Es. Volum òptim de comanda

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,89 KB

1. Defineix els termes següents: estoc, estoc mínim, estoc màxim, estoc òptim i estoc mitjà anual òptim


Quantitat d’un mateix producte que hi ha al magatzem, es coneix també amb el nom d’existències.
L'estoc mínim és la quantitat mínima d'un producte que pot haver-hi en el magatzem sense córrer el risc que S'esgoti.
L'estoc màxim és la quantitat màxima d'un producte que pot haver-hi en el magatzem.
L'estoc òptim d'un producte és la mitjana d'estoc (o quantitat idònia) en un període de temps determinat, que ens Permet cobrir les necessitats i obtenir la màxima rendibilitat.
L'estoc mitjà anual òptim és el mateix concepte en el període d’un any.

2. Digues què és el punt de comanda i explica què hem de tenir en compte per calcular el punt de comanda D'un producte.

El punt de comanda d'un producte és l'estoc que, tenint en compte les necessitats i el temps de lliurament del Proveïdor, obliga a fer una nova comanda per evitar que el producte s'esgoti. Per calcular correctament el punt de comanda haurem de conèixer: * L'estoc mínim. * La mitjana de consum diari (d'aquest producte). * El temps que triga el proveïdor a lliurar la comanda.

3. Explica què significa que «la rotació d'existències d'una oficina de farmàcia és de 4,5». Cada quant temps Es renova el magatzem d'aquesta farmàcia?

Indica les vegades en les que rota el magatzem, és a dir el nostre magatzem ha sigut buidat 4,5 vegades ja que tots Els productes han sigut venuts. En aquest cas, voldrà dir que es renovarà cada 81 dies (365/4,5).

4. La rotació d'existències, ha de ser alta o baixa en un magatzem ben gestionat? Explica la teva resposta

Com més alta és la rotació, millor gestionat està el magatzem, sempre que no es produeixin trencaments d'estoc i Quedin clients desatesos. Dependria de molts factors, ja que: 

Conseqüències positives Conseqüències negatives Estoc massa alt
Capacitat de reacció Imprevistos. ↓ la rendibilitat /↑ Caducitats Sobreocupació de l'espai***
Estoc massa baix ↑ la rendibilitat Risc de trencaments d'estoc / ↑ de vendes perdudes
7. Posa cinc exemples de factors externs que puguin fer augmentar inesperadament la venda d'un producte En l'oficina de farmàcia per sobre de les previsions. Com afectarà aquest fet a la rotació d'aquest producte? Aquest augment de vendes pot tenir algun efecte negatiu?-
Una epidèmia de refredats pot augmentar la venda d'antigripals. -Una invasió de mosquits incrementarà les vendes dels productes relacionats. -Un brot de varicel•la pot augmentar la venda de locions calmants de la picor. -Una publicitat reeixida d'un producte en mitjans de comunicació massius. -El desproveïment d'un producte pot desviar vendes a un altre producte substitutiu. Inicialment, aquests factors produiran un increment de la rotació ja que augmenten les vendes amb un mateix nivell D'existències. No obstant això, haurem de revisar la conveniència de mantenir el mateix estoc o augmentar-ho, Encara que sigui temporalment. A final d'any veurem com han repercutit els increments de vendes i l'ajust de Nombre d'unitats en el magatzem en la rotació anual. Aquest augment de vendes pot generar clients descontents si no sabem ajustar les unitats del magatzem a les Necessitats dels clients amb rapidesa.

8. En una oficina de farmàcia es ven una mitjana de 100 unitats mensuals del producte A; el proveïdor D'aquest producte té un termini de lliurament de 2 dies. En la mateixa oficina es venen també 100 unitats Mensuals d'un altre producte, B, el proveïdor de la qual té un termini de lliurament de 4 dies. Quin producte Necessitarà un estoc mínim més elevat? Quin tindrà un punt de comanda més alta? Quin tindrà una rotació major? Explica les teves respostes.

L'estoc mínim serà el mateix pels dos ja que les vendes mensuals són les mateixes. El producte B haurà de tenir un punt de comanda més elevada ja que, amb una mateixa venda, triguem més a rebre El producte del proveïdor. Ho demanarem abans que el producte A, però trigarem més a rebre-ho i arribarem al Mateix estoc mínim que el producte A. La rotació serà la mateixa ja que tindrem les mateixes vendes i el mateix estoc mitjà anual per als dos productes. L'única diferència és que el producte B es demana quan tenim més unitats en estoc que el producte A, però com ho Rebem més tard, els estocs mitjans anuals són els mateixos.

9. Explica el concepte de venda ajornada i el procediment complet que requereix

Es tracta de proposar al client que torni a un altre moment a buscar un producte que ens ha demanat i que no tenim. El procediment consisteix a emplenar les dades necessàries del producte i del client en el sistema d'encàrrecs i lliurar Un resguard al client perquè el pugui recollir.

10. Explica què és l'inventari i para què ens pot servir en la gestió de l'oficina de farmàcia

L'inventari és el recompte físic de totes les existències presents en el magatzem. El seu coneixement ens serveix com A informació per a la nostra comptabilitat per obtenir el valor monetari del total de les nostres existències. També Ens serveix per assegurar la veracitat de les dades sobre les unitats de productes que figuren en l'estoc del sistema Informàtic.

11. Per què és necessari valorar les existències?


Explica com dur a terme aquest procediment manualment i de Manera informàtica

Cal assignar un valor monetari a les existències perquè han de ser comptabilitzades per a la determinació de les Obligacions fiscals del farmacèutic. Manualment consisteix a multiplicar el nombre d'unitats de cada producte pel seu valor, que normalment és el del Seu cost, i repetir l'operació per a tots els productes del magatzem. El valor de les existències és la suma de tots ells. Informàticament el concepte de l'operació és el mateix, encara que el procediment mecanitzat és molt més ràpid. Consisteix a demanar un llistat de productes, que poden estar més o menys agrupats per tipus o per famílies, en el Qual s'assigna el valor de compra actual a cadascun d'ells i dels quals obtenim el sumatori total. La mecànica exacta Dependrà de cada programa informàtic de gestió.

12. Com podem comprovar si el nostre estoc real s'ajusta a l'estoc teòric? Si no coincideixen, escriviu una llista De possibles causes a les quals es pugui deure

La forma de comprovar si el nostre estoc real coincideix amb l'estoc teòric és realitzar un inventari físic de totes les Unitats del magatzem. Pot haver-hi diferències per diversos motius: -Unitats mal introduïdes en l'estoc al moment de la seva recepció. -Vendes produïdes i malament comptabilitzades. -Productes retirats que no s'han donat de baixa en l'estoc. -Productes desapareguts per furts. -Errors en l'assignació de codis d'identificació. -...

13. Explica en què consisteix el sistema FIFO i quins problemes pot evitar la seva implementació

Aquestes inicials responen a l'acrònim First In First Out que significa “El primer que entra és el primer que surt”. Consisteix a treure del magatzem primer els productes més antics, de manera que sempre van quedant els Productes més recents amb caducitats més llargues i preus actualitzats. La valoració de les existències s'efectua amb Els preus actualitzats.

Entradas relacionadas: