Tipus d’operacions en funció de l’aplicació de l’impost. Viquipedia

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,35 KB

Variables controlables (Marqu mix): Producte, preu distribució i comunicació

No controlables (macroentorn/microentorn): Demanda, competència, entorn

La distribució


Instrument del màrqueting que relaciona la producció amb el consum, amb l'objectiu fonamental de posar el producte, bé o servei, a disposició del consumidor, individual o industrial, en la quantitat demanada, en el moment que ho necessiti i en el lloc on desitgi.

Organització comercialDirecció comercial

Logística, administració, direcció tècnica, vendes, compres, informàtica, internacional, clients
Logística:
Cobreix la gestió i planificació de les activitats dels departament de compres, producció, transport, emmagatzematge, manteniment i distribució.
Es pot definir com qualsevol moviment i emmagatzematge que faciliti el flux de productes des del punt de compra dels materials fins el punt de consum, així els fluxos d'informació que es posen en marxa, amb la finalitat de donar al consumidor el grau de servei adient a un cost raonable.

Activitats que comprèn la funció logística


 

Empreses industials. Procesos:

- Compres de matèries primeres (aprovisionaments de materials): dins d'aquesta activitat s'inclou la realització de les comandes, el transport i l'emmagatzematge de les matèries primeres. 
- Fabricació
- Distribució: una vegada fabricats el productes s'ha de procedir al seu emmagatzematge temporal, i al seu transport fins a les instal·lacions del client.
- Gestió de tot el sistema logístic.

En empreses comercials


 El procés és més sencill:
- Compres de matèries primeres (aprovisionament de materials): S'inclou la realització de les comandes, el transport i l'emmagatzematge de mercaderies.
- Distribució: Els productes s'han de procedir al seu emmagatzematge temporal, i al seu transport fins a les instal·lacions del client.
- Gestió de tot el sistema logístic.

Flux de materials


Proveïdor -> transport -> emmagatzematge -> clients

Flux d'informació


Dades de les compres -> diferents tipus de transports -> informació sobre els aprovisionaments.

El sector logístic a Espanya


És el cinquè en el context europeu (en volum) 
Internament el sector representa ja gairabé l'11,5% del PIB i ve experimentant des dels últims anys 90 importants ritmes de creixement propers al 25%.
Els nivells d'externalització de l'activitat logística espanyola encara són molt baixos respecte a Europa, i, encara més, respecte a EUA, el potencial de creixement del sector sembla estar garantit en el futur immediat.
Així, el 2004, els 34 operadors logístics més importants presents al nostre país van facturar 9.656 milions de €, amb un increment del 17% respecte a 2003.

Carregador


Persona jurídica o companyia que en el desenvolupament de la seva activitat, genera o consumeix mercaderies que han de ser transportades.
És a dir, es tracta de l'agent que genera els fluxos de mercaderies ja sigui perquè fabrica o consumeix productes o ja sigui perquè els distribueix.
La activitat econòmica principal desenvolupada pels carregadors no inclou, en general, la realització d'operacions de transport.
Els transports d'aquestes mercaderies pot realitzar-se amb medis propis, o bé mitjançant la subcontractació d'operadors logístics o empreses de transport.

Operador logístic


De forma generica és un operador de transport que ofereix serveis logístics integrals: transport, emmagatz, serveis de valor afegit
Té la capacitat de gestionar totes les activitats logístiques d'un carregador.
Allò que caracteritza de forma més determinada un operador logístic és la seva especialitat en serveis en magatzems: emmagatzematge, preparació de comandes, consolidació i desconsolidació, classificació, embalatge, acabats...
L'operador logístic pot gestionar la totalitat d'operacions logístiques efectuades amb qualsevol dels modes de transport, convertint-se en l'únic interlocutor i responsable davant del carregador.

Empresa de transport


Empresa que treballa per a tercers oferint serveis de transport (més del 85% de carregadors subcontracten el transp per carretera)
És l'empresa responsable del moviment físic de les mercaderies.
Podem parlar d'empresa de transport en qualsevol dels modes de transport: transport de carretera, empresa ferroviària, companyia aèria, naviera, etc.
En el transport de carretera es diferencien dos grans tipus d'agents: transportistes de càrrega completa i transportistes de càrrega fraccionada
Els transportistes de càrrega completa ofereixen un servei en el qual la mercaderia, desde recepció de la càrrega fins a l'entrega, no requereix cap operació complementària al tranport, i completa la capacitat de càrrega.
Els transportistes de càrrega fraccionada ofereixen un servei de transport que requereix activitats complementàries inherents al caràcter fragmentari de les mercaderies, especialment serveis de grupatge. Aquest servei complement és similar al segment d'activitats que ofereixen els operadors logístics. 
El sector d'empreses de transport per carretera és un sector fortament atomitzat i nombrós, a Espanya es comptabilitzen més de 55.000 empreses de transport lleuger i més de 71.000 empreses de transport pesant.
Transitari: Persona física o jurídica que desenvolupa una funció d'organització de transport internacional de mercaderies (tot i que també organitza transport intern), i que habitualment es fa en règim de trànsit duaner. Realitza les activitats següents: - Contractació del transportista en nom propi, com si fos el carregador d'un transport que a la vegada han contractat en nom propi amb el carregador real, ocupant davant d'ell la posició de transportistes.
- Recepció i posta a disposició del transportista designat pel carreg de mercad
Aquesta figura és la que té un perfil més intermodal de tots els agents, i esdevé l'arquitecte de les cadenes de transport. És un agent que s'ha desenvolupat especialment en els sectors aeris i marítims. 

Agència de transports


Empresa dedicada a intervenir en la contractació del transport internacional de mercaderies per carretera (o altres modes), realitzant la gestió i la contractació del mateix. Aquesta empresa no disposa de medis propis de transport, realitza un paper d'intermediari entre carregadors i transportistes, contractant serveis de transport en nom propi.

Agència de duanes


Agent encarregat de realitzar la tramitació documental necessària en els transports internacionals (d'importació o d'exportació), així com d'efectuar els pagaments d'aranzels i altres impostos davant les aduanes.

Armador


És un agent de transport vinculat al mode marítim. És el propietari real del vaixell, registrat al seu nom, i que l'acondiciona degudament per a la navegació. Pot explotar el vaixell en diferents règims i serveis, per exemple el lloguer i sota contractes de diversa tipologia: per temps, per recorreguts, etc.

Fletador o noliejador


Persona física o jurídica que lloga un vaixell a un armador per la realització d'un transport marítim. Aquest agent està en contacte amb el carregador i a efectes pràctics es tracta del seu interlocutor.

Consignatari (agent marítim)


Representant de l'armador en el port. S'encarrega de la realització de gestions i tràmits documentals d'armadors davant les autoritats locals (autoritats portuàries, duanes...). Cobreix les necessitats del vaixell a terra ferma. En el sector aeri, el consignatari rep el nom d'agent de càrrega aèria i fa les funcions de representant de la companyia aèria en l'aeroport 

Entradas relacionadas: