Erfeqt

Enviado por nnueta y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,32 KB

TEXT LITERARI. text que persegeix una finalitat estética. L'emissor d'un text literari és un creador que elabora el seu missatge per expressar-se artísticament. El text literari s'emmarca en un procés de comunicació específic. Diferents elements de la comunicació: -Emissor: expressa la seva personalitat com autor des d'un punt de vista personal. -Receptor: el públic lector d'obres literàries o aquell que escolta. -Missatge: informació que es transmet. -Codi: recursos de llenguas com els fonètics, sintàctics, lèxics o semàntics. -Context: el seu context històric. -Canal: en la literatura culta el canal és escrit i en la popular és oral. LA LITERATURA. art d'escriure textos literaris i l'art de llegir-los i la disciplina humanística que els estudia. -llenguatge literari: en un text literari les formes tenen tanta importància com el contingut. -clasificació dels textos literaris en gèneres: característiques formals i de fons. -història de la literatura: consisteix a situar cada text literari en el seu context històric. GÈNERES LITERARIS. agrupacions de les obres literàries d'acord amb criteris com el tema, la intenció, el to, l'extensió i les característiques estructurals i formals. -Gèneres narratius: conte, narració, novel·la. -Gèneres poètics: poesia èpica, lírica, satírica, experimental; poesia en vers, en prosa i visual; poesia culta, popular. -Gèneres dramàtics: tragèdia, comèdia, drama i altres gèneres. -Gèneres assagístics: assaig, diari, memòries, retrat, llibre de viatges, epistolari. GÈNERES NARRATIUS. relat de fets reals o ficticis protagonitzats per uns personatges en lloc i temps determinats. CONTE. és un gènere narratiu breu, creat per ser escoltat o llegit d'una tirada. Intenció didàctica o moral. Estructura: -plantejament, exposició de l'espai, el temps, el protagonista. Nus: -accions del protafonista. Desenllaç: resolució del conflicte i ensenyament moral explícit. Diversos tipus de conte:

-conte popular/rondalla: gènere popular de transmissió oral de destinatari infantil. Finalitat educativa. Es comencen a recopilar per escrit al s.XIX. -faula: personatges són animals que protagonitzen accions humanes. Tenen una moralina final. -llegenda: conte de realitats del món natural o de la història. -conte literari culte: gènere culte que aprofita l'estructura del conte popular, però l'autor no és anònim. S'adreça al públic adult. NARRACIÓ. histories de llargada superior a un conte. NOVEL·LA. gènere narratiu extens i complex. -història: conjunt de fets que explica la novel·la. -relat: ordenació de la acció. Personatges- éssers que duen a terme les accions de la història, caracteritzats amb un nom, una descripció física i psicològica, uns antecendents biogràfics i una manera d'actuar i parlar. Representat de manera directa (per ell mateix) o manera indirecta (a través d'un altre personatge). protagonista (personatge central) secundaris (aliats o adversaris del protagonista) antagonista (es contraposa a les accions del protagonista) plans (no evolucionen al llarg del temps) rodons (evolucionen). Espai i temps- l'espai pot ser realista, fantàstic, expressionista, obert o tancat. El temps: novela historica, contemporania, de ciencia-ficcio. Punt de vista narratiu: estratègia de narracio optica amb la qual es relaten els fets. Dos tipus de narrador: narrador intern (narrador protagonista o un altre personatge que explica els fets en 1ra persona-narrador protagonista, personatge) narrador extern (narrador que no participa en l'acció i relata els fets en 3ra persona-narrador omniscient, objectiu. Episodi-unitat narrativa que inclou acció, espai, temps i personatges. Discurs-representació de paraules o pensament d'un. Tres tipus: diàleg (intercanvi de paraules entre personatges), monòleg (discurs d'un sol personatge), monòleg interior (reproducció d'el pensament d'un personatge)

Entradas relacionadas: