Teoria preevolucionista, Hominitzacio i caracteristiques biologiques dels humans

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,36 KB

 
Teoria preevolucionista: Les tesis, q es troben n l llibre dl genesi, son:
-creacio separada idefinitiva de totes les especies vives
-creacio de l?home pr deu
Aquestes concepcions partien d?un suposit fixista: el carácter inamovible de les especies al llarg del temps. Carlo von Linné i Georges Cuvier son defensors dl creacionisme fixista.
Lamarck, defensava una visio evolucionista de l?esdevenir natural. Per a lamarck el movimiento de la materia provocado por la acción de las fuerzas de la naturaleza es capaz de generar de manera espontánea a los organismos vivos más sencillos. A partir de ellos, la naturaleza continúa su tendencia al progresivo incremento de complejidad a medida que cada organismo va siendo sustituido por otros dotados de más órganos y facultades. Para explicar la coexistencia temporal de organismos de distinto grado de complejidad, Lamarck postula que la naturaleza está permanentemente produciendo nuevas formas de vida.

Teoria de l?evolucio: en l?obra de Charles Darwin(publi1859) apareixen les bases de la teoria de l?evolucio:
-les especies s?esdevenen per transformacions continuades. Totes les especies provenen d?unes altres d?anteriors per mitja de canvis graduals
-la seleccio natural es el principi explicatiu de l?evolucio
-l?esser huma desendeix d?antics primats
Hominitzacio: es aquella etapa de l?evolucio que va desde l?evolucio dels primats fins a l?esser huma actual.
Proces d?hominitzacio:biologic
-transformacions: -posicio erecta:els avantpassats de l?esser huma es caracteritzava per la marxa bipeda (caminaves sobre els dos peus, sense utilitzar les mans com a suport) La marxa erecta va provocar canvis anatomics i tambe va permetre l?observacio d?arees mes grans i l?alliberamnet de les axtremitats superiors.
-alliberament de les extremitats superiors: les mans es van especialitzar el la caça, construccio i manipulacio d?objectes o la defensa.
-desenvolupament cerebral: el desenvolupamet cerebral va fer posible l?apariciode la capacitat tecnica (fabricar i crear instruments) i la capacitat simbolica (llenguatge articulat)


Caracteristiques biologiques dels humans: -capacitata craneal: 1400cm3
-poca determinacio instintiva: l?home te una serie d?instints i emocions basiques. Pero aixo no determina la conducta pq es regeix per realitats en les que interve la rao.
-juvenilitzacio: l?home es l?esser mes complex, pero es el que madura mes lent.
L?home, esser cultural
Humanitzacio es l?aparicio d ls 1eres especies q es poden considerar propiament umanes.
La cultura es el conjunt d?informacions adquirides per aprenentatge social
La cultura humana es el conjunt d?informacions adquirides socialment i transmeses mitjançant el llenguatge. L?home , gracies a l cultura pot adaptarse modificant el seu propi medi.
Actituds davant la diversitat cultural: ·Etnocentrisme: actitu q tenen els qi jutgen i valoren la cultura d?altres grups desde criteris d l propia cultura. ·Racisme: creença, actitud o conducta q es basa en la consideracio q hi ha unes races superiors a unes altres. ·Xenofobia: actitu d menyspreu i rebuig envers el q es estranger o diferent. ·relativisme cultural: posicio k considera k es imposible comparar o evaluar ls caracs d ls diferens cultures. ·Interculturisme: l pluralitat cultural es un fet enriqidor.
La capacitat simbolica es poder crear i expresar-se per mitja de simbols
Simbols: son signes qu eapareixen en lloc d?una realitat a la kual representen o substitueixen
El llenguatge: permet komunikarse amb altres humans expresar emocions fins a realitats complexes
L?art: la mojoria de porduccions artistikes son simbolikes
La ciencia: prova d?explicar els diversos fenomens k es donen a la natura
La religio: expressa una realitat sobrenatural amb el koncepte de deu o deus.

Entradas relacionadas: