Que es el temps de presa

Enviado por Chuletator online y clasificado en Tecnología Industrial

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,81 KB

 

PLÀNOLS DE DETALLS CONSTRUCTIUS


Uns altres tipus de Plànols utilitzats en algunes ocasions per complementar la part gràfica d'un Projecte de construcció, la finalitat dels quals és mostrar detalls concrets i Específics d'algun element constructiu. Per això aquests plànols es fan a Escala 1/20, 1/10 o 1/5.

HABITATGE

Els habitatges estan formats per elements Diferents, amb funcions específiques: no tenen la mateixa funció una façana que Un terrat, ni una biga i que un envà. Tots aquests elements, que formen part de La construcció de tots els habitatges, s'anomenen elements constructius i, si els agrupem per la funció que fan, els Podem classificar en els grups següents: 
fonaments
, estructura, cobertes, tancaments, revestimentsi acabats, i instal·lacions
. Així mateix, en l'elaboració de tots els Elements constructius, hi intervenen un munt de materials: maons, totxos, Totxanes, revoltons, teules, etc., la majoria d'origen ceràmic. Però els Materials que s'hi destaquen més són els aglomerants i els conglomerats, ja que serveixen per unir o per donar l'acabat A la majoria d'elements constructius.

MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ

Els


AGLOMERANTSsón materials en pols Que, quan es barregen amb aigua, adquireixen plasticitat. Després d'un temps de Presa (enduriment provocat per canvis físics i químics), es tornen rígids i Resistents.

S'anomenenaglomerantsper la seva capacitat d'unir (aglomerar) altres materials. Els més usuals són el

CIMENTÉs de color gris i, un Cop endurit, és molt resistent a la compressió. El tipus més utilitzat avui dia és el cimentpòrtland, Fabricat artificialment a partir d'un barreja de pedra calcària i argiles, Entre altres elements. Es fa servir per formar materials conglomerats com elmorteri elformigó.

EL

GUIXÉs de color blanc, es fa servir per a revestiments de Parets i sostres interiors (enguixat), i serveix de base per a la decoració Final amb pintura, estuc, paper pintat, etc. Un tipus especial de guix molt fi I de gran qualitat és l'escaiola, que S'utilitza per a fer motllures decoratives d'interiors.

I la

CALÇ


L'emprada en construcció S'obté industrialment a partir de la pedra calcària. S'utilitza com a aglomerant, Encara que no és tan resistent com el ciment. També es fa servir per revestir L'exterior de les façanés a les zones càlides, ja que el color blanc que agafa Quan s'endureix reflecteix la llum del sol i evita l'escalfament de L'habitatge.
ElsCONGLOMERATSs'aconsegueixen Barrejant un aglomerant amb sorra i/o grava. Després d'afegir-hi aigua i Pastar-los, adquireixen plasticitat, amb la qual cosa poden agafar formes Diverses i, transcorregut el temps de presa de l'aglomerant, s'endureixen i es Tornen molt resistents a la compressió. Com a aglomerant, normalment es fa servir el ciment pòrtland
. Si es barreja amb sorra s'obté el morter, i si a més de sorra, hi afegim grava, obtenim el formigó
. El morter es fa servir com a element d'uníó de materials ceràmics Com les totxanes, com a revestiment de façanés i com a base de paviments, entre Altres aplicacions. Elformigóés més resistent que el morter i serveix per fer elements que hauran de Suportar forces, com fonaments, pilars, bigues, etc. Elformigó armatés tant resistent a la compressió com el formigó, però més resistent a La tracció. S'obté introduint unes barres d'acer corrugat abans que s'endureixi El formigó.  

Entradas relacionadas: