Sector secundari

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 13,97 KB

 
Sector secundari:transformació de matèries primeres en productes elaborats.   · Indústria: fabricació i producció de béns à consum (ús privat)                                                                        à equipament (ús públic)   · Construcció: creació de à edificis (vivendes)                                             à equipaments (fàbriques, biblioteques, etc)                                             à infraestructures (aeroports, vies de tren, carreteres, etc)   · Energia: extracció i producció à mines, pous, refineries, centrals   · Treball: esforç humà de producció (humà o maquinària)   · Investigació: desenvolupament tecnològic Ús de l’energia: força que permet realitzar les diverses activitats.   · Paleolític: à força humana                       à foc (llenya)                 caça, calefacció, defensa, producció                               à sol   · Neolític: força animal   · Edat Antiga: força de à vent – eòlica (navegació)                                          à aigua – hidràulica   · Segle XVIII: revolució industrial – vapor  à carbó (vegetal – mineral)                                                                          à caldera   · Segle XX: energies actuals à gas natural                                                 à petroli – derivats                                                 à electricitat – fabricació en centrals                                                                                  energia atómica à fissió nuclear (urani, plutoni)        ENERGIA                                                                   à fusió nuclear (nitrogen)  Energia: força utilitzada  en la producció de béns per satisfer les necessitats personals i socials.    · Natura:   à primària – present a la natura (extracció)                     à secundària (produïda per l’home)   · Tipus:  à No renovables: exhauribles a curt termini. Combustibles fòssils:-          Carbó mineral ( antracita, hulla, lignit, torba)-          Petroli (productes derivats)-          Gas natural-          Atòmica: urani, plutoni à Renovables: no s’esgotaran a curt termini. Trobem energia:-          Solar-          Hidràulica – aigua-          Eòlica – vent                                                     fabricar electricitat-          Mareomotriu: marees-          Geotèrmica – interior de la Terra-          Metanol – residus orgànics (biomassa) Indústria: transformació de matèries primeres en productes elaborats.         · Elements: capital, instal·lació, maquinària, matèries primeres, mà d’obra,              energia à productes o béns         · Tipus: à Indústria pesant: -          Grans inversions-          Instal·lacions grans-          Consum elevat d’energia i aigua-          Públiques i multinacionals· Dos tipus: -          Indústria de base: fabricar primeres matèries à siderúrgia (metalls) i ciment.-          Indústria d’equipaments: maquinària, eines à mecànica, construcció. àIndústria lleugera: privades, multinacionals. Béns de consum:-          Alimentària-          Tèxtil-          Calçat-          Química – farmacèutica, perfumeria-          Mobles-          Arts gràfiques Industrialització:Gran Bretanya (XVIII – 1780)    · Causes: augment de la població:-          Descens de la mortalitat-          Millor alimentació-          Millores sanitàries-          Més higiene à Augment de necessitats bàsiques: vestits, objectes, béns. Cal: -          Més productes, producció més ràpida.    · Canvis en els sistemes de producció: transformen sist. artesanal en sist. industrial.à Sistema artesanal:-          Manual-          Producció lenta-          Poca producció-          Més carà Sistema industrial:-          Mecanitzat-          Producció ràpida-          Molta producció-          Més econòmic    · Indústria – fàbriques – centres de producció   · Dsenvolupament: -          Mineria: energia (carbó)-          Siderúrgia: alts forns – metall (ferro)-          Tèxtil: telers – llana, cotó   · Transformació del món: -          Transports: ferrocarril, vaixell de vapor-          Treball: horaris, obrers industrials-          Societat: proletariat (treballadors), burgesia-          Economia: capitalisme-          Política: imperialisme (domini del món, domini dels recursos)-          Tecnologia i ciència: invenció, investigació    · Procés productiu:a les indústries     · Capital: -          Crèdits financers: banca-          Estalvi: inversions i millores-          Borsa: mercat de capitals     · Matèries primeres:-          Medi natural-          Indústries de base-          Escassedat o esgotament: estalvi, reciclatge     · Mitjans de treball:-          Instal·lacions-          Maquinària-          Mà d’obra-          Investigació científica i tecnològica-          Mecanització de processos: robotització    · Organització: -          Treball en cadena-          Control de mètodes i temps de treball  Localització de les indústries   · Factors:    à Geogràfics: proximitat a -          mercats-          matèries primeres-          mitjans de transport-          fonts d’energia  à Econòmics: -          centres de gestió o finançament-          possibilitat de vendes i beneficis  à Socials: facilitat per obtenir mà d’obra abundant, econòmica i qualificació laboral.  à Legislació: llei del país-          medi ambient – contaminació-          normativa laboral – salari mínim  Àrees industrials al mónEuropa Occidental à Gran Bretanya, Alemanya, França, Holanda, Bèlgica, Itàlia... (Unió Europea)                           investigació i tecnologiaEstats Units                          líders en     organismes financers i capitals Japó                                                         multinacionals  XinaCanadà, Sudàfrica, Austràlia (Colònies Britàniques)Rússia, Ucraïna (ex URSS)Corea del Sud, Taiwan, Hong-KongÍndia, PaquistanBrasil, Mèxic, Indonèsia, Malàsia  Indústria espanyola 1830 à primeres fàbriques a -          Catalunya – tèxtils (llana, cotó)-          País Basc – siderúrgiaà cal importar les primeres matèries: llana, cotó à Gran Bretanya                                                             carbó à Astúries, Andalusiaà funcionen amb energia hidràulica i vapor – colònies industrials: vores dels rius  Zones Ria de Bilbao (Nerbión) à mines de ferro: siderúrgiaAstúries à mines de carbó (energia)Andalusia à mines de carbó, ferro, coure (Huelva, Màlaga, Granada)                                  empreses estrangeresBarcelona à rius: Llobregat, Besòs, Anoia, Cardener, etc.                 à ciutats 1960 à creixement del procés industrial    à fi de l’aïllament internacional (1939 – 54)    à inversions estangeres i del govern    à importació de béns d’equip i maquinària – modernització-          èxode rural: desplaçament a les ciutats-          migracions internes: àrees industrials    à s’estén a altres zones: Madrid, València, grans ciutats    à Catalunya i País Basc continuen al capdavant    à 30% població activa – 28% del PIB  Catalunya à acumulació de diners (comerç i vinya)à proximitat als mercats europeusà mà d’obra més qualificada  Zones industrials à Barcelonès, Vallès, Maresme, Baix Llobregat  

Entradas relacionadas: