Suspensió del contracte de treball

Enviado por Chuletator online y clasificado en Derecho

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,72 KB

El dret empresarial:


És aquella part de l'ordenament jurídic que regula l'activitat exercida en el mercat per un empresari mitjançant una empresa. Característiques: - Pertany al dret privat 

- Es dirigeix a empresaris i comerciants 
- Les seves normes necessiten unificació a escala internacional 
- És una barnca del dret sotmesa a actualitzacions constants

La contractació privada:


Un contracte és un pacte o conveni, oral o escrit, entre parts que s'obliguen sobre una matèria o cosa determ., i al compliment. 

Contractació pública:


Una de les parts és l'administració Pública

Contractació privada:


Ambdues parts són particulars o empreses, o bé és l'Administració pública però actua com a particular.

Contractació civil:


Regulada pel Codi Civil. Requisits: -Consentiment contract. -Objecte cert que sigui materia del contracte (possible, lícit i determinat). -Causa de l'obligació. -Forma que ha de revestir el contracte.

Conractació mercantil:


 intervé un comerciant i l'objecte és acte de comerç. Es regula pel codi de comerç.

Capacitats per a contractarDes del codi civil

-Els majors d'edat. 
-Els menors d'edat emancipats no poden agafar diners a préstec, gravar o alinear béns immobles i establiments mercantils o industrials, o objectes de valor extraordinari sense el consentiment dels seus pares o cuidadors. Els menors no emancipats i els incapacitats no poden.

Des del Codi mercantil


-Majors d'edat que tinguin lliure disposició dels béns. -Els menors de 18 anys i els incapacitats poden a través dels seus guardadors. -No poden exercir el comerç ni tenir càrrec ni intervenció directa administrativa o econòmica en companyies mercantils o industrials, les persones que siguin inhabilitades conforme a la Llei concursal.

Tipus de contractes privats


-

Unilaterals

Neixen obligacions per una part. -

Bilaterals

Neixen obligacions per a ambdues parts contractants.
-

Onerosos

Les dues parts obtenen algun benefici.
-

Lucratius

Només aconsegueix benefici una de les parts.
-

Reals

Necessiten el lliurament d'una cosa per a la seva perfecció.
-

Típics

Estan regulats per la llei. -

Atípics

Es basen en la voluntat de les parts.

Contractes d'adhesió

El client no negocia les condicions del contracte, estan recollides a l'imprès que ha de signar i per tant només pot acceptar o rebutjar Contractes civils:
 Estan regulats en el Codi Civil. Els més importants són: -

Contracte de compravenda

Un dels contractants es compromet al lliurament d'una cosa determinada i l'altre a pagar per ella un cert preu.
-

Contracte permuta

Cadascun dels contractants dona algo per rebre algo. -

Contracte d'arrendament:

 l'arrendador s'obliga a cedir a l'arrendatari l'ús d'alguna cosa per un temps determinat o per executar una obra o un servei. -

Contracte de préstec

El prestador lliura al prestatari diners o béns amb la condició de tornar-ne el mateix de la mateixa espècie i qualitat. Pot ser gratis. -

Contracte de dipòsit

Rebre una cosa amb l'obligació de guardar-la i restituir.
-

Contracte de societat civil

Posar en comú diners i repartir els guanys

Contractes mercantils


Estan regulats pel codi de comerç o lleis mercantils: -

Contracte de compravenda mercantil

Coses mobles per revendre-les. -

Contracte d'assegurança

L'assegurador obliga a indemnitzar el dany a l'asseg. -

Contracte de lísing

L'arrendador es compromet a concedir l'ús d'un bé a canvi del pagament d'una quota períòdica, inclou una apció de compra.

Redacció de contractes privatsFormalització dels contractes

El nostre dret estableix llibertat de forma dels contractes però hi ha una sèrie d'excepcions:  -En la contractació civil per exemple els contractes sobre béns immobles.
-Contract. Mercantil ex. Contracte de societat que consta en escriptura públic 

Estructura i continguts dels contractes


En els contractes d'adhesió només s'han d'omplir les caselles buides. En els contractes privats és molt important una redacció clara i concisa.

Dades que han de figurar en un contracte

Encapçalament; nom del contracte; clàusules; data i lloc; signatura; annexos

Contractació electrònica:


 
-

Elements reals

Missatges de dades, signatura digital, mitjans electrònics --

Elements personals

Contractants, intermediaris.
-

Validesa dels contractes electr

Eficàcia, normativa aplicable, validesa, forma prova, obligacions prèvies a la contractació, lloc de subscripció del contracte

Certificats digitals


Document expedit per una Autoritat de Certificació que identifica una persona mitjançant una clau pública i una privada. 

Obtenció


- En el certificat programari el mateix navegador crea les claus.    -En el certificat de targeta, qui crea les claus és el proveïdor de certificació.

Renovació i revocació


-Si caduca s'ha de fer una nova sol·licitud.
- Es poden revocar abans que finalitzi el període de validesa.

Signatura digital


És un conjunt de dades associades a un missatge que permet assegurar que el missatge no ha estat alterat i que ha estat emès.

Factura electrònica

Ha de complir: estar en format electrònic, que es transmeti per via electrònica, signada digitalment  
Hi ha dos tipus de factures electròniques: estructurat i no estructurat.

Protecció de dades de caràcter personalObligacions de les empreses

- Inscriure-les en el Registre de Protecció de Dades 
- Informar els afectats que les seves dades figuren en un arxiu.
- No cedir les dades sense el consentiment dels seus titulars
- Guardar secret i mantenir la confidencialitat de les dades recollides.
- Adoptar les mesures de seguretat exigides per a la conservació de dades.
- Permetre als titulars l'exercici de drets d'accés, rectificar, cancel·lar i oposició.

Drets de les persones


- Dret d'informació i consentiment de l'afectat. -Consulta gratuïta al Registre General de Protecció de Dades. -Accés a dades. -Rectificació i cancel·lació. - Dret a indemnització.

Tractament de les dades


Hi ha dades de caràcter personal especial:  
-Ideologia, afiliació sindical, religió i les creences.
-Origen racial, a la salut i a la vida sexual.
-Les relatives a la comissió d'infraccions penals o administratives.

Normativa de protecció i conservació del medi ambient


Regula la respons. De les empreses de prevenir, evitar i reparar els danys mediambientals. Oblig.: -Comunicar de manera immediata l'existència de danys mediamb o l'amenaça
-Col·laborar en la definició de les mesures reparadores.
-Adoptar i executar les mesures de prevenció.
-Sufragar els costos d'aquestes mesures. - Reparar el dany mediambiental. -Els operadors que duguin a terme activitats amb substàncies considerades perilloses o contaminants han de disposar d'una garantia financera.

Entradas relacionadas: