Valenciano tema 1,2,3,4,5?

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,14 KB

PANORAMA LITERARI DELS ORIGNES A RAMON LLULL:SOCIETAT:en l'organització social feudal s'inicia 1 economia canvista q acabarà amb el sist.senyorial/es produex l'ascens de la burgesia,fet q afavoreix el contacte de cultures molt allunyades.RELIGIO:apareixen els ordens religiosos mendicants amb la intenció d'introduir el model de vida apostólic/època d'intensa conflictividad ideològica/irrupció del racionalisme aristotèlic.POLÍTICA D'EXPANSIÓ:1213-batalla de muret:canvi de rumb en la política d'expansió de la corona d'Aragó/amb el pretext d'acabar amb l'heretgia càtara,frança i el papat renuncie als seus drets sobre Occitània/es consolida el pactisme entre els sobirans i els representants del cos social.TROBADORS:de diferents extracions socials/vivien en l'ambient de les corts feudals/mecenatge dels senyors/componien i musicaven els seus versos/la ficció de la seua vida era narrada en les razósJOGLARS.interpretaven l'obra dels trobadors/cantaven en provençal.L'AMOR CORTÉS:relacions amoroses-tema + influent/la convenció més important de la poesia trobadoresca es l'amor cortes:codi estètic per mitjà del qual s'expressen els matisos d'una relació amorosa entre el trobador i 1 dama.POÈTICA TROBADORESCA:rigor en les formes mètriques i compositives/estils:TROBAR RIC:riquesa formal i varietat de figures retòriques/TROBAR CLUS:joc amb el sentit i el concepte/TROBAR LLEU:tema lleuger,directe i emotiu.RAMON LLULL:genera i maneja 1 llengua moderna,apta per a qualsevol temàtica/usa la llengua per a temes que fins aleshores s'havien expressat només en llatí/tracta tots els temes de l'època/PERSONALITAT PARADIGMÀTICA:cultura cortesa/tradicció cristiana/interés per les ordes mendicants/familiaritat amb les religions jueva i musulmana.ETAPES:VIDA A LA CORT:senescal,casat,2fills,es dedica a la literatura cortesana/DE FORMACIÓ:objectiu de convéncer els infidels/DE PRODUCCIO I D'EVANGELITZACIÓ:funda 1 escola de llengües per als frares missionersOBRES:FILOSÒFIQUES:llibre del gentil i dels 3 savis/CIENTÍFIQUES:arbre de sciencia/MÍSTIQUES:llibre de contemplació/PEDAGÒGIQUES:llibre de meravelles/PROSA POÈTICA:llibre d'amic e amat.OBJECTIUS:divulgar el cristianisme/convertir esl infidels/dirigeix la seua obra a:clergues lletrats/musulmans/poble.LA ROMÀNIA:
per classificar les llengües es poden seguir 2 criteris:TIPOLÒGIC:segons caracterísitques comunes)GENETIC:llengües emparentades segons avantpassat comú.LA ROMÀNIA:conjunt de terres per les quals s'estenia l'imperi romà/la romània lingüística comprén les llengües que deriven del llatíEL LLATÍ:llengua del poble romà,procedent de l'indoeuropeu,fou el principal factor de cohesió de l'ImperiROMÀNIAOCCIDENTAL:francés,occità,romanx,catalá?,castellàROMÀNIA ORIENTAL:italià/romanés/dàlmata.AUSIAS MARCHparticipa en varies campanyes militars/despres es reclou a gandia y valencia/vida apassionada de desafiaments/Matrimonis:isabel Martorell.Joana Escorna.4 fillsESTIL:el mar tempestuos/l'experiencia militar/l'animalogia/els metges i les malalties/us d'antitesis/metrica regular/llengua alliberada del provençal.CARACT.DE LA SEUA POESIA:analisi dels propis sentiments.Reflexio de caire moral.Transmissio poetica del seu mon interior.Decidia opccio lingüistica.Poeta obscur.OBRA128 cançons agrupades atenent els senyals de la dona a qui van dirigides:PLENA DE SENY:ingratitud a la dama.LLIR ENTR CARDS:amor total.AMOR,AMOR:es dol per la perdua de la seua facultad d'estimar.OH FOLL AMOR:(joana escorna)pau interiorNARRATIVA DE CAVALLERIESnaix al nord de França(XII)/materia de roma(llegendes classiques llatines)/Materia de bretanya(mites celtics)Materia de frnça(epica francesa)TEMATICA:aventures militars/religiositat/relacions amoroses/contenen el cicle arturic/ambientcions realistes/situacio en epoques remotes/seguimen de l'esquema de la quest/versemblança/text riquissim/particularismes valencians.L'ESPILL DE JAUME ROIGcomicitat i pessimisme/comprensio de la naturalesa humana/importancia dels diners/personatge sense ideals/misognia/espais geografics reals/temps present o passat immediat.JOAN ROIS DE CORELLAobra emmarcada dins la narrativa amorosa/influida pels classics/relacionada amb autors italians/destinada a la lectura en cercles refinats/caracter antiheroic/estil elegant/imitacio de les construccions llatines/intencio didactica."la tragedia de Caldesaa.Obra religiosa:"la historia de Josef"NOVEL.LA CAVALLERESCAficcio mes versemblant/mostren les contradiccions del model de vida superat/proposit didactic"historia de jacob xalabin""curial e güelfa"HISTORIA DE JACOB XALABINambientada en la cort otomana/compromis amb la versemblança/intencio moralitzantCURIAL E GÜELFAmanuscrit sense titol,autor ni data./autor coneixedor dels costums lieraris del moment/trama sentimental/protagonistes amb psicologia complexa/versemblança absoluta.TIRANT LO BLANC.joanot martorell/familia senyorial de gandia/llibre d'aventures/comprendi de sabers prestigiosos i d'habilitats socials.CARACT.:biografia cavalleresca/mostra l'itinerri formatiu del cavaller/insereix llocs i persones familiars/relacio de causa,consecuencia en les accions de testimonis oculars/narrador extern/parany historiograficEIXIMENIS:Girona,familia burgesa/francisca,estudia teologia a paris,oxford,cambridge....visque a valencia durant 25 anys.la seua obra:en romanç,molt extensa,amb finalitat d'instruir els seglars q podien posar en perill el dogma cristia."fonaments de la religio cristiana""temptacions""tractat sobre el mal" "lo llibre de les dones"SANT VICENT FERRER:sacerdot dominica,nascut a valencia/ensenya teologia a la catedral de valencia/relacionat amb la familia reial i amb el papa/decisiu en el compromis de Casp,a favor de Ferran d'antequera/predica per tota la corona d'arago,occitania i frença./no va escriure els seus sermons perque no tenia un objectiu literari/domina l'oratoria/us dels recurs teatrals.


Entradas relacionadas: