Sistema de signes makaton

Enviado por Chuletator online y clasificado en Magisterio

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,59 KB

 
  • Sistema de comunicació bimodal o comunicació simultània:

    Anomenada comunicació simultània

sistema de comunicació augmentatiu requereix ús signes manuals acompanyen el discurs social.

comunicar-se gracies a dues modalitats simultànies: la modalitat parlada son els òrgans bucofonatoris i l'oïda (canal oral- auditiu) i la modalitat signada (canal visogestual), s’utilitzen les mans i la vista.

ESSAC: la comunicació bimodal o simultània es l'us simultani de la parla conjuntament amb els signes manuals. El missatge s'expressa en 2 modalitats a la vegada pero la que marca l'ordre d'una frase es la llengua oral. S'utilitzen en un servei educatiu per un alumne sord o be per estimular l'escriptura, ja que l'alumne entegui la paraula i el signe

la llengua de signes catalana no es consideren saac ja que es una llengua que les persones sordes adquireixen naturalment

es necessita el propi cos de la persona, l'objectiu es d'un sistema de comunicació alternativa a la parla, per poder entendre millor la comunicació oral sense tenir ajuts de materials tecnics: tablets, imatges....

. Gestos naturals i /o culturals: ús díctics, objectes reals i persones de l’entorn, ja sigui per quealsevol part del cos o be amb la mirada, amb la finalitat de comunicar-se

. Gestos idiosincràtics: entorn familiar o amistats: Sistema comunicatiu es fan gestos que crea un clima proper i familiar de l'usuari, serveix per poder comunicar-se amb els familiars, pero no tenen significat per les persones fora d'aquest entorn, es te de substituir per uns altres al llarg del temps. Son signes molt elementals i limitat que ha creat especialment per persones sordes I la discapacitat intel·lectual com a sistema complementari a la lectura labial.

Dactilologia: sistema de comunicació que te diferntes posicions de la mà que representa l'alfabet amb signes manuals per realitzar cada lletra de les paraules escrites o expressades oralment

          . Dactilologia al palmell de la mà: Persones sorcegues, l'alfavet es diu dactilologia al palmell de la mà. I es diu a sobre de la ma de la persona

Sistema de signes amb ajut:Requereixen es necessita materials i recursos de la persona, objectiu es sistema de símbols grafics per diferents suports a la comunicació, gran varietat d'instruments de suport per l'accés: ratolins adaptats.. Símbol grafic que son senzills basats en un ojecte real, i fins i tot poden ser abstractes que son sistemes basats en l'ortografia: lletres, parules... Adapten necessitats de diferentes persones

2 sistemes de signes tangibles


usuaris que fan us d'objectes reals, miniatures d'objectes reals, representa globalitat d'un objecte i utilitza signes per comunicar-se

solen ser signes permanents, manipulables i es poden discriminar pel tacte, ja que es considera un sistema de signes menys abstracte

adequat per les persones després d'una avaluació es considera que hi han mes signes grafics abstractes. Es recomana per persones que tenenTEA, dicapacitat intel·lectuamb, tenen dificultats importants cognitius o motrius

signes gràfics configuracions impreses representen paraules o conceptes que s’utilitzen amb persones que no estan alfabetitzades a causa de l'edat o pel grau de discapacitat
Entradas relacionadas: