El text narratiu

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,53 KB

 

LA NARRATIVALA TRAMA
I LA HISTÒRIA TRAMA:
Presentació dels esdeveniments tal com són contats en el text.

Es construeix segons els principis bàsics de la selecció i la combinació.

La selecció dels esdeveniments corre a càrrec del narrador
Cal tenir en compte els buits o blancs en la història, perquè la trama no ho pot contar tot.

Les accions principals són imprescindibles per a fer avançar la història i les secundàries omplen els espais que deixen les principals; les accions secundàries són menys importants en el conte que en la novel·la, on tenen la funció de contribuir a caracteritzar els personatges i pprecisar el lloc i el tempsESTRUCTURA: • Encadenada: El final d’un capítol dóna inici al següent.• Alternada: Dos o més línies d’acció es narren de manera simultània.
• Encastada: Una història dins d’una altra.

HISTÒRIA

Disposició cronològica dels fets narrats en la trama.

Amb la disposició cronològica de la trama veurem les manipulacions que ha fet el narrador.

TEMPS:

El temps narratiu no coincideix amb el temps cronològic.

L’ORDRE

El determinem comparant allò que passa amb l’aparició del mateix en la trama.

Hi trobem desviacions:
• L’ANALEPSI o retrospecció quan es narra ara allò que ha passat abans.
Pot ser externa quan el que ens conta ha ocorregut abans del principi de la trama o interna si els fets ocorren dins del temps de la trama.• LA PROLEPSI o anticipació quan es narra ara allò que passarà després.
 serà externa si conta el que ocórrerà després de la trama o interna si conta el que ocórrerà després pero dintre dels límits de la trama.Hi ha dues maneres d’alterar el que seria una possible igualtat entre el temps de la història i el temps de la narració: - L’acceleració: en poques línies es conta un període llarg de temps.( s´utilitza l´elipsi o el resum)- La desacceleració: en moltes línies es conta un període curt de temps.-Pausa: hi ha text però no hi ha historia. Les descripcions serien un exemple.

La freqüència

Relacions de repetició entre la trama i la historia.-narració singulativa:
Una sola narració per a contar allò que ocorre una sola vegada Narració iterativa:
Es conta una vegada allò que ocorre moltes vegades. 

Narració repetitiva:

Es conta diverses vegades allò que sols ha passat en una ocasió.
TIPUS DE PERSONATGES
PRINCIPALS: Aquells que viuen i mouen les històries.

SECUNDARIS: Apareixen en la història però són detractors del principal.

DINÀMICS: Atenent a l’evolució, o no, del seu caràcter.  

PLANS: si no tenen més de dos trets.

RODONS: si superen els dos trets.


NARRADOR:


És qui conta la història i, amb ell, el lector contrau un contracte de ficció pel qual es creu tot el que li conta.

NIVELLS NARRATIUS:

podem distingir diversos nivells narratius com: • L’extradiegètic: fora de la història. • L’intradiegètic:
Dintre de la història. • El metadiegètic: quan dins de la diegesi es produeix un altre nivell narratiu. Tot narrador ocupa la posició extradiegètica, i la història que conta la posició intradiegètica. Però si dins d’aquesta història una altra persona comença a contar una altra història, aquesta ocuparà el nivell metadiegètic, i al nivell intradiegètic passarà el narrador d’aquesta.
TIPUS DE NARRADOR
Segons el nivell que ocupe en la narració: Intradiegètic o Extradiegètic
Segons la presencia:
homodiegètic (que està present):• testimoni.
• Narrador autodiegètic protagonista.
heterodiegètic (que està absent) Extraheterodiegètic: Està fora de la història i no està implicat en ella. Ho fa en tercera persona (l’omniscient).

Extrahomodiegètic: Narrador protagonista i narrador testimoni
Intraheterodiegètic : Personatge que conta una història en la qual no ha participat.

IntraHomodiegètic: Personatge que conta la seua pròpia història.
EL NARRATARI
El narratari és aquella figura a la qual es dirigeix el discurs narrat .Qualsevol història només pel fet de ser contada pel narrador, implica un receptor.

No sempre és fàcil trobar qui és el narratari perquè al text no trobem cap rastre.

Entradas relacionadas: