Tema 3

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 730 bytes

Oracions de predicat nominal: El predicat nominal esta format per un verb copulatiu y un complement atributiu.
Oracions de predicat verbal: Esta format per un verb predicatiu i els seus cumplements. Grups de verbes predicatius: Transitius: exigueixen CD, intransitius: no exigueixen CD, de regim prepos.: exigeixen un CRV que va introduit per una preposicio, pronominals: sempre apareixen acompañats d'un pronom feble, reflexius: tenen una mateixa persona com a agent i com a pacient.
Perifrasi d'oligació: forma personal--> haver+de+infinitiu, forma impersonal--> haver-se+de+inf.
Perifrasi de necesitat: Form.pers--> caldre+que+ subjuntiu, forma impers-->caldre+infinitiu.

Entradas relacionadas: