS PETRIS:s'obtenen de les roques,estan en la natura i constituixen grans blocs i lloses,també en forma de grànuls de diverses grandaries.MARBRE I GRANIT:dues roques que es caracteritzne per la densitat elevada, pel tacte fred i per una duresa i una gran resistència a les condicions mediambentals i als esforços de compressió.PISSARRA:material dur , dens i compacte, la qual cosa el fa impermeable.S'estrau en forma de lloses.MATERIALS PETRIS AGLOMERATS:ALGEPS:s'obté de l'algeps o pedres d'algeps, que es tritura i es cou fins a deshidratar-la per a poder tractar-la una vegadamòlta,material soluble i adherent,resisteix a la compressió i al foc, produeix corrosió en el ferro i l'acer.CIMENT:la mescla triturada i cuita,de calcària i argila,mòlta s'afig una quantitat menuda d'algeps,reultat pols de color grisenc,mesclada amb aigua,pasta fàcil,s'adorm i adquireix duresa,resistència.MORTER;material aglomerat format d'arena,ciment,pastat amb aigua,forma pasta que s'ndureix.

Entradas relacionadas: