Els registres linguisitiscs

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,55 KB

 
(1)LS REGÍSTRES LINGÜÍSTICS: LA VARIACIÓ ESTILÍSTICA: ELS REGISRES DE LA LENGUA: La procedència dels parlants, que determina la variació geogràfica, social i històrica, i la situació en que es produeix la comunicació, que condiciona la variació funcional també coneguda com a registre lingüístic. Cada cop mes, la gran diversitat de situacions que genera la vida moderna exigeix usos lingüístics diversificats. No parlem igual quan ens trobem amb un company de classe i comentem com ha anat el cap de setmana, que quan fem una entrevista de feina.Cada situació requereix un determinat us lingüístic, que no te res a veure amb la correcció o la incorrecció sinó amb el context comunicatiu amb el que es troba. Els parlants s’enfronten cada cop mes a un major nombre de contextos comunicatius, que exigeixen, al seu torn, el domini d’un repertori lingüístic més ampli.Les varietats funcionals o registres, ens ha de permetre determinar la variació dialectal o estàndard del registre.

(2)FACTORS QUE DETERMINEN ELS REGÍSTRES 1)Tema:podem definir els textos associats a temàtiques generals o concretes. Per utilitzar temes GENERALS, utilitzam paraules corrents.Per utilitzar temes CONCRETS utilitzam un vocabulari mes precís.2) Canal:La llengua oral es espontània i fa us de mots introductoris i paraules amb mes d’un significat. Es reforça sovint amb gestos, to, entonació...El canal escrit ofereix més possibilitats d’elaboració. Hi ha un encreuament entre el canl oral i l’escrit. Tot discurs oral ha tingut una elaboració escrita previament.3)Intencionalitat:El propòsit o intencionalitat determina el registre utilitzat. Te diverses intencions. Dues possibles intencions en la producció de textos: la voluntat objectiva i la subjectiva.4)Grau de formalitat:Pot indicar el grau de relació que es dona entre els interlocutors o el nivell de formalitat que presideix una situació comunicativa. Segons amb qui parlis i el moment... el grau de formalitat serà major o menor.TIPUS DE REGISTRES:- Registre col·loquial.Registre mes freqüent que sol anar lligat a la vida quotidiana. La via es oral. Te un propòsit interactiu/subjectiu. La formalitat es baixa.

Entradas relacionadas: