Ggggggg

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Matemáticas

Escrito el en catalán con un tamaño de 5 KB

PLURALISTES: cnsideren la realitat cnstituida x diversos elemnt q suneixen o disgregen frmant els essers cncrets (arkhe plural). Empedocles: cnjuga el movimnt i lesser, la physis s defineix com un proces d canvi en el qual el material es manté. La realitat es un cicle cosmic. Arkhe:els 4 elemnts. Causes del canvi: lamor (uneix) i la discordia (separa els elemnts). Anaxagores: Arkhe: homeomenies, petits llavrs q cntenn una petita part d tot elq exsteix. Causa del canvi: el NOUS, inteligncia estesa x lunivers, estableix lordre. Leucip i democrit: ATOMISTES. de leucip nomes se sap q va ser mstre de democrit. Arkhe: els atoms, neutres eterns i no perceptibles, es distingueixen x la frma lordre i la posicio. Causa del canvi: l'atzar= xoc dels atoms, i la necesitat.SOFISTES I SOCRATES: pasen dinteresarse x la naturalesa a intersarse x lhome, natularesa humana.. Es buscava leducacio dls ciutadans i els sofistes exercien de mestres en Atenas, el seu objctiu era enseñar la virtut, eadir desemvolupar la destresa en lus de la paraula, argumntar, discutir, acanvi sempre d uns honoraris. Van desemvolupar un pnsamnt relativista i esceptic en pndre cm a punt d partida la fisica d lesdevenir dHeraclir, el llenguatge i la cnviccio qels sntits sn la unica font valida del coneixemnt. Gorgies: 3 afrimaciones: res no existeis, ncara q existeixi alguna cosa no la podriem coneixer (coneixemnt i realitat sn diferent), si puguesim coneixer alguna cosa no la podriem comunikar a altres. nihilisme de lesser, del pnsar i del dir. Protagores: pensaba dues coses: l'home es la mesura de totes les coses, (adekuem la realitat ala nstra manera de ser i no sabm res dl k akesta realitat es. Com cada cosa se mapareix ami aixi es x mi, i com se apareix a tu aixi es xtu (converteix el subjectivisme en individualisme)

SOCRATES I SOFISTICA: smblances: 1.interes x lhome, el tema d ls sevs cnverss i dl sue enseñamnt dl sofistes sn questions pilitikes i morals. 2. Interes pel llnguatge: els sofistes x la retorik i socrates pel dialeg. 3. Recercad influencia social, tant socrates cm els sofistes volem tenr pes en la societat xo utilitzn la influencia duna manera diferent x ex. socrates es cnsidera un educador de la ciutat i no un pilitic, busk influencia sobre la moral d la ciutt i fa 1 racionalitzacio dls valors. Els sofistes tenes mes influencia politik. 4. son els 1º pedagogs, tots es dediken a lenseñamnt i tnn deixebles k segueixen els seus pasos. Diferencies: 1. Socrates no cobra x enseñar encanvi els sofistes si. 2. socrates es d'atenes, lamajoria del sofistes sn intelectuals vinguts de fora. 3. els sofistes anaven ben vesits al cntrari k socrates. 4. no cmparteixen el metod d enseñamnt, x socrates es el dialeg i pels sofistes els discursos llargs, clases magistrals. 5 Els sofistes creien en 1 veritat relativa i socrates creu en la vritat absoluta i universal. 6 x a socrates la virtut es el saber i pels sofists es lexit social i politic. 7 socrats vol fonamntar la filo a traves d la definico d cnceptes etcs, els sofistes prediken lescepticisme i relativisme. Caract. del sofistes: subjectivisme y relativism: no hiha una veritat unik y absoluta, akesta dpn dl subj. Convencionalisme: en la moral, les lleis i la religio. Els valors, les nrmes, les creencies sn el resultat de lacord entre humans. Socrates creu q el coneixemnt veritable es troba a linterior d lanima humana en frma didees innates. aquestes sn veritables xq sn universals i necessaries, tohom les te i no admeten critika. El coneixemnt consisteix a desferse d ls idees adkirides x trobar al fns d lanima ls veritables idees. METODE SOCRATIC Arribm ala veritat atraves dl dialeg: PASOS DL DIALEG: 1 ironia: reconeixer la propia ignorancia (nomes se k noseres) 2 maueutica: descobrimnt d la veritat mitjançant el dialeg. 3 La definicio: trobar la veritat universal i necessaria.

Entradas relacionadas: