Suspensió del contracte de treball

Enviado por Chuletator online y clasificado en Formación y Orientación Laboral

Escrito el en catalán con un tamaño de 7 KB

Jornada de treball

La jornada de treball és el temps que ocupa el treballador en desenvolupar la seva activitat laboral. Prestar els seus serveis a l'empresari.

La durada màxima de la jornada ordinària de treball serà de 40 hores setmanals de treball efectiu de mitjana en còmput anual.

Un treballador no pot superar aquest còmput d'hores per semana, excepte quan l'excés es compensi amb altres dues setmanes en què treball menys hores, aquest cas s'anomena distribució irregular de la jornada de treball, que pot ser establerta mitjançant conveni col·lectiu O acord entre empresa i treballadors .

L'estatut dels treballadors també limita el número màxim d'hores que es pot treballar diàriament i el fixa en 9 hores de treball efectiu per als majors de 18 anys i per als treballadors menors d'edat no podrà excedir de 8 hores diàries

______________________________________________________________

Períodes DE DESCANS

L'estatut dels treballadors estableix amb caràcter obligatori els següents períodes de descans:

  • Descans durant la jornada: en casos de  jornada contínua de més de 6 hores, s'haurà d'establir un període de descans de 15 minuts com a mínim. En cas dels treballadors menors de 18 anys el període de descans tindrà una durada mínima de 30 minuts.

  • Descans entre jornades: entre el final d'una jornada i l'inici de la següent hauran de transcórrer, com a miním, 12 hores

Descans setmanal: els treballadors tindran dret a un descans mínim setmanal, acumulable per períodes de fins a 14 dies, de dia i mig ininterromput que, com a regla general inclourà la tarda de dissabte o si es procedent el matí de dilluns i el dia de diumenge sencer. La durada de descans setmanal dels menors de 18 anys serà, com a miním, de 2 dies ininterromputs._____________________________________________ HORES EXTRAORDINÀRIES

Les hores extraordinàries són les que es realitzen per sobre de la jornada ordinària de treball.

Tipus d'hores extraordinàries:

Les hores extraordinàries es poden donar per diferents causes.

Hores de forca major: per prevenir o reparar sinistres i altres d'anys extraordinaris i urgents no imputables a l'empresari

Hores extraordinàries estructurals: per exigències de la producció de l'empresa (pics de demanda, absències imprevistes, etc.)

Hores extraordinàries no estructurals: per voluntat pròpia dels treballadors o perquè s'hagi pactat en conveni col·lectiu o al contracte de treball.


(Exceptuant el cas de força major, la prestació de treball en hores extraordinàries serà voluntària , llevat que la seva realització s'hagi pactat prèviament en conveni col·lectiu o contracte)

Per a la retribució de les hores extraordinàries s'optarà entre abonar-los en la quantia que es fixi, que el valor no podrà ser inferior a la hora ordinaria o conpensarlas mitjançant descans dins dels 4 mesos següents a la realització.

La realització d'hores extraordinàries no es il•lmitada sinó que existeix un límit de 80 hores a l'any, exceptuant de forca major o comprensades en festius.

PROHIBICIONS

Pel que fa la realització d'hores extraordinàries existeixen una sèrie de prohibicions.

Menors de 18 anys = No poden fer hores extraordinàries

Treballadors nocturns i treballadors amb contracte per la formació i l'aprenentatge= Només poden fer hores extraordinaries de força major


Entradas relacionadas: