Xocs eficaços

Enviado por Chuletator online y clasificado en Química

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,41 KB

Els canvis físic no Produeixen substancies diferents de les inicials (fenòmens mecànica, elèctrics, Magnètics ,etc…)

Els canvis químics


: Impliquen una modificació o transformació de la matèria. Els atoms que formaven Les substancies inicials son els mateixos que els que trobem al final de la reacció (s’han reagrupat de manera diferent)

Reacció química (implica un canvi d’energia (o calor) del sistema): Subs. Inicials: reactius (desapareixen), Subs. Noves: Productes (apareixen)------ Van acompanyades D’emissió o absorció d’energia (la calor, llum o electricitat)

Ajustament d’equacions químiques


: En l’ajustament, s’utilitzen els coeficients estequiomètrics. La Major part de les equacions químiques s’ajusten segons el mètode de tempteig:

La llei de Lavoisier, indica que, en tota reacció química, la massa de les substàncies que Reaccionen és igual a la massa de les substàncies resultants.

Aquesta llei s’explica fàcilment a partir de La teoria de les col·lisions. Així es va iniciar l’estudi de les lleis Ponderals, que indiquen quines són les masses de les substàncies que intervenen En cada reacció química.

(En una reacció química, els àtoms ni es creen Ni es destrueixen, simplement canvien la forma d’organitzar-se. Com que el Nombre de cada tipus d’àtoms continua sent el mateix en els reactius i en els Productes, la massa total es conserva)

La velocitat de reacció és la quantitat de Substància que es forma o que desapareix durant una reacció química en la Unitat de temps.

Factors de la velocitat de reacció


:

Naturalesa dels reactius

: Les substàncies que intervenen en la reacció química determinen la Velocitat. SI augmenta la concentració dels reactius augmenta la velocitat (mes Quantitat de partícules, mes xocs i també augmentarà la probabilitat de xocs Que tinguin l’orientació adequada)

Superfície en contacte

: Com més superfície de contacte hi ha entre els reactius, més elevada és la velocitat de reacció. Així, les reaccions s’acceleren si es polvoritzen Els reactius o si es dissolen entre si.

Concentració dels reactius

: La velocitat d’una reacció és superior quan augmenta la concentració Dels reactius, ja que el nombre de xocs moleculars és més elevat.

Temperatura

: La velocitat de reacció creix amb la temperatura.
S’estima que, en General, un augment de 10 ºC duplica la velocitat de reacció.

Utilització de catalitzadors

: La velocitat de reacció creix amb la temperatura. S’estima que, en General, un augment de 10 ºC duplica la velocitat de reacció.

Tipus de reaccions


:

Síntesi

: una reacció en què dos elements o compostos s’uneixen entre si per Tal de formar un nou compost.

Descomposició

: és la reacció què a partir d’un únic compost, es formen unes altres Substancies mes simples (descomposició de l’aigua oxigenada)

Reacció Exotèrmica

: allibera d’energia

Endotèrmica

: si cal aportar-li energia perquè tingui lloc.

El mol


: És la Unitat de quantitat de matèria (subs.) en el SI

Massa mol= pes Atòmic/massa molecular (g)

1 mol= NA= 6,022·1023partícules (àtoms, molècules, ions,...)

EJ: Hidrogen= 1 (pes atòmic)= 1g/mol------ 1 Mol conté 6,02·1023 àtoms d’hidrogen.

La massa molecular D’una substancia és la suma de les masses atòmiques dels elements que la formen.

Aigua (H2O)= HA= 1 OA= 16 ----- (1·2)+16= 18= 18,0 (umas=) g/mol; 1 mol de compost conté: 6,02·1023 de molècules de H2O, àtoms d’O i uns 12,04·1023 D’àtoms d’H.

Estequiometria


: Són els càlculs numèrics aplicats a les reaccions per tal de resoldre qüestions Com ara la quantitat d’una substancia que es combina amb una altra. 

Entradas relacionadas: