Valor dels recursos emprats en la producció o en la distribució d'un bé o servei.

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,55 KB

  1. Errors de mercat

L’error de mercat és una conseqüència negativa del funcionament del mercat i es produeix quan el mercat no és eficient en l'assignació dels recursos disponibles.

Encara que l’estat intervingui per intentar corregir els efectes negatius, només els disminueix. El errors més importants són:

  • Escassetat béns no rendibles

  • Externalitat negativa producció

  • Distribució desigual renda

  • Competència imperfecte

  • Inestabilitat cicles econòmics

Per evitar-los l’estat intervé amb quatre funcions: proveïdora, reguladora, redistributiva i estabilitzadora. 

1.1 Error: Escassetat béns no rendibles

Funció estat: proveïdora

Intervenció S.P: subministrament  de béns públics

El mercat no sempre dóna o ofereix tots els béns i els serveis que es demanen, com les de tipus socials.

Ex: El mercat ofereix carreteres per on circulen molts vehicles, però es demana que se’n faci de comercials, i com que cap inverso particular vol costejar en una invasió així, és l’estat el que assumeix tots els cargos.

És a dir, els béns que no són rendibles per inversors particular però que són necessaris per el país, se’n diuen béns no rendibles

Aquests béns sempre són escassos en relació a la demanda que tenen.

1.2  Error: Externalitat negativa producció

Funció estat: reguladora

Intervenció S.P: política medioambiental

Les externalitats són conseqüències derivades de l’activitat econòmica que afecte a persones que no tenen res a veure amb l’activitat realitzada, però tampoc tenen reflex en preus de béns i serveis.

  1. El cost extern

Els costo extern és cost d’una activitat econòmica que recau sobre persones que no realitzen les activitats

  1. El benefici extern

També existeixen els efectes beneficiosos/positius per a altres empreses o particular gràcies al desenvolupament de l’activitat econòmica.

El cas més gran de l’externalitat és les innovacions i la tecnologia, que d’un principi només es ven per una empresa, però a la llarga són produïts per altres empreses a menys costos, i això beneficia a tota la societat.

Aspirina

1.3 Error: Distribució desigual de la renda

Funció estat: Redistribuidora

Intervenció S.P: Corregir diferències socioeconòmiques

La virtud i alhora la debilitat, és que les famílies i les empreses trien segons les preferències i les disponibilitats que tenen. Si no hi hagués intervenció externa el mercat produiria encara més la desigualtat i augmentria l’empobriment de les societats més desafavorides.
Entradas relacionadas: