Els serveis: el comerç, el turisme i les finances

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,94 KB

 

LA REESTRUCTURACIÓ DELS ESPAIS INDUSTRIALS

MULTINACIONALS


Empreses que tenen establiments productius a diversos països i que actuen amb Una estratègia conjunta que es decideix a la seu central.

POLS DE DESENVOLUPAMENT


Zones Que tenen incentius econòmics per atreure les empreses industrials.

CADENES DE MUNTATGE


Organització de la producció, de manera que cada treballador fa una petita Operació del procés de fabricació i ha de sincronitzar-se amb l’operació Anterior i posterior.

INFLACIÓ


Excés de demanda sobre l’oferta; la conseqüència és la puja dels preus.

OPEP


Organització de Països Exportadors de Petroli. Aplega països productors de l’Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia a fi de defensar conjuntament els seus interessos.

IPI Índex de Producció Industrial, un indicador que mesura l’evolució de la indústria productiva per Branques industrials, exclosa la construcció.

RECONVERSIÓ


Tractament de xoc a curt termini per a indústries que es troben en crisi. Té Com a objectiu reduir despeses i augmentar la competitivitat de l’empresa.

R+D Índex que mesura la Inversió en recerca i desenvolupament en relació al producte interior brut.

CIRCUIT  INTEGRAT


Pastilla de silici a La qual s’han connectat milers de dispositius electrònics. Són components Bàsics en la fabricació de microordinadors, mòbils, ...Etc.

COMPUTADORA DE PRIMERA GENERACIÓ


Computadora fabricada durant els anys cinquanta; eren aparells enormes, molt Cars i amb un consum energètic elevat.

TELEMÀTICA


Ciència que neix de la fusió de les telecomunicacions i la informàtica.

FIBRA ÒPTICA


Filament de vidre o de material plàstic, del gruix d’un cabell, a través del Qual s’envien impulsos de llum que normalment procedeixen d’un làser. Substitueix els fils de coure.

PARC TECNOLÒGIC


Polígon industrial on es concentren empreses que treballen en tecnologia Avançada.

DESLOCALITZACIÓ


Moviment que fan algunes empreses i que consisteix a traslladar alguna de les Seves indústries a països on els costos laborals són inferiors

EXTERNALITZAR


Subcontractar a una empresa o procés industrial que es feia dins de l’empresa Contractant.

CENTRE DE MAQUINATGE


Màquines controlades per ordinador que fan un gran nombre de funcions a gran Velocitat.

QUOTA DE MERCAT


Percentatge que una empresa té del total del mercat disponible. INDÚSTRIA VERDA
Branca industrial que té com a Finalitat desenvolupar tecnologies netes per a la indústria.

PIME


Terme que fa Referència a la petita i mitjana empresa.

INDÚSTRIA DINÀMICA


Indústria amb una activitat elevada i amb capacitat d’innovació notable.

TEIXIT INDUSTRIAL


Conjunt que formen les indústries amb els seus nuclis i eixos D’industrialització.

TERCIARITZACIÓ


Procés que es dona actualment en els països més rics en els que el sector Serveix creix en detriment del sector de la indústria.

BALANÇA TECNOLÒGICA


Comptabilitza els ingressos de l’exportació de tecnologia i les despeses per la Compra de tecnologia estrangera.

VALOR AFEGIT


Augment del valor que experimenta un producte al llarg del procés de producció I distribució.

BOMBOLLA IMMOBILIÀRIA


Grau Molt alt d’endeutament hipotecari basat en l’expectativa de revaloració dels Immobles.

INDÚSTRIA MADURA


Indústries que han arribat al seu màxim de producció i que tenen una baixa Intensitat tecnològica. Són indústries que sovint han patit processos de reconversió.
Ex.: metal·lúrgica, siderúrgica,...Etc.

DISTRICTE INDUSTRIAL


Concentració d’empreses en un mateix entorn geogràfic relacionades amb una Mateixa activitat econòmica. L’agrupació crea unes economies de concentració Que ofereix certs avantatges competitius.

ECONOMIA D’ESCALA És El conjunt d'avantatges que obté un negoci gràcies a la seva expansió. Són Factors que fan que el cost per unitat del productor disminueixi a mesura que La quantitat de producció s'incrementa. Procés íntimament lligat a la Concentració empresarial.

CLÚSTER


Concentració d’empreses i institucions interconnectades en un camp particular De l’activitat econòmica i que resulta beneficiós per a la competència

POBLACIÓ ACTIVA


Població que té feina o que en busca. La població activa pot estar ocupada o Estar desocupada o en atur.

RECURSOS HUMANS


Persones que aporten el treball adequat per als objectius de l’empresa.

SERVEIS SOCIALS


Accions inherents a la prestació de serveis de salut, promoció i assistència Social, seguretat social, educació, cultura, etc...

BUROCRÀCIA


Conjunt de tràmits que s’estableixen per distribuir i gestionar afers propis D’un administració.

TURISME


Activitat d’oci que es defineix com un viatge que es fa per conèixer un lloc Diferent d’aquell en què es viu habitualment.

OPERADOR TURÍSTIC


Agència majorista intermediària entre l’establiment turístic i les agències Minoristes. Ofereixen paquets turístics a un preu global amb tot inclòs ( Transport, allotjament i pensió alimentària).

BANDERA BLAVA


Distintiu que atorga anualment la Fundació Europea d’Educació Ambiental a les Platges i ports que compleixen un seguit de condicions: qualitat de l’aigua, Seguretat, instal·lacions i ordenació del medi ambient.

SECTOR Quaternari


Subsector Del sector terciari que inclou aquelles activitats més qualificades Relacionades amb la investigació, les telecomunicacions i la tecnologia punta.

SERVEIS ESTANCATS


Són Aquells serveis que difícilment poden augmentar la seva productivitat, perquè difícilment Poden reduir la mà d’obra, com per exemple els serveis socials.

SERVEIS PROGRESSIUS


Aquells serveis que tenen la possibilitat d’estalviar en els factors de Producció com ara el sector de les comunicacions.

ESTAT DEL BENESTAR


S’entén com a un conjunt de factors que participen de la qualitat de vida de la Persona i que fan que la seva existència posseeixi tots aquells elements que Donen lloc a la tranquil·litat i la satisfacció humana.

TURISME DE MASSES


Tipus de turisme que es caracteritza per l’afluència d’un gran número de Visitants a un lloc concret de l’espai. Per exemple el turisme de sol i platja O el turisme de neu.

TURISME SOSTENIBLE


Tipus de turisme que es caracteritza pel seu compromís en fer el menor impacte En el mediambient i cultura local sense renunciar a la creació de riquesa per a La població i lloc en qüestió.

ESTACIONALITAT TURÍSTICA


Característica pròpia del turisme de masses que atreu un gran nombre de Visitants en una època concreta de l’any. Per exemple el turisme de sol i Platja concentrat a les platges a l’estiu.

IDH


( Índex de Desenvolupament Humà): és un indicador del desenvolupament humà d’un País, elaborat pel Programa de les Nacions Unides (PNUD). Està basat en un Indicador social estadístic que es composa de tres paràmetres: vida llarga i Saludable, educació i nivell de vida digne.

TERCER SECTOR


El Tercer Sector Social és el conjunt d’entitats privades sense afany de lucre que Treballen per la inclusió i la cohesió social, amb especial atenció als Col·lectius més vulnerables de la societat.

Entradas relacionadas: