El teixit industrial espanyol

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,26 KB

 

3ª ETAPA Espanya I LA UníÓ EUROPEA

INTEGRACIÓ D’Espanya A LA UE

La entrada d’Espanya a la UE va significar l’accés Al pressupost comunitari en matèria d’indústria el que va significar:

-Millora de les infraestructures bàsiques.

-Desenvolupament tecnològic.

-Aplicació de polítiques mediambientals.

-Incorporació d’Espanya a projectes internacionals D’investigació.

- Augment de la competitivitat de les empreses Espanyoles per tal de no perdre la seva quota de mercat interior respecte de la Resta d’empreses europees ( final de les polítiques proteccionistes)

-  Consecució De quota de mercat a la Uníó Europea.

- Aplicació de polítiques neoliberals que Representen la privaització progressiva de les empreses públiques creades per L’INI. Sanejament amb diners públics i posterior venda.

- L’INI desapareix l’any 1995.

- Les empreses estatals invendibles passen a formar Part del
SEPI (Societat Estatal de Participacions Industrials).

LES POLÍTIQUES MEDIAMBIENTALS

La Uníó Europea està compromesa amb les polítiques Mediambientals a nivell internacional:

- Finança polítiques ambientals de protecció del Territori, prohibint l’activitat industrial.

- Promou estudis d’impacte ambiental.

- Promociona l’aplicació de tecnologia neta ( Indústria verda).

- Promou auditories ambientals i operacions de Rehabilitació.

Malgrat els seus compromisos amb aquestes polítiques Mediambientals, Espanya és un dels països amb nivells d’emissió de CO2 més Elevats de la UE ( siderúrgica i termoelèctrica)

PROBLEMÀTICA ACTUAL UE


La indústria dels p.P de la UE té problemàtiques Comunes:

- Desacceleració de la Productivitat

- Competència dels p.P Emergents (BRIC i MINT), als sectors tradicionals i als sectors d’innovació i TIC. -Deslocalització de les empreses fora de la UE.

OBJETIUS DE LA UE

- Augment de la productivitat a base d’innovació i Incentivament de l’empreneduria.

- Inversió en la formació professional.

- Augment de la inversió en R+D. Augment del nombre De patents europees. Fomentar la cooperació tecnològica.

- Increment del nombre d’empreses d’alta tecnologia En territori europeu..

- Facilitar la deslocalització a l’interior de la UE.

CONSEQÜÈNCIES DE LA INCORPORACIÓ DELS NOUS ESTATS A LA UE


La incorporació de nous països A la UE afecta a Espanya per diversos motius:

-Són països més pròxims a l’eix industrial europeu ( Països nòrdics, Alemanya i nord d’Itàlia)

-Ofereixen mà d’obra més barata i millor qualificada. Productivitat més alta.

-Atrauen inversions estrangeres en empreses d’alta Tecnologia.

Tot això contribueix a Augmentar el seu potencial tecnològic.

Un dels sectors més afectat ha Estat el dels automòbils. Sector dominat pel capital estranger i susceptible de Deslocalitzar les seves fàbriques a altres països. Això afecta de ple a tota la Indústria relacionada com ara la indústria de components.

CONCLUSIONS:


El teixit industrial espanyol està plenament Incorporat a la globalització econòmica, de manera que les nostres zones Industrials es configuren com a punts d’una xarxa de producció a nivell Mundial.

Aquesta xarxa es caracteritza per la concentració de Capital en poques empreses multinacionals molt poderoses, amb la qual cosa el Paper de l’economia estatal es redueix. Un gran nombre de decisions es prenen Fora d’Espanya perquè aquí hi han poques seus centrals d’empreses.
Això Explica que malgrat ser una potència industrial, Espanya no tingui un paper Rellevant en l’economia mundial.

D’altra banda Espanya pateix el procés de Deslocalització de forma important. Pèrdua de posicions davant dels NPI i Davant de les noves incorporacions a la UE. A més a més amb l’arribada de la Crisi del 2007, el texit industrial espanyol està patint procés de destrucció.
Pèrdua De llocs de treball i procés de terciarització.

3ª ETAPA LA INDÚSTRIA A Catalunya

-Catalunya ocupa el primer Lloc respecte de les CCAA pel que fa a xifres de negoci i número de Persones ocupades al sector.

-Degut en aquesta elevada implantació del sector Industrial, és també una de les CCAA més afectades pel procés de Globalització i Deslocalització.
És el cas de la indústria del tèxtil.

-Per això l’Índex de Producció Industrial (IPI)
, Així com els valors d’ocupació industrial, han patit un descens més gran a Catalunya que a la resta del país.

La indústria catalana però està Canviant el seu model per tal d’adaptar-se a les noves demandes Del sector:

-Procés d’automatització i d’informatització dels Processos productius, això ha comportat la reducció de la mà d’obra, Especialment de la no qualificada.

-Deslocalització de part de la seva producció, tot Reservant per a la seu central a Catalunya les operacions més qualificades i de Més valor.

-Foment de la recerca i la Innovació, trànsit cap a un model econòmic en el que el coneixement esdevé Instrument competitiu principal. L’objectiu és augmentar l’ocupació en els Camps de la innovació, els disseny, la gestió, el control de qualitat, la Implantació de programes informàtics, la promoció, les vendes i la distribució.

PRODUCCIÓ INDUSTRIAL

A Catalunya es genera Aproximadament el 25 % de la producció industrial espanyola i és la primera comunitat Autònoma amb un grau d’industrialització comparable al de les gran Regions europees. Disposa d’un teixit industrial força  diversificat ( format sobretot Per activitats de transformació) i estructurat ( amb  nombroses interrelacions entre diverses Activitats i branques productives). Els sectors més representatius són el del metall, El químic, el tèxtil i el de l’alimentació
. Els darrers anys, però, han agafat Molta importància els sectors  quimicofarmacèutic, De material de transport, alimentari i dels paper i arts gràfiques.

Entradas relacionadas: