Tancament patronal i conceptes relacionats amb el salari i la nòmina

Enviado por Chuletator online y clasificado en Formación y Orientación Laboral

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,02 KB

Tancament patronal

▪ Tancament del centre de treball per part de l’empresa.

▪ S’ha de donar alguna d’aquestes circumstàncies:

◻ Perill notori de violència.

◻ Ocupació il·legal del centre de treball.

◻ Inassistència o irregularitats en el treball.

▪ Si l’autoritat laboral considera just el tancament, els treballadors no cobren salaris. En cas contrari, sí que en cobren.

SALARI

- El salari és la totalitat de les percepcions econòmiques dels treballadors, en diners o en espècies, per la prestació professional dels serveis laborals per compte aliè.

- El salari mínim interprofessional (SMI) és la remuneració mínima que pot tenir una persona treballadora que realitzi la jornada completa.

Mesures de protecció del salari o garanties del salari:

▪ Fons de garantia salarial (FOGASA).

▪ Preferències dels salaris.

▪ Inembargabilitat de l'import de l’SMI.

Composició del salari

▪ Salari base.

▪ Complements salarials:

◻ Antiguitat.

◻ Coneixements especials.

◻ Plus de penositat, toxicitat, perillositat, tornicitat o nocturnitat.

◻ Incentius, primes de productivitat, assistència o puntualitat.

◻ Hores extraordinàries.

 Gratificacions extraordinàries

NÒMINA

- La nòmina és el rebut justificatiu del pagament del salari, en què s'especifiquen les percepcions pagades, els descomptes realitzats i, finalment, el salari net que s’ha de pagar.

La nòmina està formada per cinc parts:

1. Encapçalament.

2. Meritacions:

• Percepcions salarials.

• Percepcions no salarials.

• Total meritat.

3. Càlcul de les bases de cotització a la Seguretat Social i base d’IRPF.

4. Deduccions:

• Aportació a les cotitzacions a la Seguretat Social.

• Impost d’IRPF.

• Total deduït.

5. Líquid total que cal percebre.

Entradas relacionadas: