Rius de la vessant cantàbrica

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,95 KB

 

3. Aigua, Recurs escàs a Espanya 3.1 conques o xarxes hidrogràfiques a Espanya:


conca hidrogràfica és el conjunt de terres i Aqüífers que aporten aigües al curs del riu. Hi ha tres xarxes: 1-Xarxa Atlàntica: és la més extensa i té els rius més llargs. 2-Xarxa cantàbrica: Comprèn conques de poca extensió de rius q neixen a Serralada Cantàbrica. Els Rius solen ser força curts i tenen règim fluvial. 3-Xarxa mediterrània: comprèn Conca d'Ebre, aigües de Pirineu i altres. Ebre és el riu més cabalós i, forma un Delta. 

3.2 recursos hídrics 3.3 demandes d'aigua

1-Per ús Agrícola i ramader: consum superior al 80% d'aigua disponible i augmenta a Causa de l'increment de regadiu. 14%-->terres conreades q aporten un 50% Aprox. Usos agrícoles i ramaders comporten problemes de sostenibilitat, com Ara: contaminació, entre d'altres. Consum d'aigua s'optimitza gràcies al reg Per degoteig, on els pagesos reben indemnitzacions. 2-Per ús industrial: ús de 12% d'aigua disponible. S'usa en processos de produccióper la refrigeració de La maquinària. 3-Per ús urbà: consum és 8% i ha de ser d'alta qualitat. Origen D'aigua és fluvial i de aqüífers. Problema--> sequeres obliguen a fer Restriccions en subministrament. Es promou el procés de reaprofitament D'aigües.
3.4 polítiques hídriques són mesures q tenen d'objectiu aconseguir aigua. 1-política de transversaments: causada per la desigual distribució de recursos hídrics. Problemes principals: -oposició de la població, -obres d'enginyeries i bombeig, -pèrdua d''aigua per evaporació, .Cessió de cabals pot produïr canvis en aqüífers. 2-dessalinització d'aigua de mar: construcció de plantes dessalinitzadores són opció cara i consumeix força energia.
Principals plantes són les de Canàries i Almeria. 3-recuperació d'aqüífers: aigües subterrànies exploten per la perforació de pous i bombeig d'aigua. Aqüífers han disminuït. 4-plans de sanejament de rius: eviten deteriorament de qualitat de l'aigua i restableixun estat de ribes. Control d'abocaments industrials i urbans i, instal·len depuradores d'aigua. 5-aprofitament d'aigües residuals: tecnologia permet aprofitar aigües residuals. S'usen per netejar carrers, regar, etc. És un exemple de gestió sostenible.
4.Recursos energètics 4.1 Espanya, país amb dèficit de recursos energètics consum d'energia ha augmentat amb industrialització. Necessitat d'importar recursos energètics, ja que Espanya no en té suficients, per tant, és un país dependent (punt de vista energètic).             Plans energètics nacionals(PEN), objectiu-->-reforçar energies tradicionals, -reduir consum de petroli, -diversificar fonts de proveïment, -augmentar participació de gas natural i -intensificar noves energies renovables.
4.2 aigua com recurs energètic forts desnivells permeten aprofitar força d'aigua perquè funcionin centrals hidroelèctriques. Aigua es emmagatzamada als embassaments. Principal problema de centrals hidroelèctriques-->cost inicial elevat. Elevada explotavió hidroelèctrica de rius espanyols. Creixent demanda agrícola i urbana.
4.3 recursos energètics combustibles fòssils són substàncies formades de restes orgàniques fossilitzades en períodes geològics, com: carbó, gas i petroli. 1-Carbó: S'usa quan preu de petroli puja i, conseqüentment, puja demanda de carbó. Explotacions de carbó habituals a Espanya. Mines tancades, ja que són poc rendibles. Vetes són estretes, terrenys fallats i carbó s'obté barrejat amb altres materials. Zona més important és l'astur-lleonesa. Qualitat del carbó és inferior. 2-Petroli: va protagonitzar creixement econòmic en països industrialitzats pel preu baix i poder energètic. Crisi petroli de 1973 va qüestionar possible esgotament. Repartiment desigual de petroli i control de comercialització de països. Això, degut a augmentdel preu q repercuteix a la producció. Conseqüències-->disminució de consum de béns i augment de l'atur. Espanya no té reserves d'hidrocarburs. Problemes ambientals-->emissions de CO2 i vessaments de petroli a mar. 3-Gas natural: és una mescla de gasos(metà, nitrogen, CO2). Font energètica creixent a Espanya davant dificultats. Espanya té reserves de gas natural. El gas natural arriba a Espanya a través d'un gasoducte de l'estret de Gibraltar. També es pot transportar amb vaixells. Demanda de gas ha augmentat en últims anys.       

4.4 energia nuclear

Espanya té recursos mineralsn d'urani per abastir les centrals nuclears. Energia nuclear allibera el resultat d'una reacció nuclear. Quanitat alta de calor q escalfa l'aigua i produeix vapor. Avantatges--> poder calorífic i energia produïda és neta. Fort rebuig social a instal·lació de centrals nuclears. El creixent consum d'energia amb la inestabilitat de preus plantegen l'opció d'energia nuclear, com una substituta. 
          4.5 fonts d'energia renovables són les que es regeneren de forma natural a un ritme igual o superior que són explotades per societat. Les més importants a Espanya són: 1-Energia solar: capacitat de generar energia a Espanya és alta. És una font d'energia neta, gratuïta i inexhaurible. 2-Energia eòlica: utilitza la força de vent. Vents constants i amb força per moure les pales dels aerogeneradors q transformen l'energia en electricitat. 3-Energia de biomassa: s'obté per combustió de matèria orgànica. Tipus--> biomassa natural i residual. 4-Energia geotèrmica: usa el calor intern de la Terra. És uns energia neta i s'usa per a calefacció i per a subministraments d'aigua calenta a balnearis, usos domèstics i calefacció per hivernacles.(punt i apart) Les energies renovables són neten i permeten explotació descentralitzada sense dependre de companyies.

Entradas relacionadas: