Text expositiu català exemples

Enviado por Chuletator online y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,7 KB

PARTS BÀSIQUES


És l'estructura interna i a l'hora de distingir les parts del text, hem de tenir en compte la tipologia textual , és a dir, els diferents tipus de text.

Text expositiu (llibre de text, monografia, enciclopèdies, assaig científic...)


El text expositiu és el que predomina al discurs acadèmic i, en general, en aquells textos la finalitat dels quals és informar, mostrar una informació de manera objectiva per fer-la comprendre, definir-la.
L’estructura que presenta consta de tres parts: 

Introducció, exposició i conclusió

.
Cal, però, distingir diverses estructures convencionals, que organitzen bé tot el text, bé un paràgraf. En un text es poden trobar diversos esquemes organitzatius. Recordem-los:

 • problema/solució (es planteja un problema i, seguidament, es desenvolupa la manera de resoldre'l).
 • causa/conseqüència (atenció als connectors lògics: es planteja també un problema inicial però, en acabant, es mira de determinar la causa que l'ha generat i / o els efectes que se'n deriven)
 • descripció (es descriu el fet o l'aspecte que es vol fer entendre....)
 • comparació (es comparen dos fets o aspectes per trobar-hi les semblances i les diferències)
 • seqüència temporal (se segueix una ordenació temporal del contingut: per començar, tot seguit, en acabant,...)

Text argumentatiu (cartes al director, l'eidtorial d'un diari, un article d'opinió, una ressenya crítica d'una obra artística, etc)


La finalitat d’un text argumentatiu és persuadir o convéncer. En aquest tipus de textos hem d'assenyalar:

 • els arguments i contrarguments:
  Proposicions, raons o exemples que serveixen de base a l'argumentació.
 • el tema:
  Motiu de l'argumentació.
 • la tesi: 
  posició de l'autor respecte del tema, és a dir, la proposició o idea que és defensada o atacada.

L’estructura que presenta consta de tres parts:

 1. Introducció, on es presenta el tema i es capta l'interés del receptor.

 2. Exposició, que es troba dividida en dos apartats: l'exposició dels fets, on es formula la tesi i l'exposició dels arguments, on s'enumeren els arguments i contrarguments.

 3. Conclusió, on hi ha la conseqüència o la solució de la controvèrsia. S'hi resumeix tot el que s'ha dit anteriorment i s'hi reforça finalment la tesi.

Segons el lloc que ocupe la tesi al text, ens trobarem amb una estructura deductiva (la tesi apareix al principi de l’escrit), una  inductiva (la tesi apareix al final del text), o bé circular o enquadrada (la tesi apareix tant al principi com al final del text). 
Altres esquemes o estructures que segueixen els textos argumentatius són:
L'estructura dialèctica:
Inclou la tesi que es defensa i el punt de vista contrari (o antítesi). Es demostra la falsedat de l'antítesi perquè el receptor compartisca la tesi.

Estructura paral·lelística:
S'exposen dos o més aspectes d'un mateix tema.

Entradas relacionadas: