Bio

Enviado por Chuletator online y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,84 KB

 
Lleis de Mendel:
1. Uniformitat. Al crear dues línies pures, tota la descendència és uniforme.
2. Segregació Independent. En encreuar els híbrids , els al·lels es distribueixen de manera independent.
3. Dihibridisme. Els al·lels responsables de diferents caràcters s'hereten independentment els uns dels altres i es combinen a l'atzar en la descendència.

Gen: fragment d'ADN que conté la informació d'un caràcter determinat.
Locus: lloc que ocupa un gen en el cromosoma.
Al·lel: diverses varietats de gens que contenen informació per a un mateix caràcter que ocupa la mateixa posició en els cromosomes.
Genotip: conjunt de gens que un individu ha heretat dels seus progenitors.
Fenotip: conjunt de caràcters que es manifesten en un organisme        .

Lamarckisme.
- Els organismes mostren una tendència cap a la complexitat.
- L'ús repetit d'un òrgan  en produeix el desenvolupament.
- Els caràcters adquirits són heretables.

Selecció natural o darwinisme.
- Entre els organismes es dóna una lluita per la supervivència.
- Entre els individus d'una mateixa població existeix variabilitat.
- El medi selecciona els organismes que estan més ben adaptats.

Origen de variabilitat.
Dos processos: mutació i reproducció sexual.
Mutacions (alteracions que es produeixen a l'atzar en els gens, si afecten als gens que es troben en els gàmetes es transmeten a la descendència).
Poden ser perjudicials, beneficioses o neutres.
Reproducció sexual (genera variabilitat a causa de la recombinació gènica que té lloc durant la meiosi i la unió a l'atzar dels gàmetes durant la fecundació).

Òrgans homòlegs. Mateixa estructura interna, diferencia en la forma externa i la funció. Òrgans anàlegs. Mateixa funció però mateixa estructura interna.
Òrgans vestigials. Òrgans que la funció dels quals s'ha anat perdent al llarg de l'evolució.

Neodarwinisme. 
- Refusa el Lamarckisme.
- La variabilitat genètica es deu a dos processos: la mutació i la recombinació.
- La selecció natural actua sobre la variabilitat genètica.
- La selecció natural condueix a canvis en el conjunt dels al·lels d'una població.
- Evoluciona la població, no els individus.
- L'evolució té lloc d'una manera gradual.
- Perquè una població arribi a ser una espècie diferent d'una altra, és indispensable l'aïllament entre elles.

L'evolució té lloc d'una manera gradual. L'evolució és el resultat de petits canvis en les freqüències de diferents al·lels d'una població. El procés perquè aparegui una nova espècie és molt llarg. Aquesta interpretació determina que la teoria sintètica també es conegui amb el nom de gradualisme.

Entradas relacionadas: