Riscos antropics

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geología

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,28 KB

1.Riscos associats a fenòmens de vessant


Són Processos naturals provocats per l’acció constant de la gravetat i l’afebliment Progressiu dels materials.

Caiguda

: despreniment de blocs, amb Recorregut, per l’aire. Pendent fort -

Lliscament

: massa de terreny o en bloc que es Mouen per la superfície

Moviments De massa

: materials Poc consistents que es deformen quan es desplacen:
Reptació (veus que s’ha mogut però no com es mou),colades de fang, esllavissades allaus        
    • 1.1.Indicadors D’inestabilitat natural

-Tipus De sòl. Tipus de sòl Formats per partícules produeixen moviments quan estan saturats d’aigua i els Volcànics solts i sediments no cimentats són sensibles a moviments de vessant.

Orientació De plans estructurals

:
lliscament es produeix quan els plans van cap a la mateixa direcció que el Pendent topogràfic.

Excavacions De peu de vessant

.

Tremolors De la terra

Precipitacions Intenses

: actua com a Lubricant

Forma Del talús

: còncava (estable en un talús), convexa (risc)

El risc d’allaus de neu és més gran en aquestes condicions:Pendents de 35 a 40,Gruix de neu,Augment de la temperatura,Vessant amb perfil convex,Orientació respecte el Sol. Solans més Probabilitat.

1.2.Causes Humanes d’inestabilitat:

Tots Els materials solts tenen un angle de Repòs natural (angle màxim mesurable en un pendent amb el material en Repòs). Situacions de risc:

-
Runams De mines, Abocadors D’escombraries,Excavacions A peu de vessant,Sobrecàrrega De la part superior del vessant
.,Alteració Del drenatge natural
.

1.3.Gestió De risc d’inestabilitats gravitatòries: S’elaboren mapes de riscos per fer l'ordenació del Territori: evitar construcció en zones de risc o per aplicar mesures abans de Construir.

Mesures correctores:

ancoratges (grans blocs), Xarxes metàl·liqües o cunetes, contraforts(reptació), drenatges, reforestació o Cimentació talussos.

2.Subsidència i esfondramentsSubsidència


: enfonsament gradual De la superfície del terreny.

Esfondrament

Enfonsament sobtat de la superfície del terreny.

2.1

Causes naturals

Processos Tectònics,Carstificació: Carst:conjunt de fenòmens d'erosió,sedimentació i transport q es desenvolupa com a conseqüència de capactat de dissolucó de det. Tipus de roques. Compressió De roques febles i sòls

2.2

Causes antròpiques

-

Mineria

-
Extracció De fluids retinguts als porus de les roques-
Rebliments Antròpics generats per abocament de runes

2.3

Gestió dels riscos de Subsidència i esfondrament:

Difícil de preveure Perquè les cavitats subterrànies costen de detectar i perquè la subsidència provocada Per la tremolor de materials no compactats és difícil de preveure. Per a l’ordenació del territori cal conèixer Què tenim a sota. Les mesures Correctores representen un cost econòmic molt alt.Entradas relacionadas: