Tecnología: Características de un hábitat y sus instalaciones

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Tecnología Industrial

Escrito el en catalán con un tamaño de 13,95 KB

TECNOLOGIA:


1 .Factors que influeixen en les característiques d’un habitatge

-
La situació geografica, el volum de la població i tipus d’activitat i el nivell economic.

2.Formes d’accedir a un habitatge

-
Hi ha diferents posibiliatats a l’hora de disposar d’un habitatge: construirlo en un terreni de la nostra propietat, comprar-lo construit, llogar-lo o heretar-lo.

3.Com podem amortitzar una hipoteca?

-

4.Descripció general de les instal.Lacions de l’habitatge

-
Els habitatges actuals disposen d’instalacions d’aigua, electricitat i calefacció que els proporcionen les condicions d’habitabilitat adequades. -L’aigua potable que arriba als habitatges prove d’embassaments, pantans o pous.Mitjançant tot un seguit proces arriba en forma apta per al comsum huma. -El gas es transporta mitjançant gasoductes des de les zones de producció fins a centres on el gas es liqua per fecilitarne el transport. El gas pot arribar a l’habitatge en bombones o amb canalitzacions enterrades. -L’electricitat, una vegada produida enles centrals, es distribueix per posarla a l’abast dels usuaris. -

5.Distribució d’electrecitat a la xarxa elèctrica (alta tensió). Tensions mes habituals als punts de consum

-

6.Instal.Lació d’aigua corrent. Característiques

-
La intal.Lacio d’aigua d’un habitatge es composa per un sistema que subministra l’aigua i un altre de desguas l’evacua. Consta del elemnts següents: els comptadors, l’escalfador o caldera, les conduccions o canonades, les claus de pas i les aixetes i la cisterna de vater.

7.Escalfador: tipus i característiques

-
L’escalfador i la caldera son aparells que escalfen aigua mitjançant electricitat o gas.
-Els escalfadors poden se:
Electrics: escalfa l’aigua que acumula en un diposit mitjançant resistencies electriques.
De gas: escalfa l’aigua que circula pel tub d’un serpentí mitjançant bateries de cremadors de gas.

8.Conduccions i canonades: tipus i característiques

-
Les conduccions o canonades son tubs pels quals circula, d’una banda, l’aigua fins als punts d’utilització del circuit i, de l’altra, les aigües ja utilitzades cap a la xarxa de clavegeram.
-En l’habitatge hi ha tres tipus de conduccions:
*Canonades de coure: es fan servir per subministrar aigua corrent als punts d’utilització de l’habitatge.
*Tubs flexibles: son tubs de cautxú revestits amb una malla metal.Lica que es conecten a les canonades de coure mitjançant elements roscats de connexió que tenen als extrems.
*Canonades de PVC: es fan servir per a desguassos i per al reg de jardins.

9.Aixetes: tipus i característiques

-
Una aixeta es un element que obre i tanca la sortida de l’aigua en un punt d’utilització.
-Hi ha dos tipus:
*De polsador: funcionen en presionar el polsador.
*De pom giratori: regulen la quantitat d’aigua subministrada mitjançant el gir d’un pom situat a la part superior.
10.Importancia i us de la clau de pas.
-

Una clau de pas es un dispositiu que controla l’aigua que circula per les conduccions.
En tota instal.Lacio hi ha d’haver una clau de pas per obrir o tancar el pas d’aigua precedent de la xarxa general.

11. Mecanisme de control de la cisterna de vater. Com podem controlar el consum?

-
Els vater disposen d’un diposit que enmagatzema aigua. Aquest diposit esta colocat a la part posterior del vater i just a sobre, i s’omple de manera automatica mitjançant una valvula accionada per un flotador. En obrise la valvula i camença a entrar aigua. A mesura que la cisterna s’omple, el flotador es empés cap amunt finns que tanca la valvula.
Hi ha dos tipus d’accionament de la cisterna: de polsasador i de tirador.
-El doble polsador es el mecanisme amb el qual podem controlar el consum.
12.Sistema de desguas. Diferencies amb el sistema d’aigua potable.
-

El sistema de desguas es el conjunt de canonades per on les aigües utilittzades van a parar a la xarxa del clavegueram.
El sistema de desguas es compost pels sifons, els col.Lector o arquetes, els baixants i les clavegueres.
- Les diferencies son que en el sistema de l’aigua potable prove d’ambassaments, pantan i pous mitjançant estacions de bomboment, l’aigua s’envia a intal.Lacions on es tractada per al consum huma, després aquesta aigua s’enmagatzema en diposits i es distribueix als habitatges a traves de la xarxa general de distribució, mentrstestan les aigües residuals que provene del habitatges s’aboquen a traves d’un sistema de desguas cap a la xarxa de clavegueram, que les condueix fins a estacions depuradores on son tractades i retornades als cabals fluvials.

13. Avantatges de l’us de PVC al desguas

-
Les canonades de PVC es fan servir per a desguasos i per al reg de jardins.
Els seus avntatges son que les unions del elemnts de coure de les condcccions es fan per mitja de soldadures amb estany de plata o d’elemnts roscats
Un altre avantatge es que les connecsions de tubs de PVC es fan mitjançant pastes i gomes d’enganxar que segellen les juntes per evitar fuites.

14. Que es i com funciona el sifó

-
Un sifón está formado por un tubo, en forma de "U" invertida, con uno de sus extremós sumergidos en un líquido, que asciende por el tubo a mayor altura que su superfície, desaguando por el otro extremo. Para que el sifón funcione debe estar lleno de líquido, ya que el peso del líquido en la rama del desagüe es la fuerza que eleva el fluido en la otra rama.

15.Tipus d’instalacio de gas. Característiques de cada un


El gas es un combustible utilitzat als habitatges per a la calefacció i el funcionament de cuines, esclafadors i electrodomestics. Als habitages es fan servir dos tipus de gas: gas natural i gasos liquats del petroli(GLP), propà i butà.

?*

El gas natural:


- Està compost principalment de Metano.
- És més lleuger que l'aire.
- No té sabor ni color, però s'agrega olor.
- No és tòxic.
- És menys inflamable.
- És un combustible més net.
- Roman en estat gasós.
- Té un poder calòric de 9.300 kcal/m3
*

GLP:


-El poder calorífic dels mateixos és molt elevat, sota en volum, d'una reserva d'energia alta.
- Són olorizados, la qual cosa permet fàcilment detectar una escapada|fuita
-No contenen rovells|òxids de carboni i en conseqüència no són tòxics.
-Necessiten aire per a la seva combustió, 13 m3 d'aire per a la combustió d'un kg. De gas.
-No són corrosius.
- Passen a l'estat líquid quan estan sotmesos a una pressió relativament baixa. A una temperatura de 15°C, la pressió dins d'una garrafa és de 1.7 b per al butà i 7.5 b per al propà.
- Són emmagatzemats i transportats en estat líquid. Amb un petit volum es disposa de gran energia.

16.Mecanismes de seguretat del gas

-
Els sistmes de seguritat son les claus de pas. La principal es la clau de pas general i després en cada linie d’utilització ni ha d’haver una altre clau de pas.

17.Parts principals de la instalació electrica

-
La instal.Lacio electrica domestica subministra l’enegia electrica als elements de l’habitage que la necessiten per funcionar(llums, nevera, etc...)
-Les parts principals de la intal.Lacio electrica son le següents: El comptador, les conduccions, les canalitzacions, els mecanismes de comandament, els elements de connexió i el quadre de comandament i protecció.

18. Esquema general de la protecció a una istal.Lació. Fes un esquema del quadre electric

-
A altre full!

19.Diferencies entre un ICP i un Int. General

-
La diferencia que hi ha entre un ICP i un Int. General es que no tenen defirencia entre ells per que mentrestan l’ICP protegeix l’instalacio contra sobrecarregues i limita la potencia del circuit, pero al mateix temps fa també la funció d’interruptor general.
20.Explica les diferencies en la protecció d’un interruptor magnetotermic i d’un interruptor differencial(que protegeix cada un).
-
La diferencia entre un a l’altre es que l’interruptor magnetotermic protegeix la part de l’instal.Lacio i l’interruptor differencial protegeix a les persones.

21.Explica el funcionament intern d’un interruptor magnetotermic i d’un interruptor diferencial

-

22.Conductors i canalitzacions electriques. Exigencies i tipus de conductors (explica les seves característiques)

-
Els conductor porten el corrent als punts d’utilització. Son de coure i estan aillats. S’identifiquen amb els noms de: Fil, Cordo i Cable. Segons els tipus de fils: Flexible o rígid. Segons nombre de conductor aillats: Unipolar(un conductor),Bipolar (dos conductors), tripolar( tres conductors), multipolar (mes de cinc)...
-Les canalitzacions son tubs i caixes de material plastic que s’encasten a les parets i els sostres, a l’interior del quals es coloquen els conductors per protegirlos dels cops, la humitat o la corrosió.

23. Mecanismes típics de control elèctric a una vivenda. Mecanismes típics de connexió

-
Per controlar el pas del corrent electric als element d’il.Luminacio i aparells conectats a l’instalacio electrica dins una vivenda es fan servir interruptor, commutadors i polsadors.
La connexió d’aparells i elemnts d’il.Luminacio es fa mitjançant endolls i portalampares i les connexions del cables es fa amb terminals i regletes.

24.Distribució electrica interior d’una vivenda15.Tipus d’instalacio de gas. Característiques de cada un


El gas es un combustible utilitzat als habitatges per a la calefacció i el funcionament de cuines, esclafadors i electrodomestics. Als habitages es fan servir dos tipus de gas: gas natural i gasos liquats del petroli(GLP), propà i butà.

?*

El gas natural:


- Està compost principalment de Metano.
- És més lleuger que l'aire.
- No té sabor ni color, però s'agrega olor.
- No és tòxic.
- És menys inflamable.
- És un combustible més net.
- Roman en estat gasós.
- Té un poder calòric de 9.300 kcal/m3
*

GLP:


-El poder calorífic dels mateixos és molt elevat, sota en volum, d'una reserva d'energia alta.
- Són olorizados, la qual cosa permet fàcilment detectar una escapada|fuita
-No contenen rovells|òxids de carboni i en conseqüència no són tòxics.
-Necessiten aire per a la seva combustió, 13 m3 d'aire per a la combustió d'un kg. De gas.
-No són corrosius.
- Passen a l'estat líquid quan estan sotmesos a una pressió relativament baixa. A una temperatura de 15°C, la pressió dins d'una garrafa és de 1.7 b per al butà i 7.5 b per al propà.
- Són emmagatzemats i transportats en estat líquid. Amb un petit volum es disposa de gran energia.

16.Mecanismes de seguretat del gas

-
Els sistmes de seguritat son les claus de pas. La principal es la clau de pas general i després en cada linie d’utilització ni ha d’haver una altre clau de pas.

17.Parts principals de la instalació electrica

-
La instal.Lacio electrica domestica subministra l’enegia electrica als elements de l’habitage que la necessiten per funcionar(llums, nevera, etc...)
-Les parts principals de la intal.Lacio electrica son le següents: El comptador, les conduccions, les canalitzacions, els mecanismes de comandament, els elements de connexió i el quadre de comandament i protecció.

18. Esquema general de la protecció a una istal.Lació. Fes un esquema del quadre electric

-
A altre full!

19.Diferencies entre un ICP i un Int. General

-
La diferencia que hi ha entre un ICP i un Int. General es que no tenen defirencia entre ells per que mentrestan l’ICP protegeix l’instalacio contra sobrecarregues i limita la potencia del circuit, pero al mateix temps fa també la funció d’interruptor general.
20.Explica les diferencies en la protecció d’un interruptor magnetotermic i d’un interruptor differencial(que protegeix cada un).
-
La diferencia entre un a l’altre es que l’interruptor magnetotermic protegeix la part de l’instal.Lacio i l’interruptor differencial protegeix a les persones.

21.Explica el funcionament intern d’un interruptor magnetotermic i d’un interruptor diferencial

-

22.Conductors i canalitzacions electriques. Exigencies i tipus de conductors (explica les seves característiques)

-
Els conductor porten el corrent als punts d’utilització. Son de coure i estan aillats. S’identifiquen amb els noms de: Fil, Cordo i Cable. Segons els tipus de fils: Flexible o rígid. Segons nombre de conductor aillats: Unipolar(un conductor),Bipolar (dos conductors), tripolar( tres conductors), multipolar (mes de cinc)...
-Les canalitzacions son tubs i caixes de material plastic que s’encasten a les parets i els sostres, a l’interior del quals es coloquen els conductors per protegirlos dels cops, la humitat o la corrosió.

23. Mecanismes típics de control elèctric a una vivenda. Mecanismes típics de connexió

-
Per controlar el pas del corrent electric als element d’il.Luminacio i aparells conectats a l’instalacio electrica dins una vivenda es fan servir interruptor, commutadors i polsadors.
La connexió d’aparells i elemnts d’il.Luminacio es fa mitjançant endolls i portalampares i les connexions del cables es fa amb terminals i regletes.

24.Distribució electrica interior d’una vivenda


Entradas relacionadas: