Riscos

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,6 KB

 

Espanya presenta un risc de desertització sobretot sud-est peninsular i costa medit i illes can.     

Impactes i riscos ambientals:
-Les activitats humanes i el seu impacte ambiental- indústria siderúrgica, petroquímica, minera, generació delectricitat, autopistes, vies fèrries, residus, turístics, agricultura..
Evolució negativa en lemissió de GEH (gasos defecte hivernacle- latmosfera absorbeix part de lenergia que arriba a la Terra des del Sol. Lefecte hivernacle fa que hi hagi vida a la Terra, ja que evita que es refredi totalment quan el sol no hi toca.)- combustibles fòssils com petroli i carbó (vapor daigua, CO2, ozó, metà), fa que existeixi un risc real dincrementar poc a poc la temperatura del planeta i que hi hagin repercussions negatives ecosistema. LEIA estudia prevencions per el possible impacte sobre el medi i les persones.             -Els riscos naturals. El clima mediterrani és molt irregular, podem tenir grans sequeres o pluges intenses. = passa amb les temperatures. Riscos amenaçadors: inundacions, sequeres i incendis, terratrèmols. 


    -Els riscos antròpics: Les act humanes que més riscos generen són la indústria i la mineria, el transport de mercaderies perilloses i la manipulació de materials radioactius, tant a centrals nuclears. Ej prestige.

Gestió del medi ambient i la prevenció de riscos        -Gestió del patrimoni natural- Canàries, Cat, i La Rioja superen el 30% del territori protegit dEspanya. La Llei del patrimoni natural i de la biodiversitat nomena els espais protegits: parcs nacionals, parcs naturals, reserva nat, monument nat i paisatge protegit.  -Gestió dels residus- Per gestionar els residus radioactius, el Parlament espanyol va crear lany 1984 ENRESA. (encarregada de la recullita, transport, tractament, emmagatzematge i control daquests residus).  -Prevenció dels riscos ambientals - Espanya disposa, en cada un dels nivells de lAdministració pública dun conjunt de lleis i normes que organitzen els diferents aspectes en la gestió de riscos: previsió, planificació dactuacions...       Problema Espanya : Desertització - procés pel qual un territori que originàriament era ric en biodiversitat perd espècies vegetals i animals i va adquirint característiques pròpies dels territoris amb climes desèrtics (factors com lescalfament del planeta). 

Entradas relacionadas: