Text publicitari exemple

Enviado por Chuletator online y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,69 KB

 

ELS TEXTOS PUBLICITARIS

La publicitat és la comunicació que intenta persuadir el destinatari perquè compri, actuï o es manifesti d'una manera determinada, és a dir, intenta convèncer el receptor pequè adopti la conducta suggerida.
Els textos publicitaris solen ser, per tant, textos de tipus persuasiu.

Elements de la comunicació en la publicitat

La funció predominant del missatge publicitari és la conativa perquè la seva finalitat és convèncer o persuadir el destinatari. També és freqüent trobar-hi associades la funció poètica (utilització de figures retòriques), la referencial (descripció del producte) o la fàtica (intent de cridar l'atenció del destinatari).
Hi podem distingir els elements següents:

Emissor


És la persona, empresa, institució o agència que encarrega o dissenya la campanya.

Receptor


És el públic al qual s'adreça la campanya (públic en general o sectors concrets de la societat).

Canal


És el suport utilitzat per a la transmissió del missatge (ràdio, televisió, cartells, etc.)

Missatge


Contingut de la informació i el missatge persuasiu que conté l'anunci publicitari.

Codi:


és el llenguatge emprat: lingüístic, gràfic, icònogràfic, tipogràfic, audiovisual, etc.

Context:


entorn social i cultural en què s'inscriu la publicitat.
L'anunci eficaç és aquell que aconsegueix els quatre objectius que sintetitza l'acrònim AIDA: cridar l'atenció de les persones a qui va dirigit el missatge; despertar l'interès per conèixer l'objecte de l'anunci; provocar el desig o la necessitat d'aconseguir l'objecte; incitar les persones a fer una acció determinada.

Classificació dels missatges publicitaris

La publicitat es pot classificar segons:

•Publicitat institucional:


informa la ciutadania sobre campanyes i actuacions de les institucions, per tal de dirigir o orientar-ne la conducta. Exemples: campanyes de partits polítics, de les ONG o d'organismes públics.

•Publicitat comercial


Intenta persuadir la població perquè compri un producte o utilitzi un servei determinat.

•Publicitat impresa:


apareix en diaris, revistes, cartells, tanques publicitàries...
Publicitat radiofònica:
Es transmet per mitjans auditius.

•Publicitat televisiva


Utilitza els mitjans audiovisuals.

Parts d'un anunci gràfic o imprès

En un anunci gràfic hi podem trobar els següents elements:

–La imatge:


foto, dibuix... Que intenta aconseguir l'atenció del públic i potenciar la força persuasiva de l'anunci. Pot tenir diferents funcions: presentar el producte, mostrar el possible destinatari del missatge, introduir un ambient amb el qual es relaciona l'objecte (paisatge, persones, etc.). Ha de tenir força plàstica perquè concentra bona part de la capacitat connotativa del missatge publicitari. Se solen utilitzar colors cridaners. Els colors triats tenen uns valors associats.

–El text:


informació del producte a través d'un petit text explicatiu, argumentatiu o instructiu. 

- Text explicatiu:
text de caràcter objectiu que explica les característiques de l'objecte de la campanya publicitària.

- Text argumentatiu:

text de caràcter subjectiu que valora les qualitats de l'objecte o del servei respecte d'altres de similars.

- Text instructiu:

text de caràcter apel.Latiu que es dirigeix directament al receptor per tal d'induir-lo al consum.

–L'eslògan:


lema de la campanya que conclou el missatge i que es pretén fixar en la memòria del receptor. Esdevé el símbol del producte.

–El logotip:


és l'element simbòlic de la marca del producte o de l'empresa.

Característiques que ha de tenir un text publicitari

Condensació:


un missatge breu i impactant permet una lectura ràpida del text.

Originalitat:


els recursos retòrics permeten fer un ús original de la llengua. L'objectiu és cridar l'atenció del destinatari (jocs de paraules, onomatopeies, metàfores, metonímies, aliteracions....).

Connotació


Algunes paraules tenen una capacitat persuasiva especial. Són mots que generalment s'associen a moments agradables de la vida de les persones, ideals positius, salut: pare, mare, fills, família, amics, exclusiu, sort, fortuna, èxit, etc. Ús de paraules llatines, gregues o estrangeres amb connotacions de qualitat.Ús freqüent del superlatiu i de l'adjectiu amb valor ponderatiu.

Adequació:


el llenguatge ha d'ajustar-se al perfil del consumidor a qui va adreçat.

To personal


L'ús d'oracions exhortatives permet dirigir-se a un destinatari concret.

Ordenació de la informació en ordre decreixent:


la informació més important se situa al principi per tal d'assegurar-ne l'eficàcia.

Formes verbals:


la utilització del mode imperatiu sol ser molt efectiva. També és habitual el present d'indicatiu i el futur.

Entradas relacionadas: