Vulgarismos en galego

Enviado por Chuletator online y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en gallego con un tamaño de 6,61 KB

T1:Irmandades Da fala


A Principios do S.XX, xorden 2 movementos sociais e ideolóxicos Herdeiros do galeguismo, que caracterizarán a vida social e política De Galicia.

A ideoloxía agraria

–redención Dos foros e a súa supresión.–Espertou curiosidade en persoas sen Relación co agro.–Basilio Álvarez liderou o sindicato agrario + Potente (Acción Gallega).

Irmandades da Fala(1916)

–Nuclean O sentimento galeguista da época.–Rexionalistas plantean un Programa de defensa social e político:*autonomía integral para Galicia*conseguir un posto na Sociedade Nacional de Xenebra para Galicia*igualdade plena entre homes e mulleres*disolución das Deputación facendo unha reforma que recoñeza a validez xurídica Das parroquias*modernización socio-económica nas Infraestructuras*cooficialidade entre galego e castelán*promoción Do galego en todos os niveis do ensino.

Caract. Poetas das irmandades

–Non Se desprenden completamente da tradición poética do S. Anterior(tmática costumista, o galego oral no literario).–Déixanse Influír polo Modernismo.

Ramón Cabanillas

En Cuba “No desterro” e “Vento mareiro”. En Galicia Colaborou co sindicato agrario Acción Gallega e Irmandades da Fala. En 1920 ingresou Na Real Academia Galega. En 1929 Na Real Academia Española en representación das letras galegas.

Poesía lírica:

3 en Cuba e o inmediato regreso en Galicia “No desterro” “Vento Mareiro” “Da terra asoballada” “A rosa de cen follas”.Con temática:

costuminsta, intimista e Reflexiva, social e Combativa.

Poesía Narrativa:

“Na Noite estrelecida”(contido meclado coas irmandadese coas Conviccións cristiás. En 3 partes en verso,sobre aspectos da Materia de Bretaña;*Santo Grial*Merlín*Espada escalibur*Rei Artur*Os cabaleiros da táboa redonda. Cabanillsa cristianiza e Galeguiza estes relatos;–Ocabaleiro Galahaz …. –O rei Arturacaba por sumirse nun profundo sono...

Influencias Literarias na poesía de Cabanillas

*a Obra dos poetas clásicos greco-latinos*os grandes mestres do Rexurdimento (Rosalía, Curros,Pondal)*o simbolismo francés*o Saudismo portugués*o Modernismo hispánico.

Antonio Noriega Varela

No seminario de Mondoñedo, foi mestre. En Foz Coñeceu a Antón Vilar Ponte. E Ourense A Otero Pedrayo e membros do G.Nós. 1 só libro → T.Inicial “Montañesas”. T.Final “Do ermo” Poesía Constumista e ruralista:
Influída por poetas do S.XIX, poemas de lingua e métrica popular Con gran musicalidade.

Temática:

Paisaxe De montaña*descrición de costumes e tradicións dos “brañegos”.

Poesía culta:

Revela o coñecemento dos poetas clásicos latinos, dos saudistas Portugueses e de Rubén Darío, aquí abandona o costumismo de corte Ruralista e elabora unha poesía máis coidada na Linguaxe.

Temática

*O Franciscanismo → actitude de amor pola natureza e polas cousas Sinxelas da vida. O amor pola natureza e a súa relixiosidade, faille Ver esa natureza como creación de Deus de acordo coa humildade e a Pobreza.

Outros Poetas

–Xosé Crecente Vega.–Gonzalo López Abente.

T2:As Vangardas
son Uns movementos que afectaron a diversas artes en Europa no período De entre guerras.Coñeceron diversas orientación pero tiveron unha Proposta común: romper cos moldes e pautas artísticas Anteriores.Importantes na pintura e na poesía. Coñecidas como ismos (ultraísmo,Cubismo,dadaísmo...)

Vangardistas De talla universal:

Braque*André Bretón*Gris*Picasso. Da G. Del 27: Lorca,Nobel Vicente Aleixandre.

En Galicia

: Recibida nunha época galeguista (Irmandades da Fala, Grupo Nós; Defensores da identidade galega...) → provocaron 2 orientacións Nas vangardas;

Vangarda Matizada:

Non se desprende directamente de elementos da tracición literaria.

Vangarda plena:

Totalmente ruptista.

Vangarda matizada:

cultivan Algo de galego tradicional.*

Hilozoísmo:

animación Da natureza.
Luís Amado Carballo A súa poesía consiste en:*seleccionar elementos da natureza ou da Paisaxe galega*Crear unha imaxe poética dotada de ánima, alma e Vida. “Proel” e “O galo”, cunha temática paisaxista, con Rima e métrica de arte menor.*

Neotrobadorismo:

Só en Galicia a partir de 1928 xa que se descubren cantigas Mediavais galego-portuguesas. Algúns poetas decidiron facer homenaxe Aos trobadores compoñendo estrofas e versis á maneira mediaval con Temas modernos e con imaxes poéticass vangardistas(paralelismos, Repeticións, arcaísmos léxicos...) Iniciador: Bouza Brey co seu Liibro “Nao senlleira” aínda que Álvaro Cunqueira foi o mellor Con “Cantiga que se chama riveira” Vangarda Plena:

*

Creacionismo:

postula Unha nova cración poética, unha creación constante de ideas e Imaxes, rompe co ritmo, coa rima , coa estrofa e coa lóxica Gramatical. Destaca Manuel Antonio, o máis vangardista de todos os Poetas galegos. Deu a coñecer o seu manifesto “¡Máis alá!” (critícase escritores que publican a súa literatura en castelán en Especial a Valle-Inclán), é radicalmente nacionalista.

“De Catro a catro”

: Sobre a navegación de practicas, 19 poemas, inica con “intencións”(escrito dende a terra antes de embarcar), reamta Con “Adeus”(escrito dende a terra despois da navegación). Cómpre Destacar “Recalada” Sen rima, sílabas irregulares, temas orixinais (fala sobre unha Parada en terra antes de chegar ao destino). Escribiu 4 libros +: “Con anacos do meu interior””Foulas””Sempre e mais Despois””Viladomar”.

Álvaro Cunqueiro:


Cubismo:

“Mar ao norde”(poemas breves no que o mar é o tema central).

Surrealismo

: “Poemas de si e non”(relata unha historia de amor e erotismo)

Entradas relacionadas: