Verbs transitius i intransitius

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,89 KB

 

+Verbs impersonalsNo tenen subjecte.(

Verbs meteorològics: nevar, tronar, llampegar..., Verb HAVER-HI:Hi ha moltes persones)

+Verbs personals. Tenen subjecte explícit o implícit· Atributius:

El predicat indica una qualitat o estat del subjecte (


En Joan és molt eixerit)· Predicatius:

El predicat indica una acció o un procés del subjecte (


En Joan salta)


*Ergatius:


Verbs que porten el subjecte posposat (Cauen moltes fulles)

*Passives reflexes:


Construcció pronominal amb el subjecte posposat (Aquest any s'han construït molts pisos)

-Transitius:


Verbs que necessiten un SN que és el CD. (

Donar, pintar, escoltar)


-Intransitius:


Verbs que no necessiten cap complement. (

Plorar, caminar, nedar)-Reflexius:

Verbs acompanyats de pronom (-se)El pronom sempre té una funció (CD o CI) (

Pentinar-se)-Recíprocs:


Verbs acompanyats de pronom (-se). Expressen una acció donada i rebuda alhora per cadascun dels qui la realitzen (estimar-se, ajudar-se, molestar-se)


-Pronominals:


Verbs acompanyats de pronom -se


El pronom NO té una funció sintàctica(enrabiar-se, suïcidar-se)


-Construcció passiva:


Construcció verbal derivada duna activa en què lagent i el pacient sinverteixen


S'utilitza el verb SER com a auxiliar (

El foc és apagat pels bombers)


Complement predicatiu:(


Ens vam veure el xampany fresc) Pronom: (Hi)


Complemet atributiu: (


En Joan és àgil) Pronom: (Ho-adjectio o s.Prep)( El,la els, les- SN)(En-amb quantitaiu)


Complement circumstancial:


(Aniré al cinema amb la María) Pronom:(En- preposició De)(Hi- per totes les altres prep.)


+Oracions coordinades: (-Copulativa: i, ni// -Distributiva: ara...Ara, ni...Ni// -Disjuntiva: o, o bé// -Adversativa: per'o sinó)Oracions subordinades: -Subjecte: canviar gènere i nombre// -CD: (


En Joan va dir que allò era mentida)// -

CRV: a) Amb verbs que demanen una preposició(

Canvi i caigude de les preposicions:


SN (totes)/

Davant infinitiu (a/de)/


Davant que (cap))// -


CAtri: a) Amb verbs copulatius (ser, estar, semblar)// -CN: a) Amb noms derivats de verbs que denoten activitat psicològica (

Tinc por que demà no vingui)// -CAdj: a) Amb adjectius que denoten estat d'ànim(Estic segur de la teva victòria)


Text conversacional:Dialogar és reproduir duna manera directa les paraules que intercanvien dos o més interlocutors.
Funcions bàsiques:(-

Expressiva: 

L'emissor expressa allò que sent// -


Conativa:

S'incita el receptor a respondre//

-Fàtica: Comprova si l'interlocutor, escolta la conversa)


El diàleg pertany bàsicament a la llengua oral. El gest, moviment del cos, l'entonació tenen un paper important perquè complementen un discurs. Perquè una conversa sigui eficaç els interlocutors han de cooperar, mostrar cortesia, dosificar la informació, respectar les opinions i tenir en compte el context i la intencionalitat. En els textos escrits en què apareix barrejat amb la descripció i la narració és important l'entonació.


-Tipus de textos: +espontanis:(converses cara a cara, telefòniques.../ registre col.Loquial)// +Planificats:( entrevistes, enquestes.../ estàndard/ I en els diàlegs novel.La, obres literaries el nivell es culte).


-Estructura: Inici(salutacions..)/ Proposta del tema(plantejament d'allò que interesa parlar)/ desenvolupament(intercanvi d'informació)/ Tancament(conclusió)


-

Recursos generals

(Vacil·lacions (mm…, ee….)/
Falsos inicis/ Lapsus/ Mots crossa/ Repeticions/ Interrupcions/ Interpel·lacions (oi?, saps?, mentens?)/ Riquesa entonativa)-Recusos lingüístics:

(Pronoms tònics i febles/
- Oracions simples/-Frases curtes i inacabades/-Frases mancades de coherència (anacolut)/- Ús de díctics (aquí, això, allò)/-Connectors explicatius (és a dir)/-Ús de locucions i frases fetes/Onomatopeies/-Mots crossa i termes genèrics (el tema, la cosa)

Entradas relacionadas: