Subgeneres POESIA TROBADORESCA

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,49 KB

 

L'humanisme, es produeix a finals del s.XIV,  on el home s'allibera del poder teocratic i esdevé el centre de totes les coses. La raó era l'única forma de coneixement i es fomentava en la cultura grecollatina. Es originari d'Itàlia, i va arribar a la Corona catalanoaragones a través de:

-La cancelleria reial, va se les primeres en introduir la lectura de les obres clàssiques.

-Els contactes polítics i literaris, amb els humanistes italians.

Benat Metge i Lo Somni

Bernat Metge, es l'escriptor que millor respresenta l'humanisme del s.XIV, caracterizat per l'actitud critica i esceptica. La principal obra humanista catalana, va ser Lo Somni, on Metge va utilitzar el dialeg filosofic a l'estil de Ciceró. El dialeg es entre l'autor i el rei Joan I.

Curial e Güelfa o l'evolució d'un personatge

Es anonima, va ser escrita entre els anys 1435 i 1462, narra l'ascensió social de Curial, un jove humild, que ascend gràcies a l'ajut de Güelfa, una dama  noble que s'enamora d'ell. Aquesta obra té una certa complexitat estructural amb l'alternança d'elements amorosos i cavallerescos. L'estil és dinamic, combina el llenguatge culte amb el col·loquial.

Tirant lo Blanc

Va se rescrit pel cavaller valencíà Joanot Martorell, que ha arrivat a ser una obra fonamental de la literatura universal.

Poesia trobadoresca

Al s. XII, va haber la primera mostra de lírica culta en llengua ROMànica, la poesia trobadoresca, on també existia una lírica popular en llengua catalana pero només oral. La poesia trobadorescam culta i profana, va durar entre els s.XII i XIII a les Corts Aristocràtiques d'Occitània, i va constituir l'origen de la poesia catalana culta.

Occità

Llengua ROMànica, té diversos dialectes com el provençal, el llemosí, etc.


-El provençal, la llengua de la poesia

La lírica trobadoresca dels territoris catalans no va ser escrita en català, sinó en pronvençal o occità. Les cuases per les quals el provençal va ser adoptat en el territoris catalans:

-El gran exit i prestigi, de la poesia trobadoresca en tota Europa.

-La proximitat geografica va afavorir les relacions polítiques, culturals, etc entre Occitània i els comtats catalans.

La similitud, de les llengües catalana i occitana va afavorir l'ús de la darrera part dels trobadors catalans.


-Una poesia feudal

Occitania era un territori que compartia una mateixa llengua, l'occità, i una organització el feudalisme. La poesia era culta i profana, que reflectia els grans ideals de la societat feudal: l'amor i la guerra.


-L'amor cortès

És designa una ideologia amorosa de la poesia trobadoresca. El trobador trasllada al terreny amorós les relacions del vassallatge que regulava el feudalisme: l'amant era un om, i la dama que estimava, s'anomenava midons. La midons i el trobador són els principals protagonistes, pero també en podem trobar d'altres secundaris:

-Gilós: el marit de la dama, que no permetia la cortesia entre la seva esposa i el trobador.

-Lausengiers: són els aduladors o espies, i enemics del trobador.

Trobadors i joglars

Trobador  va passar a significar  compondre versos amb música. El trobador, era qui componia poemes en llengua occitania.

La interpretació pels trobador sovint eren els joglars que s'encarregaven de difondre-les.

-Trobador: Autor de poemes musicals en llengua occitana.

-Joglar: Recitava els poemes compostos pels trobadors.

Poetes, trobadors i trobairitz

Poeta componia versos en llatí. Els trobadors  utilitzaben el provençal. Les trobairitz, eren trobadors que cantaven als senyors.

Elements formals de la lírica trobadoresca

La poesia trobadoresca té normes rigoroses, sobre tot en la forma, que aquest fet ajudava a la memoritzacióper part dels joglars, que els transmetia cantant. L'art de trobar es podia fer en tres estils diferents: trobar leu, trobar clus i trobar ric. Els trobadors s'havien d'ajustar a la preceptiva, on el seu objectiu era aconseguir un efecte estètic.

Temes i subgèneres de la lírica trobadoresca

-Poesia amorosa

Un dels temes més importants de la poesia trobadoresca és l'amor, on trobem la cançó, la pastorel·la i l'alba:

-Cançó, de llenguatge subtil i connotat, que segui les pautes de l'amor cortès. Consisteix en cinc o set cobles, amb una tornada de quatre versos  on apareix un senyal de la persona a qui s'adreça la canço.

-Pastorel·la, és un dialeg entre un cavaller i una pastora a qui vol enamorar.

-Alba, canta l'arribada del dia i la tristesa dels enamorats després de passar la nit plegats i s'han de separar perquè no els descobreixin.

-Poesia bèl·lica o d'atac personal

Engloba la guerra, la ira, l'atac personal, etc, és representat pel sirventès, on trobem de molts tipus:

-Moralitzadors, critiquen els mals costums i donen consells.

-Personalitzats, adreçat a una persona, odiada o estimada pel trobador.

-Literaris, reflexions sobre aspectes poètics.

-Sociopolítics, defenses o atacs a l'actitud d'un país o d'un senyor.-Altres temes

Tracta altres aspectes de la vida quotidiana, on va originar altres subgèneres poètics:

-Plany, composició on el trobador lamenta la mort d'algun personatge.

-Tençó, debat o discussió entre dos trobadors, que defendien opinions diferents.

Els trobadors catalans

Els primers poetes catalans, eren trobadors que componien poemes en llengua provençal seguint els cànons d'aquesta poesia feudal. Les relacions de Catalunya amb Occitània eren molt intenses. Es conserven  24 obres de trobadors catalans, on optaben més per l'estil del trobar leu. Principals trobadors catalans:

-El rei Alfons I, es conserven 2 poemes seus, i tenia un interes polític i cultural per Occitània.

-Guillem de Berguedà,  es conserven 28 poemes seus, era un noble conflictiu i bel·licós.

-Ramón Vidal de Besalú, es conserven diverses poesies seves, se'l considera l'autor de la primera  gramàtica d'una llengua ROMànica.

-Cerverí de Girona, s'en conserven 120 composicions, feia comentaris de la política reial.

Entradas relacionadas: