Tipología textual-

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 10,26 KB

Tipologia textual-
1.-Text expositiu, és el que transmet coneixement i informació objectiva. A) text-descripció, exposa trets, característiques d’un fenomen i idea (descripció d’un animal...) B) text-compració, es necessita dos elements i explica les semblances i diferencies ( bulímia - anorèxia) C) text-causaefecte, causalitat -efectes (efecte hivernacle) D) text problema-solució, a partir d’un problema es busquen varies solucions (fam al mon) E) text seqüència, s’organitza d’un eix temporal.
2.-Text argumentatiu, dóna opinions, manifesta preferències, defensa idees, critica opcions, té com a finalitat influir i convèncer, no pot ser objectiu. Tesi, la idea o opinió q algú vol demostrar o refutar. Arguments, són les raons per donar validesa o invalidesa a la tesi. Recursos argumentadors, pregunta retòrica, repeticions, estructures paral·leles, citació d’un autor prestigiós, sinonímia, us de la primera persona del singular, antítesi.
3.-Text narratiu, presenta una successió de fets reals o ficticis q tenen un protagonista i els fets esdevenen a un temps i lloc concret. Estructura, 1.-introducció( situació inicial ) nus ( complicació ) desenllaç (reacció i solució) Àmbit, ficció literària, textos periodístics, converses.
4.- Text instructiu, Objectiu, ordenar/recomanar/aconsellar/dirigir Estructura, 1.-Ordenació lògica de la informació 2.- Informació objectiva i precisa 3.-Marques tipogràfiques 4.-Dibuixos, imatges... Caract- 1.- Predomina la modalitat imperativa o exhortativa (imperatiu) 2.- Perifrasis obligació 3.- Ús de terminacions i lèxic especialitzat 4.- Frases curtes 5.-Ús de cardinals i ordinals Àmbit, instruccions, normes, receptes...
5.-Text predictiu, esposa un conjunt d’esdeveniments q poden ocórrer en el futur, Caract- 1.- Temps verbal futur 2.- Adverbi de dubte ( potser...) 3.- Connectors temporals. Àmbit, horòscops, profecies...
6.- Text retòric, és l’art de convèncer mitjançant les paraules, la funció predominant és la poètica. Situació, emissor ( orador ) receptor ( públic) canal(oral o escrit) Fases, 1.- Producció, seleccionar idees i arguments 2.- Disposició, com organitzar el missatge 3.- Comunicació, redactar amb claredat. Estructura, 1.-Exhortació, l’atenció del públic 2.- Narració, s’exposa els fets 3.- Argumentació, part central del text 4.- Conclusió, resum dels trets més importants. Generes, 1.- Demostratiu, quan l’orador és individual i no hi ha replica.
2.- Deliberatiu, problemes i les possibles solucions 3.- Judicial, s’exposen uns fets coneguts on un està a favor i un altre en contra. 4.- L’assaig, s’exposen reflexions sobre algo 5.-Periodisme d’opinió, editorials...Banc central: d’un país es la institució encarregada de supervisar el sistema bancari i de regular la quant de diners q hi ha en l’economia .controla l’oferta monetària i les condicions creditícies del país com a instruments per garantir l’estabilitat dels preus Funcions especifiques: 1.-guardar i gestiona les reserves i divises metalls preciosos q no s’hagin transferit al BE 2.-supervisar el funcionament d les entitats de crèdit i dels mercats financers 3.-promoure el bon funcionament dl sistema financer 4.-posar en circulació la moneda metàl·lica 5.-elaborar i publicar informes i estadístiques de les funcions 6.-ser el bans de l’estat, 7.-assessorar el govern. Banc d’ Espanya - és l’autoritat monetària i regula l’activitat financera del país, actua com a membre del sistema europeu dels bancs centrals, honesta sotmès a instruccions del govern per a l’establiment d la política monetària, sinó q segueix les directius del BCE.
Funcions rellevants SEBC: 1.-definir i executar la política monetària q es connecta en el control de l’oferta monetària i de l’estabilitat de preus 2.-efectuar les operacions de canvis de divises 3.-promoure el bon funcionament del sistema de pagaments 4.-emetre els bitllets de curs legal SEBC: l’integren el BCEi tots els bancs nacionals centrals. Es el responsable de dissenyar i executar la política monetària dels països q integren la unió monetària europea. Funcions: SEBC: 1.-definir i executar la política monetària de la zona euro 2.-gestionar les reserves de divises dels països membres i efectuar les operacions de canvi de divises 3.-afavorir el bon funcionament dl sistema de pagaments, tot garantint estabilitat del sistema financer amb una supervisió de les entitats de crèdit 4.-autoritzar remisos de bitllets de curs legal de la UE. Eurosistema: és l’autoritat monetària comuna de la zona euro, format per el BCE i pels bancs centrals nacionals dels estats de la uE k tenen l’euro Mercat obert: són les operacions de les compres i vendes de títols públics q realitza el banc despanya per tal de reduir o incrementar la quant de diners, venen o comprant títols de l’estat en el mercat obert, el BC pot reduir o augmentar les reserves dels bancs, aquestes operacions de mercat constitueixen l’instrumentes estabilitzador mes important de k disposa un BC. Multiplicador monetari: indica quan varia la quantitat de diners per cada euro de variació en la base monetària. BC pot incidir de 2 maneres: 1.-alternant base monetària: si augmenta la oferta comprarà títols a canvi de bitllets de nova emissió i incrementarà l’oferta. 2.-modificant el coeficient d reserves: si incrementa la quantitat de diners reduirà el coeficient de reserves i els bancs podran utilitzar els actius x concedir mes crèdits i així s’incrementa la oferta monetària. Oferta Monetària: depèn de la política del BC fixant reserves i efectuant operacions de mercat obert, determina el nivell de reserves i l’oferta monetària, els bancs creen diners mitjançant l’expansió múltiple de reserves i el públic accepta mantenir diners en institucions dipositaries. Política monetària expansiva: concedint als bancs nous crèdits o comprant títols en el mercat interbancari i lliurant diners a canvi, incrementa la quantitat de dinos i q caigui el tipus d interès I fa augment la inversió. Però elevarà la demanda agregada ja k nes un component reduirà les existències i augmentarà la producció. Política monetària restrictiva. redueix préstecs concedits als bancs o ven títols en mercat interbancari, retira diners i la quantitat de diners es reduirà i el tipus d’interès augmentarà incidint negativament a la producció. Creació BCE: 1 ger 99, sobirania dels onze estats membres de la UE k van formar la UME va passar a SEBC i x tots los bans centrals nacionalitzats dels països de la uE incloïen els estats k no formaven par de la UME, l’objectiu de la SEBC es mantenir estabilitat de preu a mig termini i política monetària sa de dissenyà per assolir-lo. Es defineix com un creixement de l’índex alarmant de preus de consum IPC de les zones euro inferior al 2% però proper a aquesta xifra per evitar la deflació. Política monetària demanda i inflació. Quan augmenta l’oferta monetària per mitja de qualsevol dels instruments estudiats, incrementa la capacitat del sistema bancari per concedir préstecs. Els bancs per utilitzar aquesta capacitat , oferiran préstecs a un tipus d’interès mes baixos, de manera k l’augment d l’oferta origina un desplaçament de la demanda agregada a la dreta, k incrementa la despesa del consum i d’inversió. Inflació esperada:A)Inflació esperada i impostos: am la inflació es produeix un desplaçament ,dels trams impositius, en augmentar la proporció d’impostos q es paga per una quant determinada de renda real. B)Esperada i taxes d’interès: en períodes inflacionistes els prestamistes exigeixen una compensació per la depreciació del poder adquisitiu dels diners q presenten, el tipus d’interès i de mercat tendeixen a tenir una prima igual a la taxa d’inflació esperada. Inflació imprevista: 1.-Efectes de la distribució: la inflació perjudica els individus q reben rendes fixes en termes nominals i en generals els k reben rendes q creixen menys q la inflació. Jubilats i pensionistes. Afavoreix a deutors i perjudica a creditors, la inflació beneficia l’estat pq augmenten els impostor i pq les despeses decreixen 2.-Efectes sobre l’activitat econòmica: la inflació tindrà efectes d’istorsionadors sobre l’activitat econòmica en alterar els preus relatius k guien el funcionament del mercat, ja k no augmenten tots els preus en al mateixa mesura., una alteració en la estructura implica una distorsió en l’assignació de recursos, els països amb inflació elevada tenen mes competitivitat i incideix negativament en la exportació. 3.-Incertesa:generen els processos inflacionistes afecta la producció negativament i es mes difícil calcular el rendiment de les inversions, la inversió sen recenteix afecta a l’acumulació del capital i a la productivitat. Es veu quan s’augmenta les primes de risc i impedeix q determinats projectes de capital satisfacin criteris financers acceptables. Es concentra a llarg termini

Entradas relacionadas: