Verbs irregulars

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,64 KB

Verbs irregulars

En catala hi ha tres conjugacions:
-1 conjugacio; pertanyen els verbs acabats en -ar
-2 conjugacio; pertanyen els verbs acabats en -re/-er.
-3 conjugacio;pertanyen els verbs acabats en -ir.
-S’anomenen verbs incoatius els queafegeixen la particula -eix.
-Tipus de verbs ;
-Irregulars; no ofereixen el model basic del regular.
-Regulars; concorden amb el model basic.
-Les irregularitats poden apareixer en el lexema i en l’auxiliaritat verbal.
IRREGULARITATS DE L’AUXILIARITAT.
-A la primera conjugacio:
-Tots els verbs son regulars menys anar i estar :
Ex: Escolt-o Escolt-em
Escolt-es Escolt-eu
Escolt-a Escolt-en
-Els verbs d’aquestes conjugacions si tenen el lexema acabats en vocal porta dieresis en les terminacions -in/-i/-is, del present de subjuntiu i de l’imperatiu.
Ex: Canviar: canviï, canviïs, canviïn.....
Estudiar: estudiï, estudiïs, estudiïn....
A la segona conjugacio:
-A la segona persona del singular del present d’indicatiu de verbs com ara: torrer, neixer, creixer, correr..... Apareix una “E” eufonica entre el lexema i la “S” de la terminacio.
-El verb correr s’escriu amb “E” a la tercera persona del singular del present d’indicatiu i a la segona del plural de l’imperatiu.
-Els verbs que fan l’infinitiu acabat en -re, si a mes tenen el lexema en vocal, porten dieresis les terminacions -ia, -ies, -ien, preterit imperfet d’indicatiu. Si el lexema es tonic no hi posem dieresis.
A la tercera conjugacio:
-A la segona persona del singular del present d’indicatiu apareix una “E”
eufonica entre el lexema i la “S” de la terminacio.
Els verbs venir, obrir, omplir, porten e a la segona persona del singular.
Els verbs que tenen el lexema acabat en vocal porten dieresi en les terminacions seguents:
-ïm -ïn del present d’indicatiu, subjuntiu, imperatiu.
-ïa -ïes -ïa pret perfet simple
-ïries -ïren pret perfet simple indic.
-ïssis -ïssin -pret perfet de subjuntiu
-ït participi
IRREGULIARITATS DEL LEXEMA
-Hi ha tres tipus d’irreguliaritats:eufoniques, ortografiques, fonetiques.
Eufoniques -Intercalacio d’una “D” a l’infinitiu, futur, condicional dels verbs acabats en -d- -ldre -ndre
-Ortografies
-Els verbs: jeure, creixer, treure, heure, fer, peixer -e --- -a atona
-Els verbs collir, cosir , escopir, sortir, tossir. -o ---- u
-Els lexemas dels verbs poder i voler tenen una “u” a la primera persona del present d’indicatiu a tot el present de subjuntiu i a l’imperatiu.
Alguns verbs de la primera conjugacio cambien l’ultima consonant del lexema davant de -e/-i
FONETICS
Verbs amb lexema valeritzat
-Un nombre considerable de verbs presenten un so velar [k] c a la primera persona del present d’indicatiu. Tots aquests verbs valeritzatzen amb -gu- en temps -{ present sub./pret. Imp. Subjuntiu/pret perfet indicatiu/ i a les formes de l’imperetiu que es formen amb el present de subjuntiu. Si la segona persona del singular de l’imperatiu te el lexema -gu, la segona person del singular de l’imperatiu no te -gu la segona persona del plural tampoc.
-Verbs acabats en -ndre/-ldre/-ler tenen un lexema valeritzat a la primera persona del singular del present i del perfet, el present i preterit imperfet de subjuntiu i a la tercera persona del singular, primera del plurali tercera del plural de l’imperatiu.
-Valeritzat- venc, venguí, vengi, vengues/absolc, absolguí, absolgui.
-Eufonic- vendre, vendria.
-Pur- venia.
-Els participis d’aquests verbs es formen a partir de les terminacions seguents.
-s apres, compres, suspes.
-st post, vespost, compost.
-lt absolt, dissolt, resolt.
-vt venut, dolgut, volgut.
-Verbs acabats en -eixer.
-valeritzat -- conec
-pur --- conce/conegi/coneixer
-Verbs amb diftongs al lexema -au, -eu, -iu -ou.
-canvi de -u per -V/beure, bevent
-perdua de la u/coure, coent riure, rient
-canvi de -u per -i /caure, caient creure, creient.

3 lex. Gerundi
valeritzat (bec-beg)
un amb -v- (bev-)

Entradas relacionadas: