Xu.Flo

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,49 KB

 
Filosofia: es una activitat teorica o un exercici intelectual que es basa en el pensament i la seva pracitca. Característiques de l'activitat filosofica: a) La filosofia tracta temes i problemes dl mes alt grau. b) reflexiona sobre el q ja sabem o creiem saber. c) questiona fins i tot les bases q ens permeten afirmar el + evident. d) es planteja els fonaments de les ciencies, les arts, la religió o la moral. Branques d la filo: a)EPISTEMOLOGIA: Es la branca d la filo q estudia els problemes relacionats amb el coneixement. b)LÒGICA:És la branca d la filo q estudia el raonament. c)METAFISICA: Es la branca d la filo q planteja questions sobre la naturalesa d l'existencia. d) ANTROPOLOGIA: es l'estudi general sobre l'esser humà en totes les dimencions. e) FILOSOFIA DE L'ACCIÓ: s'agrupen reflexions filosòfiques sobre la practica humana. f) FILOSOFIA POLÍTICA: s'ocupa de questions relatives al govern, el ciutada i a l'organització de l'estat. Unitat teorica:-Respon la necessitat humana de saber, i a la necessitat d saber a k atenir-se. -Dona resposta a les nostres preg. - acosegueix saber la veritat. -estableix quines son les respostes raonables. -ens ensenya a pensar amb + claretat en relació amb els problemes. Unitat pràctica: Aspira a descobrir una millor forma de vida. - constitueix un bon recurs x pensar en el k + ens convé. - ens ensenya a pensar en orde i de manera crítica. -Cmbatre o reflexionar sobre les idees. -ens permet ser critics i rebutjar aquelles idees rejurades x la raó. Mites: són narracions venerables i sagrades q tenen com a protag. els deus.Els mites tmb constitueixen una manera indirecta d dominar el món. Pensament arcaic: -respons als enigmes x mitja dls mites. -tot el q s'esdevé a la naturalesa depen dls deus. - l'univers es un enigma i se'ns fa incomprensible. - es aliè a la renovació. Pensament racional: - respon als enigmes x mitja del pensament racional. -els esdeveniments d la naturalesa s'expliken x causes naturals. - descobrir les regularitats permet compendre-la. - està obert a noves aportacions i millores. Filosofia: -adopta davant dells una actitud molt diferent. - tracta d trobar resposta x mitja del raonament i la discusió. -les idees filosofiques tenen el fonament en la raó. - els consells filosofics son opinions ben fundades i obertes. Religió: - te interes pels grans enigmes d la humanitat. Aporta solucions concretes i definitives. -Tenen el seu fonament en la fé. - els codics religiosos funcionen com a prescripcions q no poden ser discutides.Filosofia: - no esta en condicions d comprobar els resultats. -les questions son abstactes, essencials i generals.. - interpreta fenomens. Ciència: - te la capacitat de comprobar les seves afirmacions. - les questions son concretes i assessòries. - explica i prediu fenomens. Conèixer: es una activitat mental, el resultat de la qual es el coneixament en sentit ampli. Coneixement estricte o saber: es el conjunt d'idees o creençes. Proposició: es una idea q afirma o nega alguna cosa. Enunciat: es l'expresió linguistica d'una poposició. Creença: es una proposició a la qual assenteix un subjecte q actua com si la proposició fos verdadera. creença racional: es una creença q està adequadament i suficientment justificada amb raons. Conjunt racional de creençes: es un conjunt d creençes racionals, choerents entre sí i revisables. Saber que: - es creure racionalment en una proposició verdadera. - no admet graus. - es un saber teòric. ( s'aprèn i s'ensenya) Saber com: -significa estar en possessió d certes habilitats. - admet graus. - es un saber practic.( s'apren i es millora.) La veritat: es el valor principal del coneixement. Teories de la veritat: a) dogmatisme: defensa l'existencia d'una veritat absoluta q es possible coneixela. b) escepticisme: no pot assolir una veritat absoluta. Fonts de coneixement: 1) percepció: es una facultat, un proces cognitiu x mitja del qual interpreten i interioritzen un conjunt de sensasions. 2) Raonament: procés cognitiu a traves dl qual la rao estableix una relació logica entre proposicions. 3) autoritat: es la font d coneixement q complementa les 2 precedents. provenen d persones q son font fiable d'informació. Empirisme: -La resposta es si. -defensa el criteri d veritat i d correspondencia. - soste q la persepció es l'unica font d les nostres idees. Racionalisme: - la resposta es no. - defensa el criteri d'evidencia i el d coherencia. -soste q la raó tmb ens proporciona algunes idees sense la necessitat d la persepció.

Entradas relacionadas: