Economia d'empresa

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,48 KB

 


1.-Explica què vol dir que una empresa té personalitat física:
Una empresa amb personalitat física és aquella que és propietat d’una persona. La persona, els socis són més important que no pas el capitals .
2.-La relació d’un empresari individual amb el registre mercantil és:

b)Pot fer-ho ,si ho vol (perquè, les empreses individuals no és necessari que s’inscriguin al registre mercantil, poden fer-ho, si volen)
3.-Explica la diferència que hi ha entre una societat comanditària simple i una societat comanditària per accions:
La diferencia entre l’empresa comanditària simple i l’empresa comanditària per accions és que en la comanditària per accions els socis comanditaris aporten el capital mitjançant accions (pel que tenen la normativa de les societats anònimes, han de tenir un capital mínim de 60.000)
4.-Defineix el concepte de societat d’interès social:
La societat d’interès social és aquella la finalitat de la qual és satisfer les necessitats comunes dels socis.
5.-Una empresari vol constituir tota sola una empresa de serveis: una agència de viatges. El capital que col aportar d’entrada no és gaire elevat, i el mercat que col assolir, segons la seca infraestructura, tampoc. Quin tipus d’empresa li aconsellaries que creés? Per què? Explica totes les opcions que té:
Té 2 opcions:
-L’empresa individual: Ja que només es pot constituir amb un soci, no hi ha capital mínim a aportar i tributa a l’IRPF però la responsabilitat és il·limitada i respon amb tot el seu capital.


-Una societat de responsabilitat limitada: Ja que és possible constituir-la siguen només un soci, hi ha un capital mínim de 3.000 euros, tributa a l’IS i la responsabilitat és limitada.


-
Opinio :Jo li aconsellaria que creés una empresa individual per les característiques descrites abans.


6. compara el concepte de patricipació amb el d'acció

Participació: són parts acumulables i indivisibles del capital d'una SOCIETAT LIMITADA.No hi ha cap document que digui quantes tinc.

Acció: en les societats anónimes es divideix en parts iguals tens documents que ho demostran. Són parts d'una SA.

7.Explica alguns dels requisits per la constitució d'una societat de responsabilitat limitada(SRL).

Responsabilitat limitada al patrimoni empresarial. Necesario un capital mínim 500.000. Bastants tràmits de constitució. Paguen l'impost de societats. La societat fa personalitat pròpia (Registre Mercantil).

Necesari empresa. Has de tener escritura de constitució. Poden ser varies persones. Anar a una notaria a fer els tràmits de constitució = estatuts (nom,capital,de qui és...)

8.Explica com ha de ser el capital en les societats anònimes .

Ha de ser com a mínim de 10 milions i ha d'estar dividit en accions. En el moment de la constitució pots donar un mínim del 25% i el reste serà el dividend passiu .

9.Quins són els órgans de gestió en una societat anònima? Explical's

La Junta General d'accionistes : on es prenen decisions per majoria absoluta.

Junta General Ordinària : és un reuneix cada any per provar els comptes de l'any anterior .

Junta Extraòrdinaria : Es reuneix per algun tema que és urgent .No té fetxa .

Junta Universal :coincideixen tots el socis i es reuneixen.

Administradors: Són persones (1 o més)que els escull la Junta General .Porten els comptes anuals ,exerciran els càrrecs durant un període de temps.Són els que prenen decisions de l'empresa.

10.El fet de tenir la propietat d'una acció ,quins drets comporta?

  • Drets preferents de subscripció en l'emissió de noves accions (tenen dret a comprar eses accions)

  • Dret a participar en els beneficis.

  • Dret a assistir a Juntes, per tenir un volum importante.Si la societat s'amplia el capital i té noves accions, els accionistes tenen preferència sobre els altres.

11. Explica i diferencia el concepte de dividend actiu i el de dividend passiu.

Dividend actiu: benefici que ha tingut l'empresa i s'ha de repartir .

Dividend passiu: quan fan l'empresa poden deixar pendent a pagar un tant per cent , pendent de pagar els socis .El deute que tenen els socis a la societat .Perquè en el moment de constituirse no han aportat el total del capital.

12.Una SRL pot tenir dividends passius?per què

No perquè en una SRL el capital s'ha de donar tot al començament , no pots posar una part del capital per tant no hi han dividends passius .

13: Quins tipus de socis han de tenir les cooperatives de segon i ulterior grau?

En les cooperatives de segon o ulterior grau: Estan constituïdes per dos o més cooperatives de la mateixa o diferent classe. Les societats cooperatives i altres entitats socials.
El nombre de socis fundadors ha de ser com a mínim de 5 en les cooperatives de segon grau o ulterior grau.

14.Desprès d'una ampliació de capital en una societat anònima laboral , el capital en mans dels socis laborals s'ha reduït al 50% del total.Pot seguir la societat amb la mateixa forma jurídica? Per què?

No perquè ja no serà societat laboral perquè té la meitat de poder els treballadors hi ha de ser la meitat més un.Seria societat anónima.

15. Digues quina és la resposta correcta: C) Cap de les respostes anteriors no és correcte:(Perquè en una SA poden fer aportacions no dineràries.)

16.La societat comanditària simple :a) És una combinació de societat personalista capitalista ,perquè té socis col·lectius i socis comanditaris

17.Una SA laboral :a) pot reunir, a més de socis treballadors , socis no treballadors. (perquè, poden tenir socis que no treballin en l'empresa.)


Entradas relacionadas: