Sotmetiment de l'Administració a la Llei i al Dret

Enviado por Chuletator online y clasificado en Derecho

Escrito el en catalán con un tamaño de 9,11 KB

 

Característiques DEL DRET ADMINISTRATIU

-El dret administratiu és un dret estatutari: Configura o estableix la situació jurídica de privilegi que l’administració Pública. A traves del dret administratiu configurem el que serà l’administració Pública i els seus poders o privilegis. El dret administratiu li dona a L’administració un estatus superiors a aquell que té qualsevol persona física o Jurídica privada.

-El dret administratiu és un dret de privilegi a L’administració: El dret administratiu és un dret en el qual l’administració no Té una posició jurídica igualitària al ciutadà, sinó que té una posició Jurídica molt superior en privilegi i potestats. Els privilegis de L’administració son les anomenades autotutela declarativa i executiva. L’altre Privilegi és l’existència de potestat administratives, l’administració té Potestats administratives enteses com facultats que l’administració té sobre Determinades matèries. Aquestes potestats són poders sobre diferents àmbits que La llei et dona. L’administració té potestats reglades, la decisió de l’administració En aquella potestat està determinada per la norma, i potestats discrecionals, Havent elements reglats la potestat discrecional suposa que l’administració té Capacitat de decisió. 

-El dret administratiu és un dret molt ampli: Té Un abast molt important. Està composat per dos parts; la primera és el dret Administratiu general, però també existeix el dret administratiu sectorial o Especial. Aquest dret administratiu especial és molt ample i cada sector D’aquests té una regulació especifica.

-El dret administratiu és el dret de l’interès públic o general: Els privilegis de l’administració els té perquè defensa l’ Interès públic o general. Les lleis li donen a l’administració aquests Privilegis perquè l’administració a traves de les seves decisions concretarà Quin és el millor per l’ interès públic. La CE diu que l’administració serveix Amb objectivitat a l’ interès públic. Tot el que no sigui això no és dret Administratiu.

-El dret administratiu és un dret de garanties: Les garanties pel ciutadà son fonamentalment de tres tipus:

oEl procediment administratiu: L’administració no pot fer res sense procediment. Per tant el procediment és Una garantia pel ciutadà. No fer servir el procediment és nul. El procediment Està organitzat perquè tot el que es faci sigui per garantir l’ interès públic I no al contrari.

oEl ciutadà té dret enfront L’administració. El dret administratiu neix a la revolució francesa amb la Declaració de drets. Un dels drets més importants que té és el dret a la tutela Judicial efectiva (art. 24 CE). El ciutadà té dret a que l’últim control d’un Acte administratiu sigui dut a terme per el poder judicial (el pot declarar nul O anul·lable). El que fa el poder judicial és jutjar l’actuació administrativa. Hi ha un debat envers si el jutge només ha de jutjar o també administrat, es a Dir, corregir l’actuació administrativa, dir com ho ha de fer.

oGaranties patrimonials: Són L’expropiació i la responsabilitat administrativa.

-El dret administratiu està constituït per una Gran diversitat de normatives: El dret administratiu està constituït pel dret Intern i per l’internacional i comunitari. És a dir no podem explicar el dret Administratiu sense aquests  drets perquè Les directives comunitàries afecten directament al dret administratiu. Per tant El dret administratiu està influenciat pel dret europeu. Hi ha molta normativa Perquè al dret administratiu li afecten les lleis, els reglaments, les Circulars, els principis generals del dret administratiu, etc. La Jurisprudència també va adquirint cada vegada més importància i es configura en El tribunal superior de justícia de cada comunitat autònoma. 

-El dret administratiu està format per diferents Parts del dret administratiu. El que conté el dret administratiu és:

oFonts del dret administratiu: Quines son les normes aplicables, l’ordenament jurídic.

oOrganització administrativa: La part interna, com s’organitza una administració.

oTreballadors públics: Funcionaris públics regulats per una norma estatal, l’estatut bàsic dels Treballadors públics.

oL’activitat administrativa: Dividida fonamentalment en quatre grans activitats

§Activitat d’ordenació / Limitació: Aquella activitat en la que l’administració produeix disposicions de Caràcter general, ordena, regula, dicta disposicions de caràcter general. És a Dir dicta reglaments. No hi ha limitació sense ordenació. Nomes pot limitar si Està prèviament regulat. L’administració a traves de la regulació limita L’exercici dels drets dels ciutadans.

§Activitat sancionadora: La Llei configura una infracció administrativa, preveu l’existència d’infraccions Administrativa les quals si son comeses els hi corresponen unes sancions.

§Activitat de prestació de Serveis públics: És una activitat molt important. L’administració obligada per Les normes o interès públic li dona als ciutadans una sèrie de serveis de forma Obligatòria anomenats serveis públics. Es pot prestar els serveis de dues Formes diferents directament per l’administració o de forma contractual, és a Dir, indirecta.

§Activitat de foment o Promoció: Aquesta és l’activitat per la qual l’administració ajuda a L’activitat dels particulars. Els ajuda perquè l’activitat dels particulars té Un interès públic. Les figures més importants de l’activitat de foment són:

·Subvencions, aquesta és la Figura més important.

·Ajudes, Crèdits Subvencionats, Premis

·Altres activitats. Dintre del Dret administratiu l’administració realitza altres activitats com per exemple L’activitat de control o bé la d’iniciativa econòmica. L’activitat de control Va adquirir molta importància, l’administració en lloc de fer una activitat de Limitació cada vegada més fa una activitat de control o inspecció. L’activitat D’iniciativa econòmica és una activitat amb un privat. Però per poder fer Aquesta activitat es demana una condició que es que quan es fa aquesta Activitat privada ho ha de fer amb competència en el mercat.

-L’administració per poder prestar els seus Serveis necessita ser titular de bens. La CE sobre aquests bens ens diu que hi Ha dos tipus de bens, els bens demanials o de domini públic i bens Patrimonials. La CE en el article 132 diu que els bens demanials (platjes, mar, Escoles, mines, etc) son inembargables, imprescriptibles i inalienables. En Canvi  hi ha un altre tipus de bens, els Bens patrimonials els quals no tenen aquesta protecció. L’administració és Titular però no són embargables, alienables i prescriptibles.

-Hi ha una ultima part del dret administratiu Que és el contenciós administratiu, la llei del control de l’administració Pública.

-El dret de la responsabilitat administrativa. La llei dedica entre 25 i 30 articles hi ha tot un dret configurat basat en la Responsabilitat de l’administració.

-La part sectorial (mines, hidrocarburs, etc.) 

Entradas relacionadas: