Verbs llatí

Enviado por Chuletator online y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 10,44 KB

 

SER I ESTAR

-Verb ser + compl. Circumstancial de lloc (= trobar-se ):

En Pere és al bar.

Per expressar qualitats permanents o definidores:

La María és bona noia. 

Si el subjecte és inanimat i s'expressen qualitats Transitòries (però definitòries d'aquell moment):

La porta és oberta. (ara) 

Quan volem expressar el temps en què ha de passar (passa O passarà) un esdeveniment:

La reuníó serà dilluns.


Verb estar + complement circumstancial de lloc (= 'residir o viure en un lloc, treballar-hi'):

Quan estaves (o t'estaves) 
a Suïssa guanyaves més diners. ( vivies 

Per expressar qualitats transitòries:

La María està malalta. 

Quan volem expressar el temps que dediquem a fer una Cosa:

Estic tot el dia estudiant

-Els verbs estar estar-se són sinònims Quan volen dir viure o residir en un lloc . Quan el verb estar és Sinònim de treballar no es pot substituir per estar-se .

Jo estic a Barcelona / Jo m'estic a Barcelona. ( hi visc 
Jo estic a la Diputació. ( hi treballo )

Amb els adjectius solter/casat, viu/mort, vidu/vídua se Sol fer servir el verb ser.

-Verb haver-hi

NO= Segur que si demà hi haguessin eleccions a la junta, Les guanyaria la candidatura oficialista.

SI= Segur que si demà hi hagués eleccions a la junta, les Guanyaria la candidatura oficialista

·ha habido algunos casos que si →Traducció Incorrecta: ha hagut alguns casos que si →Traducció correcta: hi ha hagut Alguns casos que si

·hubo 6 personas en el cine →Traducció Incorrecta: Va haver 6 persones al cinema →Traducció correcta: Va haver-hi 6 Persones al cinema

·hubo gente que no vino →Traducció incorrecta: Va haver gent que no va venir →Traducció correcta: Hi va haver gent que no va venir

·ha habido muchos que no salieron →Traducció Incorrecta: Ha hagut molts que no van sortir →Traducció correcta: N'hi ha hagut Molts que no van

· hay que decir que si→hi ha que dir que si→s'ha de / cal Dir que si

·hay que tener en cuenta que→hi ha que tenir en compte Que→s'ha de/ cal tenir en compte que

Equivalents del castellá dar

Fer

S'ha d'usar fer (I no pas donar) En les locucions:

· fer fástic •fer petons  · Fer una abraçada

· fer la impressió  · fer Por  · fer una passejada

· fer llástima  · fer Rábia  · fer una tombarella  

· fer pena  · fer un Pas  · fer vergonya  

· fer l'efecte. («dar la Impresión)») Em fa l'efecte que...

· fer pensar (cast. «dar que Pensar»)', El que han dit farà pensar molt.

Tocar

-le daba el sol en la cara. » El Sol li tocava a la cara.

-En esta habitación no le da el Sol-> En aquesta habitació no hi toca el sol.

Pitjar, prémer, tocar

«Tienes que darle a esta teclala Este botón-» Has de pitjar/prémer/tocar aquesta tecla/aquest botó.

Engegar

«Cuándo darás la calefacciónb» Quan engegarás la calefacció?

tenir

«No me dará tiempo de hacerlo» No Tindré temps de fer-ho!

Agafar

«Si continúan asi, me dará un Ataque-» Si continuen així, m'agafarà un atac.

«Me dio por salir de madrugada. » Em va agafar (o picar) per sortir de matinada.

Determinants quantitatius

Invariables

Massa: La María té massa problemes

Força: Hi ha força peticions D'ingrés

Prou (de): No hi Haurà prou diners per pagar el deute

Més (de): Les sabates Estan més netes

Menys (de): Cada vegada Tenim menys temps

Gens (de): No tinc gens (de) fred

Variables

Bastant (de), bastants (de): Ahir vau fer bastant feina

Gaire (de), gaires (de): Aquesta Setmana no han arribat gaires comandes

Quant, quanta, quants, Quantes: Quants dies falten per al teu aniversari?

Tant, tanta, tants, tantes: Tinc tanta gana Que em menjaria un bou

Molt, molta, molts, moltes: Avui Fa molt (de) fred

Poc, poca, pocs, poques: Fa pocs dies Que sóc aquí

Lo neutre (valor intensiu)

No saps lo (molt) que Em va agradar la conferencia → No saps com em Va agradar la conferència.

Fes-ho lo millor que Puguis. → Fes-ho tan bé com puguis.

No podia dissimular lo antipàtic Que el trobava. → No podia dissimular com el Trobava d’antipàtic. No podia dissimular que antipàtic Que el trobava.

Per lo avançat que Anava, van decidir canviar-lo de nivell. → De tan avançat Com anava, van decidir canviar-lo de nivell.


Guia per a millorar el meu text

Adequació

- Hi he tingut prou en compte la situació comunicativa, especialment el Destinatari i la intencionalitat?

-he respectat les exigències del regístre lingüístic (formal / informal), Del gènere textual (carta, poema, correu e:edrónic, etc.) i del to?

'Coherència

-li he deixat ben clar el missatge que vull transmetre? Què hi podria Afegir o suprimir per a reforçar-lo? Ben estructurat en paràgrafs? Què puc fer Perquè el text vagi creixent en interès? Té un títol prou suggerídor? I un Començament i un final bons? Milloraria si posés en relació el que dic al Principi amb el que dic al final? Cohesió - 'Soc concís? Hi ha oracions massa Llargues, repetitives o mal formulades? - Hi queden clars els referents dels Pronoms?

 - Hi utilitzo com cal els signes de Puntuació? Hauria d'afegir-hi encara algun connector textual per a orientar Millor la lectura del text (d'entrada...; d'una banda... De l'altra; Finalment..)?

Correcdó

sintàctica: Hi faig servir bé els pronoms febles? I els nexes (relatius, Conjuncions, preposicions, etc.)? Recorda: Els conjunts el que, la que, els que I les que no equivalen a el qual, la qual, els quals í les quals.

-morfológíca: Els verbs hi estan ben conjugats? Els femenins i els plurals Hi estan ben flexionats?

-léxica í semàntica: El vocabulari: és apropiat, precís í genuí? • Ortogràfica: Hi he utilitzat correctament l'accentuacíó (recorda l'accent Distintiu en és, són, té...), la dièresi i l'apòstrof? Hi he confós mots Semblants (ha / a, hem / em, etc.)? Hi he passat el corrector ortogràfic? (si Escau).

-tipogràfíca: Hi utilitzo bé les majúscules í minúscules, la cursiva, etc.?

Presentació

-[aspecte formal (interlineat, marges, pulcritud del conjunt): facilita la Lectura de l'escrit i en fa ressaltar alguns elements?

Estil

- Hi podria utilitzar uns mots o unes construccions que s'adiguessin més Amb la meva intenció (potser més directes, més elegants, etc.)?

Entradas relacionadas: