Sanejament y Abastament

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,83 KB

 
SANEJAMENT
Conjunt de canonades destinades a conduir aigües residuals i de pluja.
TipusAigues Blanques: pluja i neu
A. Grogues: prove dels sanitaris excepte water
A. Negres: water (materia solida, elements organics)
Parts BasiquesRamal de desguas d'aparell: canonada comunica aparell sanitari amb un col·lector d'aparell
Col·lector d'aparell: rep aigues dels sanitaris i condueix a la canonada vertical (baixant)
Baixant: rep aigues col·lectors d'aparell, també aigues de la pluja i les condueix per grabetat al col·lector principal
Col·lector Principal: canonades horitzontals (pendent acotat), que reben aigues del baixant i les condueixen a la xarxa publica de clavagueram. Va per sota el forjat mes proper al nivell del clavagueram public.
Sistemes d'evacuacio: (segons les aigues de pluja, rebran els noms següents)
Sist. Unitari: mateixos baixant i col·lector per aigua de pluja
Sist. Separatiu: els diferents tipus d'aigua tenen baixant i col·lectors diferent i evacuen les aigües en xarxes publiques diferents.
Sist. Mixta: Les baixants son independents pels dos tipus d'aigua pero s'ajunten a un unic col·lector principal.
Tancament Hidraulic (protegir la xarxa de males holors i petits animals)
A nivell general: Arqueta sifonica (pericó sifonic) ultim element de la instal·lacio, per protegir tota la xarxa de clavagueram de l'edifici
Tancament hidraulic a nivell individual
-A nivell d'aparell (tancament d'un aparell)
-A nivell de cambra humida (tots menys water)
Ventilacio: quan l'aigua circula per un baixant forma un pisto hidraulic, en el qual, davant es forma una sobre pressio i al darrera una depressio, aquests dos fenomens poden provocar el buidatge dels aparells sifonics. Necessitem ventilacio.
Ventilacio primaria: Prolongar el baixant de manera q sobresurti per la teulada, comunicant-lo amb l'atmosfera.
Ventilacio primaria + Secundaria: Col·locar tub paralel al baixant que comunica els col·lectors o ramals de desguaç amb l'atmosfera per evitar les sobrepression i depressions.


ABASTAMENT
Xarxa d'abastament: dotar un nucli de poblacio, zona ind, etc
Informacio previa:
Topografica: Planol altimetric
Urbanistica (ordenances municipals): Planols d'ordenacio incloent zonificacio, usos, parcelacio, alçades edificacio, densitat, etc, tambe perfils longitudinals i tipus xarxa viaria.
Infraestructura: En el cas de q ja existeixi un sist d'abastament, es necessari coneixer la situacio i conduccio, el punt on s'ha defectuar la toma, coneixer tambe les demes instal·lacions subterranies (gas, telefon)
Geotecnica: La profunditat del terreny fins a 2m.
Planols d'obra necessaris:
Planta de la xarxa: Es representen pel seu simbol els elements q formen part de la instalacio (escala 1:1000)
Perfils longitudinals: Disposaran de totes les dades altimetriques de tota la xarxa i de la superf del terreny (vertical 1:100 i horitzontal 1:1000)
Perfils transversals: Indicaran la posicio de les conduccions en les seccions transversals de la xarxa viaria
Detalls: Es representaran graficament els elements que no tinguin especificació a la normativa NTE/IFA-76 ABASTAMENT.
Parts de q consta una xarxa d'abastament d'aigua potable:
Font i obres de captacio
Adduccio o transport
Emmagatzament
Tractament d'aigues
Distribució

Entradas relacionadas: