Suspensió del contracte de treball

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,61 KB

El Sector Assegurador:


Igual que el sistema financer, el sector assegurador compta amb els elements: instruments, intermediaris, mercats i institucions.

Instruments Financers:


 La vida i els béns de les persones i empreses estan sotmesos al risc que ocorri algun, que suposi unes conseqüències desfavorabl que els ocasionin unes despeses o la falta d'uns ingressos.
En cas que es produeixi qualsevol d'aquests fets (contingències) i per protegir les persones físiques i jurídiques dels perjudicis econòmics que els puguin ocasionar, s'utilitzen assegurances.
Existeixen múltiples productes d'assegurança adaptats a les diferents necessit.:

Assegurances sobre persones

Cobreix riscos que afecten la vida o la salut.

Assegurances sobre les coses

Cobreix riscos que afecten els béns de person:
            - Assegurances de danys en particular: Cobreix els riscos que afecten béns concrets de les persones, físiques o jurídiques.
            - Assegurances patrimonials: Cobreix riscos que afecten el patrimoni.
Tots aquests productes d'assegurança cobreixen riscos que tenen conseqüènc econòmiques desfavorables per a qui els pateix. Són els denomín Riscos purs.

Intermediaris


Els principals intermediaris en aquest sector són les entitats privades denominades companyies d'assegurances o asseguradores.
Juntament amb aquestes entitats, opera el Consorci de Compensació d'Asseg.,
entitat pública empres, cobreix risc extraord no assumits per company privad.
Les companyies d'assegur poden operar en un o diversos sectors, branques.

Mercats


Els product d'assegur es comerç amb assegurad a través de mediad. Per a aquesta comercialització, s'usen tant canals presencials com telemàtics.
Moltes companyies assegurad ofereixen contractes d'asseguranc via Internet.
Redueixen costos i, ofereixen primes més barates.

Institucions


L'activitat assegurad està controlada i supervisada pel Ministeri d'Economia a través de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions que depèn de la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa i que és qui ha d'autoritzar els asseguradors per operar, abans d'iniciar les activitats.
Les comunitats autònomes poden assumir el desenvolupament i l'execució de la legislació bàsica en matèria d'assegurances; correspon al seu departament d'economia el control de la regulació en cada comunitat autònoma.

Direcció General d'Assegurances i Fons de Penssions


És un òrgan administratiu que depèn del Ministeri d'Economia. Les seves funcions són:
- Controlar el compliment dels requisits per exercir l'activitat asseguradora.
- Supervisar i controlar l'adequat compliment de l'activitat asseguradora.
- Donar protecc als assegur, benefic i perjud en atenció de queixes i reclamac.
- Altres funcions: normativa, inspectora, sancionadora, comptable, etcètera.

Entitats asseguradores privades


Són les que assumeix l'obligació d'indemnit els danys o perjudicis patits pels seus assegurats a canvi d'una prima.
L'activitat asseguradora únicament la podran realitzar entitats privades  que adoptin la forma de societat anònima, mútua, cooperativa o mutualitat.

Societats anònimes


Són entitats amb ànim de lucre, que tenen un capital social (dividit en accions) integrat per les aportacions dels seus socis.
El capital social ha de tenir un import mínim molt elevat, el seu objecte social han de ser només les activitats assegurad, els socis han de reunir uns requisits.

Mútues d'assegurances:


 Són empreses, sense ànim de lucre, formades per l'assoc d'un número variable de persones exposad al mateix risc (mutualistes), que constitueixen un fons amb les seves aportacions (fons mutual) destinat a indemnitzar els danys causats  pels sinistres que els poguessin afectar.
Els resultats de l'assegurador afecten el prenedor / mutualista. Si són positius, poden reduir la prima de períodes següents i, en cas contrari, augmentar-la.

Mediadors d'assegurances


És molt freqüent que la tasca d'intermediac en el sector assegurador es dugui a terme a través dels mediadors d'assegurances.
Són professionals que es classifiquen en agents o corredors d'assegurances. Tenen en comú la seva tasca de mediació i la necessitat d'estar inscrits en el Registre de Mediadors d'Assegurances. Tipus de mediadors d'assegurances:

Agents d'assegurances

Intercedeix entre clients que capten i l'assegurador amb el qual estan units per un contracte d'agència. Representa l'assegurador.
El pagament de la prima als agents suposa que s'ha pagat a l'assegurador.
          - Agents exclusius: Només poden treballar per a un assegurador.
          - Agents vinculats: Poden treballar per a diversos asseguradors.

Corredors d'assegurances

Duen a terme la seva tasca de mediació sense estar vinculats per contracte amb cap assegurador.
Per actuar com corredor és necessari obtenir una autorització administr prèvia superac d'un curs de formació o prova d'aptitud, ja que no ocorre amb agents

Consorci de Compensació d'Asseguranc


És una entitat pública empresarial adscrita al Ministeri d'Economia i Competitivitat a través de la DGSFP.
Existeix un sistema per riscos extraord i catastròf, com assegurances obligatòr.
L'Administració vol que aquests riscos estiguin coberts, però entén que no es pot exigir que les entitats privades ho assumeixin. Encomana al Consorci.

Fundacions del Consorci de Compensació d'Assegurances


Funcions:
- Assegurar riscos catastròfics o extraordinaris.
- Assumir l'asseguranç obligatòria de vehicles no acceptats per les assegurad.
- Actuar com fons de garantia i assumir les indemnitzacions en cas d'accidents de trànsit causats per vehicles sense assegurança, desconeguts o  robats.
- Gestionar la liquid d'una entitat assegurad que incorri en causa de dissolució

Entradas relacionadas: