Suspensió del contracte de treball

Enviado por Chuletator online y clasificado en Formación y Orientación Laboral

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,37 KB

RELACIONS LABORALS DE CARÀCTER ESPECIAL

L'Estatut dels Treballadors també es refereix a una serie d'activitats que tenen la consideració de relacions laborals de caràcter especial

Es tracten de treballs que malgrat complir tots els requisits d'una relació laboral, presenten particularitats que s'adapten a una regulació específica. 

Com: Personal d'alta direcció, servei de la llar familiar, presos, esportistes professionals, artistes, persones que intervinguin en operacions mercantils sense assumir risc, treballadors amb discapacitats, estibadors portuaris i qualsevol altre treball que sigui declarat per una llei com a tal.________________________________________________________ EL CONTRACTE DE TREBALL

Es l'acord pel qual un treballador i un empresari manifesten la seva voluntat d'intercanviar els serveis que presta el primer per la remuneració que lliura el segon, donant així lloc al naixement de la relació laboral.

Elements essencials: 

Objecte: L'objecte del contracte és doble; d'una banda la prestació de serveis a qué es compromet el treballador i de l'altra el salari que l'empresari li lliura com a remuneració. Ha de ser possible, lícit i determinat

Causa: Es la voluntat d'intercanviar treball per salari, amb la finalitat de produir béns i serveis

Consentiment: manifestació de la voluntat lliure i de mutu acord de les parts que intervenen en el contracte.___________________________________ Contracte indefinit: quan se sap quina és la data d'inici de la relació laboral, però no quina serà la de finalització.

Contracte temporal: quan es coneixen totes dues dates o se sap com es determinarà el final de la relació.

____________________________________________________________ EL PERÍODE DE PROVA

L'estatut estableix la possibilitat de pactar per escrit un període de prova a l'inici de la relació laboral.

Durant el període el treballador tindrà els mateixos drets i obligacions que qualsevol altre treballador de plantilla excepte de la resolució de la relació laboral, que es podrà produir a instancia de qualsevol de les parts durant el seu transcurs

Superat aquest és computarà el temps de serveis prestats per a l'antiguitat del treballador a l'empresa.


Entradas relacionadas: