Verbs acabats en ejar

Enviado por Chuletator online y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,05 KB

Verbs irregulars:


 El verb està format per un lexema o radical, que aporta sempre el significat del mot, i un morfema o desinència, que és variable i conté informació gramatical. El morfema indica: La persona, el nombre, el temps, el mode (indicatiu, subj...) i l'aspecte (perfectiu/im) Els verbs irregulars poden presentar variacions tant en el lexema com en el morfema; per tant, no es conjuguen igual que el model regular corresponent de cada conjugació.

Irregularitats de la 1a conjugació: Canvis ortogràfics:


 • Porten dièresi en les formes del singular i en la 3a persona del plural del present de subjuntiu els verbs acabats en
  -ear (arrear-arreï)
  ,
  -iar (copiar-copiï),
  -oar (lloar)
  I
  -uar (suar)
 • També apareix la dièresi en la 3a persona (sing i plur) de l'imperatiu:

  Arreïn, lloï

  ..
 • La
  -i- entre vocals de verbs com enjoiar desapareix davant les terminacions -ï, -ïs, ïn:

  Enjoï, enjoïs, enjoïn

Canvis en el lexema/morfema:


 • Anar (vaig, va..)
  i estar (estigui...)
   són els únics verbs que presenten irregularitats en el lexema i/o morfema.
Donar és un verb regular, les formes correctes són:

Dono, dones

.. I no *donc, *dons

IRREGULARITATS DE LA 2A CONJUGACIÓ:


Canvis ortogràfics:


 • Els verbs jeure, néixer i treure s'escriuen amb a quan la vocal de l'arrel és àtona i amb e quan l'arrel és tònica:

  jauràs, naixeria, traiem // jeguin, neixin, tregui
 • Les formes puc, vull i el present de subjuntiu i l'imperatiu dels verbs poder i voler s'escriuen amb u (puguem , vulguem)
  . La resta de temps verbals, en o (podré, voldria)

Canvis en el lexema


Incorporem una c en la 1a persona del singular del present d'indicatiu i una g en el passat simple d'indicatiu, en el present i l'imperfet de subjuntiu, en algunes persones de l'imperatiu i de vegades en el participi en els casos:
 • Tots els verbs acabats en
  -ndre (aprendre-aprenc-aprengué-aprengui-aprengués)
  , i
  -ldre (resoldre)
  ,
  -ler (soler)
  , excepte voler.
 • Tots els verbs que tenen el lexema acabat en diftong (caure (caigué-caigui-caigués...), creure, riure)
  , excepte veure.
 • Els verbs acabats en

  -ec


  Conec-conegué-conegui-conegués..

 • Altres verbs com estar (estic-estigué-estigui.
  ..), dir, dur, tenir venir, poder.
volguer>voler  poguer>poder  volguent>volent  poguent>podent
 • Són de la 2a conjugació els verbs:
  dir i dur, abatre, combatre, concloure, excloure, confondre, emetre, interrompre, concebre

Entradas relacionadas: