3ºexamn3

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en gallego con un tamaño de 5,07 KB

Outras obras:O dsngano do prioiro.Teatro d máscaras.
Castelao:
Os vellos nn dbn d namorarse:unik pza dramatik.Farsa dividida n3lances d structura paralela cmplemntads cn prologo e u epilogo.Streada n Bos Aires .
Rafael Dieste:A fiestra valdeira:cmedia baseada na hªd dn Miguel,vello mariñeir q simboliza a loita do home na dfnsa da súa propia idntidad.
(D 1950-80)
No exilio:
Castelao: culmina n bos aires o sforzo d renovacion do teatro levado a kbo no 1ºterzo doXX polas Irmandads e o grupo Nós.As liñas basiks da súa cncepcion teatral sn o gusto pola simetria na structura das obras e pola expresion cncentrada;xpresionismo e simbolismo cmbinads co humorismo e o folclore; a idea do teatro cmo spctaculo intgral q reune txto scenografia e danza. Os vellos non debn de namorarse foi estreada n Bos aires pola cmpañia gallega maruja villanueva.Presentans 3 versións ou lancs dun mesmo sqma dramatico: o vello q se namora d1 moza e a imposibilidad dss amores q akban inevitablemnt coa mort do vello.Ad+, os 3 lances n cnxunto van nmarkdos x un prologo e un epilogo.Nest ultimo aparecn reunids os protagonistas masculins,os 3 vells, d kda lance.A pza pon n tea d xuizo un mundo n q a xent se move n funcion d interess egoistas, nn d sntimntos humans loxics e naturais .E.Blanco Amor:a sua obra dividese n dous subxeneros: as pezas d realismo cnstumista e as farsas.Stas ultimas sn obras nn realistas,moi imaxinativas,cheas d elemntos fantastics e satirics,na liña do sprpnto de Valle Inclán e do teatro do absurdo europeo.Stan pnsadas pa un publico cultivado.As pzas do realismo cstumsita amosan cmo principais virtuds a klidad dos dialogos e a recreacion d prsonaxs tomads do rural galego.


O cnxunto d obras teatrais d B.Amor sta reunido n 2volums: Farsas para títeres e Teatro prá xent. A toda sta obra teatral ai q ngadir a pza Proceso n Jacobusland q cnstitue 1durisima dnuncia da represion franqista e das inxustizas do aparello xudicial.Luis Seoane:a obra teatral de luis seoane sta cmposta x: A soldadeira;pza d tma histórico e social,coa revolucion irmandiña cmo fondo.Seoane logra fundir na obra as referencias ao pasado hsitorico cn alusions ao present galego,dominado pola dictadura.Sqma d farsa:pza curta d kractr satírico,n q se dnuncia a falsa visión q ofrecn as autoridads frankistas do q era a vida ds emigrads galegs.O irlands astrólogo:aborda o drama dos exiliads e o cnflito ntre o pdr e a librdad do individuo.
D1950-65:Álvaro Cunqueiro:O incerto señr dn Hamlet,príncip d Dinamark é a sua peza+represntativa.
Rikrdo Krballo Klero:A sombra d Orfeu.A farsa das zocas.A árbore.Auto prisioneiro.
Xenaro Mariñas dl Valle:precursor do teatro social.A chave na porta.A revolta.A obriga.Loucura e mort d Peregrino.O triángulo ateo.
D 1965-80:Euloxio Rodríguez Ruibal:Zardigot.O cabodano.Azos d sguello.Mareima.
Manuel Lourenzo:Romaría ás covas do dmo.Electra.Xoana.Magnetismo.A stratexia do narco.
Vidal Bolaño:
Ledaíñas pola morte do meco.Ludamuco,señor d ningures.Días sen gloria.Saxo tnor.
(actual.dsd1980
)
Xerac.80:Xesús Pisón:O rei aborrecido.
Miguel Anxo Fernán-Vello:A tertulia das máscaras.A ksa dos afogads.
Joao Guisan Seijas:Un cenario chamado Fedrico.Robrto Salgueiro:O arce no xardín.

Entradas relacionadas: