Virus RNA

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 12,35 KB

VIRUS AMB GENOMA ssRNA+
F PICORNAVIRIDAE
Icosaedre
5patogens: grup A (infec resp.) i altres (GI)
R: traduit directament a prot, poliA3' i BPF5'
1. entrada: capside no entra. canvi conf VP4= forat a la càpside
2. R! als ribosomes i traduit a poliprot (p1,p2 i p3)= ports estructurals + replicatives
3. prots sintetitzades a vacuoles on R! genoma RNApol es fa motlle i es torna a copiar.
4. allibreació lisi
G. ENTEROVIRUS
POLOVIRUS HUMA: POLIOMIELITIS
S:febre i "refredat"
virus - ip - ganglis - (SNC = poliomielitis) afecta nens
profilaxi
VIRUS COXACKIE (TIPUS A I B) segons troponisme
herrangina, malaltia de la bota, valvulopaties
microenditis
G. RHINOVIRUS (A) REFREDAT
G. HEPATOVIRUS: HEPATITIS A
F. CALICIVIRIDAE
VIRUS NER: INFET INTESTINAL pi:1-2d
VIRUS HEPATITIS E: EMBARASSADES
F. TOGAVIRIDAE
envolcall deriva de la mb
R:endocitosi. traducció de la RNA pol=1 traducció resta i 2 RNA- - RNA+!, GP envolta transportats a la mb. evaginació
G. ALPHAVIRUS v. mosquit
picada - sang - noduls - R - sang - simptomes: encefalitis i hemorragies
G. RUBIVIURS: Rubeola

F. FLAVIVIRIDAE
G. FLAVIVIRUS v. paparra i mosquit
R!: endocitosi, traducció de tot el genoma(3 estructurals i 7no)formació capside
VIRUS DE LA FEBRE GROGA: febre, sang, fetge R # 20-40 vacu
VIRUDE DEL DENGUE: lesions hemorragiques
VIRUS D L'ENCEFALITIS DEL JAPÓ: 9 virus G. culex
ENCEFALITIS TRANSMESA PER PAPARRES
VIRUS DE L'HEPATITIS C: pi 1m
F. CORONAVIRUS
R: fusio o endo? - traducció - petita 5' = Rna pol depenent RNA - intemedi replicatiu 1.mRNA=prot esructural 2.nous genomes-GP al AG i RE i Fusió
VIRUS DEL SARS
F. RETROVIRIDAE: nucleocapcide prots replicatives
R:R-CD4 - fusió - RNA+TI - ssDNA(-) - degradació RNA+ (exonucleasa) - tros RNA+TI - dsDNA - nucli (al cromosoma integrassa) - mRNA - traducció - poliprot estructural - gag, pol, pro, env - ensamblatge - evaginació
G. ONCOVIRUS:
VIRUS DE LA LEUCEMIA HUMANA DE CÈLS T HTLV-1 i 2.
oncovirus transformant: no inhivició. han incorporat un tros de gen cèlular (oncogen)= sobreexpreció i perd el control.
oncovirus no tranformants: no introdueixen l'oncogen al genoma = tumor d'evolució lenta.
G. LENTIVIRUS
VIH (1i2): destrucció progressiva del SI


VIRUS AMB GENOMA ssRNA+
ORDRE MONONEGAVIRALS
F. RHABDOVIRIDAE: bastó
Endocitosi x fusió - complex transcripcional = sintesi al cito - ssRNA+ - intermediari replicatiu + 5mRNAs 1-prots = cossos d'inclusió 2-RE o AG = evaginació
G. VESICULOVIRUS
VIRUS DE LA RABIA: SNC = encefalitis mortal (evolució molt lenta = vacunta depres de la infecció)
1. rabia furiosa: febre, mal cap, ancietat, hipersencibilitat a la zona + dolor muscular, salivació + 7manes-m SNC + coma i #
2. rabia oculta: disminueix activitat motora i sensitiva finalment paralisi progressiva
F. FILOVIRIDAE:
VIRUS DE MARBURG: FEBRES HEMORRAGIQUES
VIRUS EBOLA: FEBRES HEMORRAGIQUES zaide i sud sudan
VIRUS EBOLA RESTEN: FEBRES HEMORRAGIQUES
Aerosols i fluïds corporals, R FETGE, runyo, melsa i gl adrenals. # x xoc hipovolèmic
F. PARAMYXOVIRIDAE: arrodonida
R. entrada fusió = fusió entre cèls = cinsiti. s'uneixen les 3 prots replicatives i ssRNA+ a partir d'akt 6mRNA-Prot
G. PARAMYXOVIRUS:
VIRUS PARAINFLUENZA 1 i 3: infec t resp
1 Laringotraqueitis
3 bronquitis, pneumònia o croup
G. RUBULAVIRUS
VIRUS PARAINFLUENZA 2 i 4
2 infec t resp superior
4 inrec t resp poc freqü
VIRUS GALTERES complicacions SNC, pancreatitis i genitals
vacuna obligatoria
G. MORBILIVIRUS
VIRUS DEL XARRAMPIÓ Complicacions en Icompromesos

VIRUS AMB GENOMA ssRNA - segmentat
F. ORTHOMYXOVIRUS
V. DE LA INFLUENZA A, B i C
R: endocitosi - nucli - mRNA - prots de nucleocapcide i replicatives - al nucli copies genoma - GP i matriu a la mb -surten per evaginació
B i C = grip
A pandemies
V DE LA INFLUENZA DE LES AUS (A): nomes au-home. prevenció vacuna anual
F. ARENAVIRIDAE
R al citoplasma = RNApol associada sortida per evaginació
G. ARENAVIRUS
V DE LA CORIOMENINGITIS LIMFOTRÒFICA: mossegada ratolí= meningitis sèptica o encefalitis majoritariament infec resp.
V. LASSA, V MACHUPO I V JUNIN: hemorragies = xoc hipovolèmic 30#
F. BUNYAVIRIDAE:
R al cito
encefalitis i febres hemorragiques associades amb sindromes renals # fallada organ
VIRUS AMB GENOMA dsRNA segmentat
F. REOVIRIDAE
R: endocitosi - intermedis subirals (pol associada) - 1a tanda transcripció=pol mRNA - traducció (prto replicatives) - intermediari subviral - 2a tanda - mRNA - prot estructural


VIRUS DE LA FEBRE GROGA: febre, sang, fetge R # 20-40 vacu
VIRUDE DEL DENGUE: lesions hemorragiques
VIRUS D L'ENCEFALITIS DEL JAPÓ: 9 virus G. culex
ENCEFALITIS TRANSMESA PER PAPARRES
VIRUS DE L'HEPATITIS C: pi 1m
F. CORONAVIRUS
R: fusio o endo? - traducció - petita 5' = Rna pol depenent RNA - intemedi replicatiu 1.mRNA=prot esructural 2.nous genomes-GP al AG i RE i Fusió
VIRUS DEL SARS
F. RETROVIRIDAE: nucleocapcide prots replicatives
R:R-CD4 - fusió - RNA+TI - ssDNA(-) - degradació RNA+ (exonucleasa) - tros RNA+TI - dsDNA - nucli (al cromosoma integrassa) - mRNA - traducció - poliprot estructural - gag, pol, pro, env - ensamblatge - evaginació
G. ONCOVIRUS:
VIRUS DE LA LEUCEMIA HUMANA DE CÈLS T HTLV-1 i 2.
oncovirus transformant: no inhivició. han incorporat un tros de gen cèlular (oncogen)= sobreexpreció i perd el control.
oncovirus no tranformants: no introdueixen l'oncogen al genoma = tumor d'evolució lenta.
G. LENTIVIRUS
VIH (1i2): destrucció progressiva del SI


VIRUS AMB GENOMA ssRNA+
ORDRE MONONEGAVIRALS
F. RHABDOVIRIDAE: bastó
Endocitosi x fusió - complex transcripcional = sintesi al cito - ssRNA+ - intermediari replicatiu + 5mRNAs 1-prots = cossos d'inclusió 2-RE o AG = evaginació
G. VESICULOVIRUS
VIRUS DE LA RABIA: SNC = encefalitis mortal (evolució molt lenta = vacunta depres de la infecció)
1. rabia furiosa: febre, mal cap, ancietat, hipersencibilitat a la zona + dolor muscular, salivació + 7manes-m SNC + coma i #
2. rabia oculta: disminueix activitat motora i sensitiva finalment paralisi progressiva
F. FILOVIRIDAE:
VIRUS DE MARBURG: FEBRES HEMORRAGIQUES
VIRUS EBOLA: FEBRES HEMORRAGIQUES zaide i sud sudan
VIRUS EBOLA RESTEN: FEBRES HEMORRAGIQUES
Aerosols i fluïds corporals, R FETGE, runyo, melsa i gl adrenals. # x xoc hipovolèmic
F. PARAMYXOVIRIDAE: arrodonida
R. entrada fusió = fusió entre cèls = cinsiti. s'uneixen les 3 prots replicatives i ssRNA+ a partir d'akt 6mRNA-Prot
G. PARAMYXOVIRUS:
VIRUS PARAINFLUENZA 1 i 3: infec t resp
1 Laringotraqueitis
3 bronquitis, pneumònia o croup
G. RUBULAVIRUS
VIRUS PARAINFLUENZA 2 i 4
2 infec t resp superior
4 inrec t resp poc freqü
VIRUS GALTERES complicacions SNC, pancreatitis i genitals
vacuna obligatoria
G. MORBILIVIRUS
VIRUS DEL XARRAMPIÓ Complicacions en Icompromesos

VIRUS AMB GENOMA ssRNA - segmentat
F. ORTHOMYXOVIRUS
V. DE LA INFLUENZA A, B i C
R: endocitosi - nucli - mRNA - prots de nucleocapcide i replicatives - al nucli copies genoma - GP i matriu a la mb -surten per evaginació
B i C = grip
A pandemies
V DE LA INFLUENZA DE LES AUS (A): nomes au-home. prevenció vacuna anual
F. ARENAVIRIDAE
R al citoplasma = RNApol associada sortida per evaginació
G. ARENAVIRUS
V DE LA CORIOMENINGITIS LIMFOTRÒFICA: mossegada ratolí= meningitis sèptica o encefalitis majoritariament infec resp.
V. LASSA, V MACHUPO I V JUNIN: hemorragies = xoc hipovolèmic 30#
F. BUNYAVIRIDAE:
R al cito
encefalitis i febres hemorragiques associades amb sindromes renals # fallada organ
VIRUS AMB GENOMA dsRNA segmentat
F. REOVIRIDAE
R: endocitosi - intermedis subirals (pol associada) - 1a tanda transcripció=pol mRNA - traducció (prto replicatives) - intermediari subviral - 2a tanda - mRNA - prot estructural

Entradas relacionadas: