Variació Lingüística

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,98 KB

Nord-Occidental?Lleidatà: Fonètica: Sistema fònic 7 sons, àton 5, articular "a" les "e" inicials trabades, tancament de la "e" en "i" per influència de consonant palatal, palatització dels grups "vocal+in". Morfositaxis: Desinència -a en la 1ª pers. del p.indicatiu, desinència -e en la 3ª pers. sing. d'alguns temps, caiguda de la "v" i de la "i" del perfet d'indicatiu, pervivència dels articles masculins "lo", "los", Lèxic: Corder, xiquet, silló.

Sud-Occidental: Fonètica: sistema vocàlic tònic 7, àton 5, articulació labio-dental de la "v", pronunciació de sons oclusius finals?camp, pronúncia de la "r" final? cantar, caiguda frequent de la "d" intervocàlica? mocaor. Morfosintaxi: desinència -e 1ª pers. present indicatiu? jo pense, triple gradació diptica en determinants i pronoms demostratius este/eixe/aquell, ús de possesius femenins tònics? meua, teua seua i àtons? mon, ton, son, pronoms febles CD+CI? Li'l, utilitzen molts diminutius. Lèxic: agranar, calces, eixir.

Rosellonès (septentrional): Fonètica: sistema vocàlic tònic 5, àton 3, tancament de la "o" en "u"? gus(gos), ciguda de vocal neutre dels mots esdrúixols acabats en -ia, vocal neutra pronunciada "i" per assimilació a una altra "i" o en contacte amb una consonant palatal. Morfosintaxi: plurals dels mots aguts sense "n"? germans, germàs, desinència -i en la 1ª pers. present indicatiu? pensi, mantenen el possessiu llur, ús del "pas" com a adverbi de negació, ús del verb "ser" com a auxiliar? sem anat. Lèxic: ca(gos), cercar, morro, eixir.

Central: Fonètica: sistema vocàlic tònic 7, àton 5, en algunes zones es produeix la iodització o lleïsme ("ll" en comptes de "i"), en part del subdialecte tarragoní es realitza la "v" labiodental, emmudiment dels grups mp, nt, lt. Morfosintaxi: desinència -i en present subjuntiu, desinència -u en la 1ª pers. present indicatiu? canto [kámtu], el numeral "dues" es tendeix a dir "dugues", llengua-llenga, aigua-aiga, articles el/la. Lèxic: Noi, mirall, sorra.

Insular/Balear: Fonètica: sistema vocàlic tònic 8, àton 3, caiguda vocal neutre en els mots esdrúixol acabats en -ia, molta iodització, pronúncia "V" labiodental, pronúncia dels sons oclusius finals mp, nt. Morfositaxi: s'elimina desinència en la 1ª pers, present indicatiu? cant, article salat? es, sa, es, ses, ús regular de l'article personal? en Joan, pronoms febles CD+CI. Lèxic: al·lot, cercar, ca, calces.

Entradas relacionadas: