Segons smith l'empresari s'entén com

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,25 KB

 

SRL i SA: Partim del fet que una SRL i una SA, entre altres coses es diferencien pel capital social inicial, per a la SRL és d'al voltant de 3,000-5,000 i per la SA és de 50,000.
No obstant això, en ambdós casos, hi ha d'haver més d'un soci i les accions, si més no estaran repartides en 99% i 1%. Del capital social, portat a percentatge, en qualsevol de les dos tipus de societats, la responsabilitat de cada soci, en situació que Hisenda ho requereixi, és fins per la suma del que té en el capital social, en conseqüència, en ambdós casos, es limita a aquest equivalent.

TEORIA

AUTORS

CARACTERÍSTIQUES

L'EMPRESARI COM A CAPITALISTA

Economistes clàssics

Ex. A. Smith, 1776

 •  Poca atenció a l'estudi de l'empresa i l'empresari
 •  L'empresari és el propietari dels mitjans de producció

L'EMPRESARI COM A

HOME DE NEGOCIS

R. Cantillon, 1755

 •  Compra MP, transforma i ven el producte a preus incerts
 •  L'empresari rep un retribució incerta

L'EMPRESARI COM

A COORDINADOR

DE FACTORS

J. B. Say , 1803

 • Diferencia la funció del capitalista de la funció de l'empresari

L'EMPRESARI CONTROL

A. Marshall, 1890

 •  Interpreta els desitjos dels consumidors
 •  Dirigeix els factors de producció

L'EMPRESARI RISC

F. H. Knight, 1921

 •  Rep una renda residual incerta com a remuneració del risc

L'EMPRESARI INNOVADOR

J. A. Schumpeter, 1911

 • Diferencia la funció d'innovar (empresari) de la d'arriscar (capitalista)

L'EMPRESARI COM A

TECNOESTRUCTURA

J. K. Galbraith, 1967

 •  Pròpia de les empreses actuals (grans i diversificades)
 •  La direcció recau sobre un grup de tècnics especialistes

Drets accionista:


Si bé els drets de l'accionista poden variar en funció de la legislació i dels estatuts de la societat,

Drets econòmics:


Dret a percebre un dividend en funció de la seva participació i quan així ho acordi la societat. Dret a percebre un percentatge del valor de la societat si aquesta és liquidada.
Dret a vendre la seva acció lliurement en el mercat

Drets polítics o de gestió:


Dret de vot

Normalment una acció equival a un vot, però el percentatge pot variar en els estatuts.
Dret a la informació, amb la finalitat de conèixer la gestió de l'empresa. A partir d'un percentatge específic regulat en la llei i en els estatuts, un accionista podria exigir una auditoria per a l'empresa.

Accionista com inversor:


L'accionista, d'altra banda, és també un inversor, atès que aporta un capital amb vistes a obtenir un dividend.

Elemnts duna empresa:L'empresari:

És la persona o conjunt de persones encarregades de gestionar i dirigir prenent les decisions necessàries per al bon funcionament de l'empresa. No sempre coincideixen la figura de l'empresari i la del propietari, ja que s'ha de diferenciar el director, que administra l'empresa, dels accionistes i propietaris que han arriscat els seus diners percebent per això els beneficis.

Els treballadors:

És el conjunt de persones que rendeixen el seu treball en l'empresa, per la qual cosa perceben uns salaris.

La tecnologia:

Està constituïda pel conjunt de processos productius i tècniques necessàries per poder fabricar (tècniques, processos, màquines, ordinadors, etc.).

Els proveïdors:

Són persones o empreses que proporcionen les matèries primeres, serveis, maquinària, etc., necessàries perquè les empreses puguin fer la seva activitat.

Entradas relacionadas: