. El temps que una empresa triga a recuperar els diners que ha invertit en la compra de les matèries primeres per a la producció s’anomena: a

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 17,49 KB

Descompte d’efectes. Abans del seu venciment, els deutes dels clients documentats poden cedir-se a una entitat financera que ens anticiparà els diners a canvi d’unes comissions i interessos. 

Factoring o facturatge. Es venen tots els drets de crèdit sobre clients a una empresa denominada factor, la qual proporciona liquiditat immediata desapareixent el risc d’impagaments. El risc l’assumeix el factor.

Confirming o confirmació de pagament. Servei financer que ofereixen entitats de crédit per gestionar els seus pagaments a proveïdors nacionals. Permet el cobrament de les factures abans del venciment. El banc pot cobrar comissions pels tràmits i per cobrar la factura abans. 

Fons espontanis de finançament. Quantitats de diners que l’empresa no paga en el moment (salaris, deute amb Hisenda, aportacions Seguretat Social, etc.). No requereixen negociació prèvia com les anteriors modalitats.

AVANTATGES PARTICIPAR MERCAT VALOR: empresa emisora avantat: s’obté finanç a menor cost q altres fonts, quantitat finançament elevada i millora imatge pública amb publi.

Compradors dels actius finan


aconseguir liquiditat, infomració actulitzada de el valor de títols. 

INCONV: empresa emisora: emissió accions noves comporta pèrdua poder en l’empresa dels actuals socis, empresas han de facilitar info períòdica als accionistes, empresa es somet auditoria externa, accions passen a mans de desconeguts. 

Compradors actius f


RISC PER FLUCTUACIÓ DE VALOR.

CICLE LLARG: Comença amb la captació de recursos dineraris i la immobilització en béns d’actiu fix: edificis, instal·lacions, maquinària, etc.

La durada del cicle és diferent per a cada element i al produir-se després de diversos exercicis econòmics, parlem de cicle llarg
.

S’anomena cicle curt perquè es produeix diverses vegades dins un cicle econòmic i, per tant, té una durada inferior a l’any.

l cicle curt comença amb la immobilització de recursos a l’adquisició de matèries primeres i altres proveïments; continua amb la producció, la comercialització i la venda del producte i acaba amb el cobrament de les factures a clients, que implica la recuperació dels diners invertits a la compra d’existències. La durada mitjana del cicle d’explotació s’anomena període mitjà de maduració
.

El període mitjà de maduració és el temps que generalment triga l’empresa a recuperar els diners que ha invertit al procés productiu; és a dir, el nombre de dies de mitjana en què els elements d’actiu corrent completen una volta o cicle d’explotació.

PMa Nombre de dies que generalment es guarda al magatzem la matèria primera esperant a ser utilitzada//serà menor com més gran sigui la rotació de magatzem, 

PMf,És el nombre de dies que normalment es triga a fabricar els productes//serà menor com més gran sigui la rotació de productes en curs

PMvÉs el nombre de dies que generalment es triga a vendre els productes una vegada fabricats. Serà menor com més gran sigui la rotació de productes en curs

PMc És el nombre de dies que normalment es triga a cobrar les factures dels clients. 

PMp És el nombre de dies que generalments es triga a pagar les factures als proveïdors.

 El cicle d’explotació és el període que passa des que es produeixen les entrades de materials al magatzem per iniciar l’activitat pròpia de l’empresa, fins que es cobren les factures dels clients corresponents a les vendes dels productes generats per l’empresa. Aquest concepte també s’anomena període de maduració.


Entradas relacionadas: