Xocs eficaços

Enviado por Chuletator online y clasificado en Química

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,88 KB

CANVIS Físics:


Són transformacions que no alteren la naturalesa de les substàncies. Es a dir, no produeixen substancies diferents a les inicials

CANVIS Químics:


Impliquen una modificació o transformació de la materia. Les substancies inicials i finals son totalment diferents, encara que els atoms que formaven les substancies inicials son els mateixos que els que trobem al final de la reacció, s'han reagrupat de manera diferent. 

Reacció Química:


Els canvis químics son transformacions que alteren la naturalesa química de les substancies i fan que apareguin substàncies diferents de les inicials. 
Els canvis químics son el resultat d'un procés anomenat reacció química. 
En tota reacció química les substancies inicials que es transformen s'anomenen reactius i les substancies noves que apareixen a causa de la transformació s'anomenen productes. 
En ser els reactius i les substancies diferents tenen propietats com el color, olor, sabor viscositat etc. 
REACTIUS--------> PRODUCTES 

Característiques DE LA Reacció Química

Les substancies presents inicialment anomenades reactius desapareixen mes o menys completament 
Apareixen una o mes substancies noves, anomenades productes, a mesura que van desapareixent els reactius 
Les propietats dels productes son en general molt diferents de les dels reactius 
una reacció química implica un canvi d'energia (o calor) del sistema en passar de reactius a productes. Així que les reaccions químiques van acompanyades normalment d'emissió o absorció d'energia com per exemple calor llum o electricitat. Una reacció es exotermica si allibera energia, i endotermica si cal aportar-li energia per a que tingui lloc. 
Les reaccions químiques es produeixen a una velocitat determinada que depen de diversos factors tipus de reacció temperatura i de si el sistema conte un catalitzador que acceleri la reacció 
En una reacció química els atoms dels reactius es reorganitzen d'una altra manera, formant nous enllaços químics de manera que apareixen nous compostos. 

VELOCITAT DE Reacció:


Es defineix com la quantitat de reactiu que es transforma per unitat de temps 

TEORIA DE LES COL·LISIONS:


La velocitat d'una reacció esta relacionada amb diferents factors. Per comprendre com hi influeixen aquests factors cal partir de la idea que perquè dues substàncies reaccionin és necessari de les seves partícules entrin en contacte. 
en realitat el que fan les partícules es xocar entre si. Si el xoc es produeix amb una mínima energia necessaria anomenada energia d'activació es pot produir la reaccióCANVI Físic:


Són transformacions que no alteren la naturalesa de les substàncies. Es a dir, no produeixen substancies diferents a les inicials

CANVI Químic:


Impliquen una modificació o transformació de la materia. Les substancies inicials i finals son totalment diferents, encara que els atoms que formaven les substancies inicials son els mateixos que els que trobem al final de la reacció, s'han reagrupat de manera diferent. 

REACCIÓ Química:


Els canvis químics son transformacions que alteren la naturalesa química de les substancies i fan que apareguin substàncies diferents de les inicials. 

Els canvis químics son el resultat d'un procés anomenat reacció química. 
En tota reacció química les substancies inicials que es transformen s'anomenen reactius i les substancies noves que apareixen a causa de la transformació s'anomenen productes. 
En ser els reactius i les substancies diferents tenen propietats com el color, olor, sabor viscositat etc. 
REACTIUS--------> PRODUCTES 

REACTIU:


és una substància o compost afegit a un sistema per provocar una reacció química

PRODUCTE:


Resultat de la reacció química

LLEI DE LAVOISIER:


La massa dels reactius es igual a la massa dels productes

MODEL DE COL·LISIONS:


la velocitats de les reaccions químiques elementals en fase gasosa. Es fonamenta en el supòsit que una reacció química es produeix en xocar dues molècules amb la suficient energia cinètica i orientació adequada que permetin la ruptura d'enllaços entre els àtoms.

ENDOTÈRMICA:


Necesita energia

EXOTÈRMICA:


Extreu energia

VELOCITAT DE REACCIÓ:


La velocitat de reacció es defineix com la quantitat de reactiu que es transforma per unitat de temps, o bé la quantitat de producte que es forma per unitat de temps.

FACTORS QUE MODIFIQUEN LA VELOCITAT DE REACCIÓ:


Si augmenta la concentració dels reactius augmenta la veltritat. Com que hi ha més quantitat de partícules hi haurà més xocs i també augmentarà la probabilitat de xocs que tinguin l'orientació adequada.
Si augmenta la temperatura augmenta la velocitat. Així atgmenta l'energia cinética de les partícules i hi haurà més partícules que tinguin un valor
d'energia igual o superior a l'energia d'activació. També hi haurà més mobilitat en les partícules, la qual cosa farà augmentar el nombre de xocs.
Si augmenta el grau divisió dels reactius augmenta la velocitat. D'aquesta manera hi ha més superfície de contacte i així s'incrementa el nombre de xocs. Afegint un catalitzador al sistema augmenta la velocitat. Un catalitzador és una substància que modifica la velocitat de reacció peró no intervé en la reacció. Actua disminuint l'energia necessiten les partícules per poder reaccionar.

Entradas relacionadas: