Autors valencia

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,68 KB

 
Ramon Llull (1232 - 1316)
Va fer la narrativa uninstrument per a convencer i propagar la seua conviccio religiosa. Les seues narracions son unes de les primeres de la historia de la literatura europea. Es predicador, filosof, missioner, i pedagog. Es un dels creadors de la prosa literaria. En la obra narrativa destaquen el Llibre d´Evast e d´Alome e de Blanquerna son fill, on mostra q el estat mes desitjat per les persones esel d´ermità.No questionael sistema politic. Les seues obres mostren aspectes de la societat. Llibre de les meravelles, Llibre de les besties...L finalitat de Lull era convencer la societat i s´esforçava per ser entes. Tenia un estil molt repetitiu, adaptava el missatge als receptors. Volia plantejar la moralitat. Adaptava el seu discurs al tipus de destinatari.
Croniques:
Les quatre gran croniques son: Cronica de Jaume I (1208 - 1276), Bernat Desclot (1238 - 1288), Ramon Muntaner (1265 - 1336), Pere el cerimonios (1319 - 1387). Son obres entre la novel-la de cavalleries, la historiografica i la propaganda reial.
Francesc Eiximenis: (1330 - 1409)
Naix a Girona, mor a Perpinya. Amb a seua gran obra Lo Crestia pretenia orientar el comportament del bo cristia. Va escriure el llibre de les dones, llibre dels angels, Scala Dei i el Vita Christi, sempre amb intencio de exposar les idees cristianes de manera senzilla. La seua es una prosa directa amb un registre cultivat i urba.
Vicent Ferrer: (1350 - 1419)
Visio completament anti humanista,la seua preiccio defensava les idees mes tradicionals del seu temps. Va predicar amb gran renom.
Bernat Metge: (1340 - 1413)
Fou traductor de textos classics , en la cancelleria reial, dins la cual va ocupar carrecs importants. La obra de Metge es una mostra de com po usar-se la literatura en benefici propi i no nomes como a instrument de predicacio. Va escriure Lo Somni en la carcer como justid¡ficacio propia davant les acusacions. Escriptor influenciat pel Humanisme. Va escriure Valter e Griselda i el sue famos sermo, de to satiric.
Isabel de Villena: (1430)
Filla del marques de villena, escriptor castella. Va escriure el vita Christi, obra dedicada a la formacio de les monges del sue convent. Es l´unica escriptora de la nostra literatura antiga. Es una replica tacita a L´espill de Jaume Roig.
Joanot Martorell; (1413 - 1468)
Autor del tirant lo blanc. Membre de la mitjana noblessa valenciana,cavaller bregos, que posseia una notable formacio academica i una ploma esmolada. S´el respectava pel seu maneig de les armes, i poseia nocions militars. Es mou per les distintes corts europees.
Jaume Roig:
Important metge valencia, va naixer al principi del segle XV. Escriu el espill o llibre de les dones, que es una llarga tirada de versos tetra sil-labs. escrita amb la tecnica medieval de les noves rimades. La dona apareix com a cumul de tots els defectes, com a esser malefic, dedicat a ferli la vida imposible.
Ausias March: (1400 - 1454)
Es va casar dues vegades pero sin descendencia(5 fills il-legitims) La seua obra es divideix en 5 parts:- Cants d´amor, cants morals, cants de mort, cant espiritual, i poesia circumstancial.La innovacio d´Ausias March esl´us de la nostra llengua con a vehicle d´expresio, es el reconeixement profund de la dimensio humana.nova visio de la dona. Una dona de carn i ossos, amb virtuts i defectes, mes actual i allunyada dels models proven---çals i italians.
Joan Rois de Corella: (1440 - 1497)
Corella particiva activament i intensa en el mon literari, social e intelectual. Mestre de la
valenciana prosa( un estill llatinitzt, ple de cultismes, hiperbatons, alteracio del ordre habitual de la frase, i posposicio del verb al final, epitets i adjectivacions multiples, perifrasis verbals, infinitius que depenen d´altre verb.


Entradas relacionadas: